Tanıma Tenfiz Avukat

Tanıma Tenfiz Avukat ve Tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sıklıkla başvurduğu hukuki yollar arasında yer almaktadır. Hukuk sistemimize göre yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararlar, Türkiye’de doğrudan geçerli sayılmamaktadır. Dolayısıyla yabancı mahkemelerce verilen kararların, ülkemizde hukuken geçerli statüsüne ulaşabilmeleri için Türk Mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası; yabancı mahkeme tarafından verilen kararların Türkiye’de hukuki geçerliliğe kavuşması için açılan dava türüdür. Yerel mahkemede açılan bu davada, yetkili hakim hukuki usul ve esaslara göre belgeleri inceler ve davaya konu olan yabancı mahkeme kararını önce tanır ve daha sonra tenfiz ederek uygulamaya koyar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tanıma ve tenfiz davaları, hukuk sistemimizde en sık olarak boşanma davalarıyla ilgili kararlar için açılmaktadır. Zira yurt dışında görülen boşanma davalarında, Türk vatandaşı olan kişilerin ülkemizde de boşanmış sayılabilmeleri için bu davayı açmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Türk vatandaşlığını bulunan kişiler, herhangi bir yabancı ülke mahkemesince boşanma kararını aldıktan sonra bu kararın Türk Mahkemeleri’nde tanıma ve tenfizini yaptırmaması durumunda Türkiye’de hala evli olarak gözükeceklerdir. Yurt dışında boşanmış olmalarına rağmen ülkemizde evli gözükmeleri; miras, velayet ve malların satışı gibi pek çok konuda hukuki uyuşmazlıklar ile hak kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yurt dışı mahkemesi tarafından Türk vatandaşlarının evlilik birliğinin sonlandırılması kararı kesinleştikten kısa bir süre içinde Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaları tavsiye edilmektedir.

Ancak tanıma ve tenfiz davaları yalnızca boşanma davaları için açılmamaktadır. Ceza hukuku alanına girmeyen her türlü özel hukuk davası kapsamında tanıma ve tenfiz davası açabilmek mümkündür. Örnek vermek gerekirse yabancı mahkemece verilen davalının Türkiye’deki mallarına ihtiyati haciz koyulması kararı Türkiye’de tanıma ve tenfize uğramadan aynen uygulanmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Hukuk sistemimize göre tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için birtakım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Söz konusu şartlar şunlardan oluşmaktadır:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir ilam olması,
 • Davaya konu olan ilamın mahkeme tarafından kesinleşmiş olması,
 • Davanın ceza davası olmayıp özel hukuk davası olması,
 • Türk Mahkemeleri’nin yetki alanına giren bir konusu olması,
 • Türk kamu düzenine aykırı bir nitelikte olmaması,
 • Kanunlar ihtilafı ilkelerine uygun olmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Yabancı mahkeme ilamının aslı ya da tasdikli sureti,
 • Kararın kesinleşme şerhi,
 • Apostil şerhi,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisi,
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Noter tasdikli avukat vekaletnamesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Hukuk büromuzun uzman avukatlarına vekalet vererek, kısa sürede yurt dışı mahkemesince verilen boşanma kararınızın Türk Mahkemeleri’nce tanıma ve tenfiz işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Davaları. Tanıma ve tenfiz davaları Türk yargı sistemi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle yurtdışında yaşayan birçok Türk vatandaşının olduğu düşünülünce bu davaların önemi iki kat artmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları en basit tabiriyle; yurtdışında görülen ve karara bağlanan bir davanın, Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, Türk mahkemelerinin bu kararı onaylaması anlamına gelmektedir.

Örneğin; Almanya’da bir Türk vatandaşının, eşiyle boşanmış olması halinde, Türkiye’de bu kararın geçerli sayılabilmesi için mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle evliliğin bitmiş olmasına rağmen Türkiye’de mal satışı veya çocukların velayeti gibi birçok konuda tanıma ve tenfiz davası açılmadığı için sorunlar yaşamanız mümkündür.

Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan önce davaların kısa sürede sonuçlanması için mutlaka belgelerin eksiksiz olarak ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu belgelerde herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik olması halinde dava süresi oldukça uzun bir zamana yayılabilir.

Tanıma ve tenfiz davalarının Türkiye’de görülebilmesi için aranan öncelikli şart ise Türkiye ile davanın görüldüğü ülke arasında hukuki anlaşmaların olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra verilen kararın Türk kamu düzenine ve hukukuna aykırılık teşkil etmemesi gerekir. Devletlerin egemenlik hakları kapsamında, başka ülkelerde verilen bir hukuki kararın geçerli olması düşünülemez. Bu kararların geçerli olabilmesi ve tanınması için kanunlarda açıkça belirtilmiş olması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında İstenen Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması, yurtdışında alınan bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için zorunluluk teşkil etmektedir. Aksi takdirde mahkeme kararı hangi ülkede alınmışsa karar o ülke için bağlayıcıdır. Bağımsız devletlerde alınan bu kararların tanınması için yeniden dava açılmalı ve kararların geçerliliğine ilişkin olumlu karar verilmelidir.

Tanıma ve tenfiz davalarında ihtiyaç duyulan en önemli belgelerden biri yabancı mahkemenin vermiş oldu kararın yazılı olduğu belgedir. Bu karar ıslak imzalı ve mühürlü olarak aslının tanıma ve tenfiz davasını görecek olan mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra davanın kesin olarak sonuçlandığına ilişkin yazı da mahkemeye sunulmalıdır. Türkiye’de görülen tanıma ve tenfiz davalarında henüz karara bağlanmamış olan davalar için başvuru yapılamamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında apostile belgesi en önemli unsurdur. Konsolosluklardan alınacak bu belge mahkeme kararının kesinleştiğinin onaylanması anlamına gelmektedir. Yurt dışında bulunan Türk temsilcilikleri, apostile ile kişilerin mahkeme kararlarının yetkili makamlarca verildiğine dair onay vermesi anlamına gelmektedir. Bu belge, Türkiye’de görülecek olan davanın seyrinde oldukça önemlidir. Türk konsoloslukları ya da büyükelçilik, davaya karar veren mahkemenin yetkili olduğunu bu belge ile onaylamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında gerekli olan bir diğer belge, mahkeme kararının yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesidir. Türkiye’de yargı dili Türkçe olduğu için bu kararın hangi dilde olursa olsun Türkçeye uygun usullerle çevrilmiş olması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukat Danışmanlığının Önemi!

Türk yargı sisteminde görülecek olan tüm davalar gibi tanıma ve tenfiz davaları içinde avukatlık danışma hizmetinin alınması elzemdir. Tanıma ve tenfiz davalarında yabancı bir ülkede alınan kararlar değerlendirileceği için bu davaların prosedürleri ve görülme biçimleri normal davlardan daha farklı bir seyir izleyebilir. Bunun için mutlaka avukatlık ve danışmanlık hizmetleri talep edilmelidir. Türkiye’de birçok avukatlık bürosu tanıma ve tenfiz avukatlığı hizmeti vermektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarında avukatlara vekâlet verildiği takdirde davalara tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Bu kapsam doğrultusunda yurtdışında alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olmasını isteyen kişilerin Türkiye’ye gelmeden de mahkeme işlemlerini yapmaları mümkündür.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için bazı ön şartların taşınması gerekmektedir. Tanıma ve tenfizin ön şartları arasında; yabancı mahkeme tarafından bir ilamın verilmesi, verilen kararın hukuk davası niteliği taşıması, kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu ön şartların yanı sıra esasa ilişkin şartlarda tanıma ve tenfiz davaları için gereklidir. Esasa ilişkin şartlar; Türkiye ve kararın verildiği ülke arasında mütekabiliyetin olması, Türk mahkemelerinin yetkisi dışında bir kararın verilmiş olması, verilen kararın kamu düzenine aykırı olması ve kararın savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için avukatlardan danışmanlık hizmeti alarak, söz konusu davanın esasa ilişkin ve ön şartları taşıyıp taşımadığı değerlendirilebilir. Kanunlarda belirlenen bu şartların taşınması halinde Türkiye’de yetkili olan mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açmak mümkündür. Mahkeme eğer kararı tanıdığına dair karar verirse, yabancı ülkede alınan mahkeme kararı Türkiye’de de geçerli olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında zaman aşımı süresi, davaya konu olan yabancı mahkeme kararının niteliğine göre değişebilmektedir. Bu davalar genellikle ilam niteliği taşıdığı için Türk mahkemelerinde zaman aşımı süresi ilam usulüne göre uygulanır. Bu kapsam doğrultusunda tanıma ve tenfiz davlarında zaman aşımının 10 yıl olduğu düşünülebilir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için kişilerin bir avukat eşliğinde dava dilekçesi hazırlaması ve ilgili diğer belgelerle birlikte mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Tanıma Tenfiz Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takip edilmesi esnasında Tanıma Tenfiz Avukat desteği ve danışmanlık alınmasını tavsiye ediyoruz.

Tanıma davası; yabancı bir mahkemeden bir hukuk davasına ilişkin olarak verilen ve verildiği mahkemenin tabi olduğu hukuk sistemi uyarınca kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının Türkiye’de de “kesin delil” ve “kesin hüküm” teşkil etmesini sağlamaya yönelik davalardır.

Tenfiz davası ise; icra kabiliyetine sahip olan mahkeme kararlarının Türkiye’de de icra edilebilirliğini sağlamaya yönelik davalardır. Diğer bir deyişle tanıma davaları; yalnızca “kesin delil” ve “kesin hüküm” niteliği kazandıran davalar olup icra kabiliyeti kazandırma gücüne sahip değildir. Oysa tenfiz davaları; tanıma davalarının sağladığı etkilerin yanı sıra icra kabiliyetine de yol açar. Bu sebeple kararın tanınmasına ilişkin şartlar ile tenfizine ilişkin şartlar farklılık arz etmektedir.

Tenfiz yerine getirme ise, “yabancı memleketlerde hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesine, yetkili Türk Mahkemesi’nin karar vermesidir (MÖHUK. m. 34). Devletler özel hukuku uyarınca yabancı bir mahkeme kararının başka bir ülkede tenfizi (yerine getirilebilmesi ) yerine getirilecek ülke hakiminin kararına bağlıdır ki, buna Devletler özel Hukukunda Exaqvuatur kuralı denir. Milletlerarası özel hukukun Exaqvuatur kuralı uyarınca tenfiz kararıdır.

Tanıma Tenfiz Avukat – Yargıtay Kararları

TANIMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMADA TARAFLARIN YABANCI MAHKEMEDE BİZZAT DİNLENİLMEMİŞ OLMASININ KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLMASI – DAVALININ YABANCI MAHKEMEDE AVUKAT İLE TEMSİL EDİLDİĞİ – İSTEĞİN REDDİNİN İSABETSİZ OLMASI – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Yabancı mahkeme ilamına konu anlaşmalı boşanmada, tarafların yabancı mahkemede bizzat dinlenilmemiş olmasının Türk kamu düzenine açıkça aykırı olduğundan söz edilemez. Ayrıca davalının, hükmü veren yabancı mahkemede de o yer kanunları uyarınca usulüne uygun şekilde avukat ile temsil edildiği de anlaşılmaktadır. O halde; yabancı mahkeme ilamını tanıma koşulları oluştuğu halde isteğin reddi doğru değildir.

Tanıma Tenfiz Avukat Ücreti Yargıtay Kararları

TANIMA DAVASI – TARAFLARIN TÜRK MAHKEMELERİNCE BOŞANMALARINA KARAR VERİLDİĞİ VE BUNUN NÜFUS KAYITLARINA İŞLENMİŞ OLDUĞU – YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASININ KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI – DAVANIN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Davacı vekili tarafından tarafların Weilburg Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla boşandıkları, kararın kesinleştiği belirtilerek yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınmasına, nüfus idaresindeki kaydın boşanmış olarak değiştirilmesine karar verilmesi talep edilmişse de, Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla tarafların boşanmalarına karar verildiği, kararın kesinleştiği, nüfus kayıtlarına işlendiği, tanınması istenen yabancı mahkeme kararının aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı sebebe dayanarak Türk Mahkemeleri’nden verilen bir kararla bağdaşmayacak nitelikte olmasının kamu düzenine aykırılık teşkil edeceği için tanıma ve tenfiz engeli olduğu tarafların Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla boşanmalarına karar verilmesi ve bunun nüfus kayıtlarına işlenmiş olduğu gözetildiğinde, bununla bağdaşmayacak şekilde yabancı mahkeme kararının tanınmasının kamu düzenine aykırılık oluşturacağı dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi isabetlidir. Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince avukat ….. avukatlık ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

Tanıma Tenfiz Avukat Ücreti Yargıtay Kararları

BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİ İSTEMİ – GENEL VEKALETNAME FOTOKOPİSİNDE DAVACIYA AİT FOTOĞRAF BULUNMADIĞI – DAVAYI TAKİP YETKİSİ KABUL OLUNMAYAN VEKİLİN MÜVEKKİLİNE DURUMUN BİLDİRİLEREK KENDİLİĞİNDEN DAVACIYA DAVETİYE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, davaya vekalet ehliyeti olan avukat tarafından açılmıştır. Ancak genel vekaletname fotokopisinde davacıya ait fotoğraf bulunmamaktadır. Mahkemenin, davayı takip yetkisi kabul olunmayan böyle bir vekilin müvekkiline (davacıya) durumu bildirerek bir defaya mahsus olmak üzere kendiliğinden davetiye göndermesi gerekir.

6 SORULAR

 1. AYDIN TUĞRUL dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 4. ZEKİYE OZULU dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. ABDULGAFUR BAĞDATLI dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 6. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Tanıma Tenfiz Avukat Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri