Konu: tazminat hukuku

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına…

İş Ve İşçi Tazminat Davaları

İş ve İşçi Tazminat Davaları Nasıl Açılır ve Görülür? İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin belli sebeplerden dolayı bitmesi durumunda veya işçinin geçerli nedenlerden dolayı işyerinden istifa etmesi durumunda işçi tazminat davalarını açmak için başvuruda bulunabilme hakkını elde eder. Bu hak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesindeki yönergeye ve 1457 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamına göre işçilere tanınır. Kıdem Tazminatında İstenen Şartlar İşçilerin belli sebeplerden dolayı işten ayrılması sonucunda veya iş sözleşmesinin bitmesi durumunda işverenden kıdem tazminatı almak için İş Mahkemelerine başvuruda bulunarak kıdem tazminat davası açabilme hakkına sahiptir. İşçilerin kıdem tazminat davasına başvurabilmeleri için belli şartları yerine getirmeleri…

Hakaret Ve Tazminat Davası

tazminat

Hakaret Ve Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret eylemi nedeniyle tazminat davası, özellikle hukuk sistemimizde evrensel yasalarla da desteklenen “kişilik hakları” konusunu ele alan bir dava türüdür. Kişilik hakları kavramı, kişiliğe bağlı olan haklardır. Hukuk sisteminde bir başka ifadeyle kişinin, kişiliğini oluşturan tüm değerler üzerindeki hakları, onun kişilik haklarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kişinin şerefi, onuru, çevresindeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatın gizliliği gibi tüm değerler kişilik haklarına dahil edilmektedir. Bununla birlikte hakaret eylemi de kişinin kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle özel hukuk bağlamında haksız fiil olarak nitelendirilmektedir. Bir haksız fiil, fiile uğrayan kişiye zarar verdiği için bu zararın karşılanması ya da…

İş Kazası Maluliyet Tazminat

İş kazası ve maluliyet

İş Kazası Maluliyet Tazminat Nedir? İş kazasından doğan tazminat hakkı çeşitli nedenlerle doğabilmektedir. Ancak öncelikle söz konusu kazanın iş kazası olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kaza, iş kazası niteliği taşıyorsa, iş kazası sonucunda talep edilebilen tazminatlardan faydalanılabilir. İş kazası sonucunda işçinin sakat kalması mümkün olduğu gibi, ölüm de gerçekleşebilir. Bu olayın sonucunda işçi veya mirasçılarına çeşitli talep hakları doğacaktır. Maluliyetin raporlanması halinde, çeşitli kurumlardan ya da işverenden, zarar sebebiyle tazminat talep edilecektir. Hangi Durumlar İş Kazası Sayılır? İş kazası sonucunda tazminat talep edebilmek için, kazanın iş kazası niteliklerini taşıması gerekmektedir. Tazminatın istendiği kuruma bağlı olarak bu durum değişiklik göstermektedir. Eğer ki tazminat Sosyal…

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası davası

İş Kazası Ceza Davası Nedir? İş kazası sonucunda ceza davası açılması söz konusu olabilir. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Cezadan söz edebilmek için mutlaka ölüm olayı gerekmektedir. Ölüme sebebiyet veren durumda, işverenin kusuru veya ağır ihmali belirlenmelidir. Bunun için bir ceza soruşturması yapılacaktır. Ceza soruşturması neticesinde işverenin kusuru ya da ağır ihmal olduğu sonucuna varılırsa, ceza davası açılması mümkün olacaktır. Soruşturma sürecinde doğru bilgilere ulaşılması ve olayın aydınlatılmasında yardımcı olacak tüm etkenlerin incelenmesi önemlidir. İş Kazasında Ceza Soruşturması Nasıl Yürütülür? İş kazası sonucunda ceza soruşturması yapılması mümkündür. Soruşturmanın usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir. Ceza soruşturması jandarma,…

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası ve Tazminat

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? İş kazasından doğan tazminatlar birden fazladır. Maddi ve manevi tazminatların yanı sıra, ölüm tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı gibi tazminatlar da doğabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek için ortada 3 kavram bulunmalıdır: Destek Destekleyen Desteklenen İş kazası sonucunda, destekleyenin ölmesi ya da malul olması, bunun sonucunda desteklenenlerin destekten yoksun kalması gerekmektedir. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda destekten yoksun kalma tazminatından bahsedebilmek için, kurum tarafından karşılanmayan maddi zararın gideri istemi de gereklidir. Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Talep Edebilir? Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin var olduğu durumlarda…

İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Tespit Davası Nasıl Açılır? İş kazasının tespiti için işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte çalışmalıdır. Gerekli bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması önemlidir. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri gelerek durumun tespitini yapacaktır. İş kazası incelenirken, olayın tüm özellikleri derinlemesine araştırılmaktadır. Olaya etki eden tüm dış faktörler, işyeri düzeni, işçinin ve işverenin durumu gibi her türlü faktör değerlendirilecektir. Söz konusu olayın iş kazası olarak değerlendirildiğine karar verilirse, kanun yolu taraflar için açık olacaktır. Davalı tarafta hem Sosyal Güvenlik Kurumunun hem de işverenin bulunması mümkündür. İş Kazasının Tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu İş kazasının tespiti yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen müfettişler görev…

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti

İnşaattaki Eksikliklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Yapılan konutların veya binaların bazıları yasal olarak oluşturulmaz. Genellikle bu bina veya konutlar ruhsatsız bir şekilde yasal olmayan tekniklerle beraber meydana getirilir. Bu durumun vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması için mahkeme kararı ile yapılan binaların veya konutların eksikliklerinin tespiti yapılarak yapılan binaların ve konutların yasallaştırılması sağlanılır. Yapılan sözleşmelerde sözleşmenin iptal edilme gibi bir durumu vardır. Sözleşmenin müteahhitler tarafından iptal edilmesi gerçekleşmezse yetkili mahkemelere başvurularak yasal yollarla yapılan sözleşmenin iptali gerçekleşebilir. Proje Sözleşmesi İptal Edilir Mi? Bir binanın veya konutun projesinin yapılması aşamasında müteahhitler ve binanın sahibi arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme sayesinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunun…

İş Mahkemesi Temyiz Süresi

İş Mahkemesi Temyiz Süresi YARGITAY KARARI: İŞ MAHKEMESİ TEMYİZ SÜRESİ T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/20237 KARAR NO. 2014/15776 KARAR T. 01.07.2014 İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI-TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI-HÜKMÜN TEFHİMİ-SÜRE TUTUM VEYA GEREKÇELİ TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ-GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ-HÜKMÜN GEREKÇESİNİN TEMYİZİ ÖZET : Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce, temyiz süre tutum dilekçesi veye gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararı temyiz ettikleri hallerde dahi, kararın gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanmaları mümkün olduğundan, bu gibi hallerde bile gerekçeli kararın taraflara tebliği gerekir. Davanın tümden kabulü yada reddi söz konusu olsa bile tarafların kararın gerekçesini temyiz etmekte hukuki yararları bulunabileceğinden, bu gibi durumlarda bile gerekçeli kararın…

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğu konusunda net bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. 6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, problemin çözümünde yol gösterici mahiyette ölçütlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi ya da tahkîkat sonucu alacağın miktarı ya da dşayetinin tam ve net olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu isteğini artırabileceği hüküm altına alınmış, madde gerekçesinde de “karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunmuş olduğu delillerle veya…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri