İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası ve Tazminat

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? İş kazasından doğan tazminatlar birden fazladır. Maddi ve manevi tazminatların yanı sıra, ölüm tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı gibi tazminatlar da doğabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek için ortada 3 kavram bulunmalıdır:

 1. Destek
 2. Destekleyen
 3. Desteklenen

İş kazası sonucunda, destekleyenin ölmesi ya da malul olması, bunun sonucunda desteklenenlerin destekten yoksun kalması gerekmektedir. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde destekten yoksun kalma tazminatından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda destekten yoksun kalma tazminatından bahsedebilmek için, kurum tarafından karşılanmayan maddi zararın gideri istemi de gereklidir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Talep Edebilir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin var olduğu durumlarda söz konusu olacaktır. Artık destekte bulunamayacak olan bir kişi vardır ve bunun sonucunda desteklenenler hayatını sürdürmekte zorluk çekecektir. Bunun için kanunda net bir tanım yapılmasa da genel olarak destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Ana
 2. Baba
 3. Çocuk
 4. Kardeş

Bu şekilde sıkı bir bağ olan ve desteğinden yoksun kalacak kişiler bu tazminata başvurabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Başvuru Koşulları:

Destekten yoksun kalma tazminatına başvurabilmek için, öncelikle önceden beri süregelen bir desteğin varlığı gerekmektedir. Eğer ki söz konusu kişiler, daha önce hayatlarını sürdürürken ölenin desteğini almamışlarsa, bundan sonra bu destekten mahrum kalmaları bir anlam ifade etmeyecektir. Aynı zamanda bu tazminat talep edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınamayan maddi tazminat üzerinden talep yapılacaktır. Eğer ki an ve baba 65 yaşından büyükse, bu tazminatın ivedilikle bağlandığı Yargıtay kararlarında görülmüştür. Destekten yoksun kalma tazminatına başvuru koşullarını sağlayan kişiler, bu tazminat için kanun yollarına başvurabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Mahkeme:

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilmesinde, talebin yapılacağı kurum önem taşımaktadır. Bu açıdan, görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi gerekmektedir. İş kazalarından ve İş Hukukundan doğan hemen hemen her konu İş Mahkemelerimde görülmektedir. Bu mahkemelerde hangi davaların görüleceği ve nasıl bir inceleme yapılacağı İş Mahkemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Ayrıca, iş kazalarından doğan davalarda yetkili mahkemenin belirlenmesinde de doğru sonuçlara ulaşmak gerekir. Burada hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu hem de İş Kanunu devreye girecektir. Yetki konusunda birden fazla mahkemenin yetkilendirildiği görülmüştür. Bu mahkemelerden somut olaya uygun olanı seçilerek tazminat talebinde bulunulmalıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Zamanaşımı:

Destekten yoksun kalma da tazminat türleri arasındadır. İş Hukuku konusunda her türlü işçi alacağı 10 yıllık zamanaşımı süresine bağlanmıştır. Destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı da 10 yıllık süreye bağlanmaktadır. Ancak söz konusu tazminatın talep edildiği kişi ve kurumlara göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Bazen 5 yıllık zamanaşımı süreleri bazen ise 10 yıllık zamanaşımı süreleri devreye girecektir.

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı davasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı borçlar Kanununun 45. maddesine göre, “Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.”  Borçlar Kanunun 322. maddesi destekten yoksun kalma tazminatına hak kazananların işverene karşı akde aykırılıktan hareketle talepte bulunabilecekleri öngörülmüştür.

İş kazası sonucu destekten yoksun kalan eş, yaşam tablosuna göre ölen eşin muhtemel bakiye ömrü ile kendi muhtemel bakiye ömründen hangisi az ise o kadar süreyle destek görecek, İş kazası destekten yoksun kalmada kural olarak erkek çocuklar 18 yaşına kadar, kız çocuklar ise köyde 18 kentte ise 22 yaşına kadar destek göreceklerdir. Yine destekten yoksun kalma tazminatı için mirasçılar değil, işçinin sürekli ve düzenli yardımından yoksun kalanlar başvurabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında ölen işçinin yakınlarına 5510 sayılı Kanunun 20 nci maddesi mucibince hak sahiplerine bağlanan gelirler göz önünde bulundurulacak ve bu durumda tenzilata gidilecektir

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı davası,  İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan tazminat, hukuk uyuşmazlıkları iş mahkemesinde görülür. İş kazası destekten yoksun kalma tazminat davası İş mahkemesine başvurularak dava açılmak suretiyle karşı işverenden tazminat talep edilir.

İş Kazası Tanımlayacak olursak; “İşçinin, işverenin hakimiyeti altında bulunduğu sırada, onun için ifa ettiği işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana gelen bir olay sonucu uğramış olduğu kazadır.”

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASINDA HUSUMET KİME YÖNELTİLİR?

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı davası açılırken, Husumet zararlandırıcı iş kazasının meydana gelişine sebebp olan veya olanlara karşı yöneltilir. İş kazasında husumet asıl olan ve alma görevini yerine getirmeyen ve tam kusurlu olan kişiye husumet yöneltilmelidir. Bu kişiler işveren, işverenin çalıştırdığı kişi veya aracı olan kişi olabilir.

İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ

İş mahkemeleri, işçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar. İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır. Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü uygulanır.

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASINDA HANGİ ZARARLAR TALEP EDİLİR?

İş kazası destekten yoksun kalma tazminat davasında, ölümle sonuçlanan kazalarda uğranılan zararlar ve talep edilecek tazminatları sıralayacak olursak, Cenaze giderleri, Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar,

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NASIL GÖRÜLÜR?

İş kazası Destekten yoksun kalma tazminatı ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT

İş kazası tazminat davasında , manevi zararın karşılanması Borçlar Kanunumuzun 47 nci maddesinde şöyle düzenlenmiştir.İş kazası Manevi Tazminat  “Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara duçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namıyla muvafık tazminat verilmesine karar verebilir.”

İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İş kazası Destekten yoksun kalma tazminatı davası, davanın özelliği ve oluş şekli farklılık göstereceğinden, dilekçenin hazırlanmasında oluş ve kazanın detayları ile ilgili olduğundan kapsamlı olarak değilde ana konu başlıklarına aşağıda yer verdik. İş kazası Destekten yoksun kalma tazminatı davası dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. 10/9 Çankaya ANKARADAVALI

ADRESİ            :

DAVA DEĞERİ         : …….. TL

KONU    : İş kazası nedeniyle … TL iş kazası destekten yoksun kalma tazminatı ……

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI AZ OLUŞU

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARI – HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATLARIN AZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava, iş kazasında yaşamını yitiren sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir. Somut olayda, olay tarihi, tarafların sosyal ekonomik durumları ile kusur oranlar gözetildiğinde davacılar yararına hükmedilen manevi tazminatlar ayrı ayrı az olduğu gibi dava dışı sigorta şirketi tarafından davacıların maddi zararlarına (destekten yoksun kalma) karşılık yapıldığı anlaşılan ödemelerin hüküm altına alınan manevi tazminatlardan mahsubuna karar verilmesi de doğru olmamıştır. Bu açıklamalar sonrasında somut olayda, olay tarihi, tarafların sosyal ekonomik durumları ile kusur oranlar gözetildiğinde davacılar yararına hükmedilen manevi tazminatlar ayrı ayrı az olduğu gibi dava dışı sigorta şirketi tarafından davacıların maddi zararlarına(destekten yoksun kalma tazminatı) karşılık yapıldığı anlaşılan ödemelerin hüküm altına alınan manevi tazminatlardan mahsubuna karar verilmesi de doğru olmamıştır.

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ NASIL OLMALI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – DAVACININ TALEBİNİN AŞILMASI SURETİYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Dava, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı Ö. K. ıslahen ….. TL destekten yoksun kalma tazminatı istemiş mahkemece ….. TL tazminata hükmedilmiştir. 6100 sayılı HMK 26.maddesinde hakimin tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği düzenlenmiştir. Mahkemece HMK 26.maddesine aykırı şekilde davacının talebinin aşılması suretiyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2 SORULAR

 1. YAREN SONCUL dedi ki:

  İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. HÜSEYİNCAN AKDAĞ dedi ki:

  İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri