Genel

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alacaklının karşı taraftan alması gereken borcu zamanında alamaması durumunda borçlu kişinin gösterdiği kefilin mal varlığını alabilme hakkına sahip olur. Bunun için alacaklı kişi, alacakları bütün hakları ihtiyaten haczettirebilir. Ödenme günü gelmemiş borçları alacaklının ihtiyaten haczettirebilmesi için aşağıda verilen sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebepler şu şekildedir: Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçarsa alacaklı kişi yasal yollarla borçlunun mallarına el koyma hakkına sahip olur. Verilen Haciz Kararı Alacaklının ihtiyati haciz talebine yetkili mahkemeler tarafından karar verilir. Alacaklının ihtiyati haciz talebinin olumlu karşılanması için alacaklının…

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Kimliği belli olan ya da kimliği belirlenebilen kişiler ilgili bilgilerin yasalara aykırı şekilde kaydedilmesi sonucunda kişisel verilen kaydedilmesi suçu meydana gelir. Bunun sonucunda vatandaşlar hukuka aykırı davranışlarından dolayı cezalar alır. Bununla ilgili düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135.’inci maddesinde yer alır. Burada yer alan maddeye göre kişisel verilen kaydedilmesi diğer suçlarla karıştırılır. Fakat bilgilerin kaydedilmesi aşağıda yer alan suçlardan farklıdır: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu Bilişim suçları Kişisel Veri Olarak Kabul Edilen Bilgiler…

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Kira sözleşmesinin iptal edilmesi Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılır. Kira sözleşmesinde evin kullanım şartları, kiralama fiyatı, depozite bedeli, vb. birçok konu ile ilgili maddeler bulunur. Fesh işlemleri iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlar aşağıda şu şekilde listelenir: Bildirim yoluyla fesh yapılabilir. Ev sahibinin dava açması ile fesh yapılabilir. Bildirim Yolu İle Kira Sözleşmesinin Feshi Bildirim ile kira sözleşmesinin iptali kiracı ya da ev sahibi tarafından yapılabilir. Kiracı olan kişi sözleşmeyi iptal etmek isterse bunu sözleşme süresinden 15 gün önceden ev sahibine bildirmesi gerekir. Bu bildirim yazılı olarak yapılmalıdır. Bununla ilgili bilgiler Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde bulunuyor….

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması Türkiye’de tüketicilerin aldıkları ürün ve malların üzerindeki hakları Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından korunma altına alınır. Tüketici Mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na göre, tüketici ve satıcı arasında meydana gelen anlaşmazlıklara bakmakla görevlendirilir. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Süreç Nasıl İşler? Tüketiciler aldıkları ürünlerinde herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman satıcıya ürünün bozukluğu hakkında bilgilendirme yapılır. Satıcı ve tüketici arasında mallar hakkında bir sorun olursa tüketiciler, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulduktan sonra Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da…

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları Trafik kazası tazminat davaları, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi mal varlıklarında meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması için mağdurların karşı tarafa açtıkları davadır. Davada Zaman Aşımı Mağdurların trafik kazası tazminat davalarını açmadan önce davayı açma süresinin ne zaman olduğu ve ne zaman bittiği ile ilgili bilgileri öğrenmeleri gerekir. Trafik kazasının gerçekleştiği gün davanın zaman aşımı süresi başlar. Aşağıda trafik kazası sebebiyle açılan tazminat davası zaman aşım süresi hakkında bilgiler yer alır: Tazminat Davası Esas Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası sonucunda…

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz nasıl yapılır? Birinci haciz ihbarnamesi içeriği İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinde ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42. maddesinde düzenlenmiştir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, bundan böyle haczedildiği bildirilen miktarı (borcunu) yalnız icra dairesine ödemesi gerektiği, borçluya yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı, aksi halde borcu icra dairesine tekrar ödemek zorunda kalacağı ihtar edilir. Ayrıca yine üçüncü kişiye yapılan haciz ihbarnamesinde; takip borçlusunun kendisinden alacağı bulunmadığı, takip borçlusuna daha önce ödediği, borcun emrettiği kişiye ödendiği gibi iddialarının bulunması durumunda icra dairesine giderek söz konusu haciz ihbarnamesine itiraz edebileceği belirtilmektedir. Haciz ihbarnamesi ile 3. kişinin ihbarnameye itiraz etmemesi  halde…

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz: Kaza tespit tutanağının iptali davası; meydana gelen trafik kazaları sonrasında trafik polisleri tarafından tutulan tutanakların geçersiz olması talebiyle yetkili mahkemede görülen dava türüdür. Nitekim trafik kazalarının ardından trafik polislerinin veya diğer kolluk kuvvetlerinin tutmuş olduğu kaza tespit tutanakları, hukuki açıdan kesinlik teşkil eden belgeler değillerdir. Bu tutanaklara birtakım usullere göre itiraz edilerek tutanak iptal edilebilir. Yaralamalı ya da ölümlü olan kazaların meydana gelmesinin ardından trafik ekipleri tarafından kazanın gerçekleştiği yerde bir inceleme yapılır. Kazaya karışan tarafların kazanın meydana gelmesindeki kusur durumları tutanak tutularak tespit edilir. Bu tutanaklarda ayrıca taraflara ait bilgiler, araç bilgileri ve meydana gelen kazanın…

İpotek Alacağının Temliki

İpotek alacağının temliki, Türk Borçlar Kanunu’nun 183 ve 194. maddeleri arasında yer alan hükümlerce düzenlenmiştir. Her ne kadar ilgili Kanun’da alacağın temliki konusunda düzenlemeler yer alsa da bu uygulamanın tanımı yapılmamıştır. Doktrinde yer almasa da uygulamada hem devir hem de temlik kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Alacağın temliki; mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemine denmektedir. İlgili Kanun’un 183. maddesi uyarınca, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, borçlunun herhangi bir etkisinin veya rızasının olmada bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine hukuki literatürde alacağın temliki adı verilmektedir. Alacağın temlikine borçlu katılmamaktadır. Bu sebeple söz konusu alacaklının devrine borçlunun rızasının gerekli…

İhalenin Feshi Satış İlanı

İhalenin Feshi Satış İlanı: İhalenin feshi satış istemi süresi içinde kanuna aykırı şekilde yapılan ihalenin sonlandırılmasını ifade etmektedir. İhalenin feshi, icra mahkemelerinden şikâyet yoluyla talep edilebilmektedir. Kanunlarımızda ihalenin feshini gerektiren unsurların ortaya çıkması halinde, kanunsuz durumun ortadan kaldırılması için ihalenin feshi davası açılabilmektedir. İhalenin feshi için tarafların genel mahkemelere dava yoluyla değil icra mahkemelerinden şikâyet yoluyla yapılmaktadır. Yapılan şikâyetin ardından 20 gün içinde görevli ve yetkili mahkeme tarafından karar verilmelidir. Taraflar duruşmaya katılmamış olsa bile mahkeme tarafından karar verilmek zorundadır. İhalenin Feshi Davası Nedir? İhalenin feshi davası için kanunda sayılan bazı şartların oluşması ve belirlenen süre içinde yargı yoluna gidilmesi gerekmektedir….

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur? Tüketici hakem heyetleri, satıcı ile tüketiciler arasında mal ve veya hizmetler konusunda anlaşmazlıklar yaşanması durumunda tüketicilerin masrafsız bir şekilde mahkemeden önce yardım alabilecekleri hizmet heyetidir. Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,  paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet ve  bankacılık sözleşmeleri gibi tüketici sözleşmeleriyle satış sonrasında meydana gelebilecek sorunlar konusunda destek sağlar. Tüketici Hakem Heyeti Başvurusunu Kimler Yapabilir? Tüketici hakem…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri