Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal Davası Emsal Karar

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Tapu İptal Davası Emsal Karar. Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu işlemin bağış olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının doğru olmadığı ve mahkemece yapılacak işin kazanılmış haklar da dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin istinaf talebini değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tapu İptal Davası Emsal Kararda Davacının İddiaları Dava dilekçesinde dava vekilinin belirtmiş olduğu üzere, davalı ve davacının Balıkesir 2. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıkları, evlilik birliğinin fiili olarak devam ettiği sırada…

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı

Önalım Şüfa Hakkı Davası Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir hissedarın kendisine ait olan hissesini üçüncü bir kişiye yönelik olarak satışı ile kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Misal olarak ortak pozisyonunda bulunan ya da ortak olunan bir gayrimenkulün söz konusu olması halinde, bulunan bir hisse satışa çıkartılacağı durumda öncelikli olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu…

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır Bir taşınmazın satışı işlemlerinde öncelik hakkına sahip olunması olan önalım şufa davası, müşterek mülkiyet altında bulunan taşınmazda pay sahibi olarak ya da sözleşme ile meydana gelen hak ile taşınmaz üzerinde bir hissenin üçüncü bir kişiye satışının gerçekleştirilmesi durumunda taşınmazda hissesi olan birinin ya da sözleşme ile bu hakkın kendisine verilmiş olduğu kişi ya da kişilerin satışa konu hissenin alıcıya neye mal olmuş ise o miktar ile belli bir süre içerisinde satın alma hakkını veren ayni ve yenilik doğuran bir hak olarak görülmektedir. Sözleşmeden Kaynaklı Önalım Hakkı Nedir? Bir taşınmazın satışına ilişkin olarak önceden yapılmış olan…

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık Gayrimenkul hukukunda bir çok davalara konu olan hukuk davaları mevcut olup, belirtilen davalarda kanuni süreler, zaman aşım süreleri, yetkili ve görevli mahkemelerin belirlenmesi, dava masraf ve harçların miktarı, davanın ilk etapta ki talep ve davanın amacının belirlenmesi önemlidir. Bu tarz davaların kazanılmasında ve kaybedilmesinde her iki sonuç için önemli artılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Gayrimenkul davalarında avukat ve danışmanlık ile bu mağduriyetler daha aza inecek ve davanız daha doğru ilerleyecektir. Avukat dışında yetkisiz kişilerden danışmanlık ve hukuki yardım almanız her zaman zararınıza olacaktır. Gayrimenkul konusunda birçok hukuki alanın bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda uzmanlaşmak için Medeni Kanun,…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası Genel Olarak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kavramı Bir çok ülkede uygulamasına rastlanmayan kat karşılığı inşaat sistemi ülkemizde; eski yapıların imara aykırı olmaları, depreme dayanaklı olmayışları, konsept olarak eski teknoloji ve mimari özellikleri taşımasının yanı sıra, yeni imar uygulamasına göre potansiyel üretim alanlarına kavuşma imkanı yaratılmış olmasına rağmen, yükleniciler bakımından ayrıca taşınmaza başlangıçta nakit ödeme yapılmama imkanı gibi nedenlerle ortaya çıkmış bir uygulamadır. Bugün için şehrimizdeki yapılaşmaya bakıldığında, plansızlık ve inşaat kalitesizliği karşımıza büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Plansızlık, şehircilik bakımından sakınca olmasına rağmen, plansızlığın yanı sıra özellikle deprem bölgesinde yer alan ülkemiz açısından…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar TBK m.478’de belli bir süreye tabi kılınmıştır. “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” Eser sözleşmesinden doğan alacaklar hakkında zamanaşımı süresi öngören bir diğer hüküm de TBK’nın genel hükümler kısmında yer alan m.147 b.6’dır. Bu hükme göre “Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde taraflarca inşaata başlama ve tamamlama sürelerinin belirlenmesinin yanı sıra, üzerinde mutabık kalacakları bir iş planı dahilinde inşaatın seyri yani ne zamana kadar, hangi işlerin tamamlanması gerektiği hususunu da kararlaştırmış olabilirler. Bu takdirde yüklenici inşaatın ilerleyişi ile ilgili olarak belirlenmiş olan iş akışına da riayet etmek zorundadır. Bazı eser sözleşmelerinde belirsiz vade durumuna sıklıkla rastlanabilse de, vadenin belirlenmemiş veya belirsiz olduğu inşaat sözleşmelerine çok az rastlanacaktır. Planlanan inşaat akışında aksamalara sebebiyet vermesi halinde, taşınmaz maliki bu takdirde keşide edileceği bir ihtar ile aksayan üretimin yapılması için yükleniciye makul bir süre vermelidir. Taraflar…

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı…

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.  Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. Aksine adet veya anlaşma…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası, arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanır.Müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan miktarda bağımsız bölüm devretme sözü verir. Yani müteahhit yaptığı işin bedelini para olarak değil taşınmaz olarak alır. Bu nedenle yapılan iş kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat olarak anılır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması hukuk danışmanlık ve  avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası – İhtarname Örneği … … NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME İHTAR EDEN        : TC…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri