tazminat hukuku | İlk-Ay Hukuk

tazminat hukuku

/Tag:tazminat hukuku
­

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat
İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe […]

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası
Kişi haklarına hakaret, tehdit ve saldırı olması durumunda, kanun koyucu aşağıda yer alan kanun maddesi çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.
“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik […]

İş Ve İşçi Tazminat Davaları

İş Ve İşçi Tazminat Davaları
YARGITAY: İŞ TAZMİNAT DAVALARINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMA DÖNEMİ, 1475 S KANUN VE 4857 S. KANUN AYRIMI

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2012/22279 Karar: 2013/9296 Karar Tarihi: 30.04.2013
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ BİR KISMININ 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE GEÇMİŞ OLDUĞU – YILLIK İZİN SÜRELERİNİN TAMAMININ 4857 SAYILI KANUNA GÖRE TESPİT EDİLMESİ – […]

İş Kazası Maluliyet Tazminat

İş Kazası Maluliyet Tazminat
YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI MALULİYET TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2013/22282 Karar: 2014/16207 Karar Tarihi: 08.07.2014

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ – MADDİ TAZMİNATTA HESABA ESAS ALINACAK ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATAYA DÜŞÜLEREK KARAR VERİLDİĞİ- HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava 10.9.2005 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu %35,00 maluliyet oranındaki sürekli […]

İş Kazası Ceza Davası

İş Kazası Ceza Davası
İş kazası ceza davası sigortalı veya sigortasız olarak çalışan bir işçinin ölmesi ve yaralanması durumunda Cumhuriyet Savcılık tarafından işvereni veya işletmeyi kusurlu görmesi durumunda ceza davası açabilir. İş kazası ceza davasında şirkete karşı açılan davalarda,  şirketin imzaya yetkilileri hakkında TCK madde 85’e göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme suçu […]

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı davasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı borçlar Kanununun 45. maddesine göre, “Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım […]

İş Mahkemesi Temyiz Süresi

İş Mahkemesi Temyiz Süresi
YARGITAY KARARI: İŞ MAHKEMESİ TEMYİZ SÜRESİ

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/20237 KARAR NO. 2014/15776 KARAR T. 01.07.2014

İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI-TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI-HÜKMÜN TEFHİMİ-SÜRE TUTUM VEYA GEREKÇELİ TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ-GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ-HÜKMÜN GEREKÇESİNİN TEMYİZİ

ÖZET : Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce, temyiz süre tutum dilekçesi veye gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararı temyiz ettikleri hallerde dahi, kararın […]

İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Tespit Davası
İş kazası Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın ya da hukuki dairin varlığının veya yokluğunun ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

İş Kazası Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya güncel bir faydası bulunmalıdır.

İŞ KAZASI TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

İş Kazası tespit davasında, Maddi vakıalar, […]

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası
Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğu konusunda net bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. 6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, problemin çözümünde yol gösterici mahiyette ölçütlere yer verilmiştir.

Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi ya […]

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı
5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde İş kazasının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazasıve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile […]