Gayrimenkul Hukuku | İlk-Ay Hukuk

Gayrimenkul Hukuku

/Gayrimenkul Hukuku
­

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı Davası
Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir […]

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır
Bir taşınmazın satışı işlemlerinde öncelik hakkına sahip olunması olan önalım şufa davası, müşterek mülkiyet altında bulunan taşınmazda pay sahibi olarak ya da sözleşme ile meydana gelen hak ile taşınmaz üzerinde bir hissenin üçüncü bir kişiye satışının gerçekleştirilmesi durumunda taşınmazda hissesi olan birinin ya da sözleşme ile bu hakkın kendisine verilmiş olduğu […]

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık
Gayrimenkul hukukunda bir çok davalara konu olan hukuk davaları mevcut olup, belirtilen davalarda kanuni süreler, zaman aşım süreleri, yetkili ve görevli mahkemelerin belirlenmesi, dava masraf ve harçların miktarı, davanın ilk etapta ki talep ve davanın amacının belirlenmesi önemlidir. Bu tarz davaların kazanılmasında ve kaybedilmesinde her iki sonuç için önemli artılar ve […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası
Genel Olarak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kavramı

Bir çok ülkede uygulamasına rastlanmayan kat karşılığı inşaat sistemi ülkemizde; eski yapıların imara aykırı olmaları, depreme dayanaklı olmayışları, konsept olarak eski teknoloji ve mimari özellikleri taşımasının yanı sıra, yeni imar uygulamasına göre potansiyel üretim alanlarına kavuşma imkanı yaratılmış olmasına rağmen, yükleniciler bakımından ayrıca […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi
Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar TBK m.478’de belli bir süreye tabi kılınmıştır.

“Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde taraflarca inşaata başlama ve tamamlama sürelerinin belirlenmesinin yanı sıra, üzerinde mutabık kalacakları bir iş planı dahilinde inşaatın seyri yani ne zamana kadar, hangi işlerin tamamlanması gerektiği hususunu da kararlaştırmış olabilirler. Bu takdirde yüklenici inşaatın ilerleyişi ile ilgili olarak belirlenmiş olan iş akışına da riayet etmek zorundadır. […]

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası
Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak […]

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası, arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanır.Müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan miktarda bağımsız bölüm devretme sözü verir. Yani müteahhit yaptığı işin bedelini para olarak değil taşınmaz olarak alır. Bu […]

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır
Genel Olarak Görev:

Madde 25 – Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları […]