Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret eylemi nedeniyle tazminat davası, özellikle hukuk sistemimizde evrensel yasalarla da desteklenen “kişilik hakları” konusunu ele alan bir dava türüdür. Kişilik hakları kavramı, kişiliğe bağlı olan haklardır. Hukuk sisteminde bir başka ifadeyle kişinin, kişiliğini oluşturan tüm değerler üzerindeki hakları, onun kişilik haklarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kişinin şerefi, onuru, çevresindeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatın gizliliği gibi tüm değerler kişilik haklarına dahil edilmektedir.

Bununla birlikte hakaret eylemi de kişinin kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle özel hukuk bağlamında haksız fiil olarak nitelendirilmektedir. Bir haksız fiil, fiile uğrayan kişiye zarar verdiği için bu zararın karşılanması ya da bir başka deyişle tazmin edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Dolayısıyla da hakaret ve tazminat davası bu şekilde gündeme gelmektedir.

Hakarete uğrayan ve bu nedenle kişilik haklarına saldırı olması sebebiyle haksız fiilden zarar görenlerin, bu zararın giderilmesinde hukuki yollara başvurarak tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Bununla birlikte hakaret eylemi nedeniyle bir kişiyi herhangi bir şekilde zarara uğratan kişi de söz konusu meydana gelen zararı gidermekle yükümlüdür. Hukuki bağlamda haksız fiile sebep olarak kusurlu bir hareketle başkasına zarar veren kimse bu zararı gidermek zorundadır.

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Hakaret eylemi sebebiyle tazminat davası açma konusuna geçmeden önce tazminat davalarının hukuk sistemimizde ne şekilde icra edildiğine bakmak gerekir. Tazminat davaları; maddi tazminat ve manevi tazminat olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan maddi tazminat; kişilik haklarının maddi bakımdan ifade edilecek somut zarar görmesi durumunda ortaya çıkan bir tazminat türüdür. Bunun yanında manevi tazminat ise ruhsal içsel üzüntü bakımından zararlar da ortaya çıktığı için hakaret eyleminin maddi zarar boyutu manevi zarar boyutuna göre daha azdır.

Bir kişiye sadece hakaret ederek o kişiyi maddi zarara sokmak pek mümkün olmasa da hakaret ticaretle uğraşan kimsenin ticari itibarını zedeleyecek boyutta ise bu noktada tacir kazanç kaybına uğrayabilmektedir. Bu durumda maddi zararın giderilmesi talep edilebilir.

Diğer bir yandan hakaret eylemi genellikle hakarete uğrayan kişide manevi zararların meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu zararlar; onur kırılması, derin üzüntü ve elem içine girilmesi ya da başka ruhsal sorunların yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu durumda manevi tazminat davası ile karşılaşılan zararların tazmin edilmesi talep edilmelidir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Belirleme

Her hakaret olayı için ayrı ayrı değerlendirilen manevi tazminat miktarı şu kriterlere göre belirlenmektedir:

 • Hakareti eden kişinin şahsiyeti
 • Hakarete uğrayan kişinin şahsiyeti
 • Hakaretin ne şekilde edildiği
 • Hakaretin aleniyeti (kamusal alanda olup olmaması)
 • Hakarete tanık olanların şahsiyetleri ve sayısı

Bu tür durumlarda ceza davalarında öne çıkan vicdani kanaat hakaret nedeniyle manevi tazminatın belirlenmesinde de büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla hak kayıpları yaşanmasına çok müsait olan bu hususta tazminat avukatları ve danışma desteği alabilirsiniz.

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası

Kişi haklarına hakaret, tehdit ve saldırı olması durumunda, kanun koyucu aşağıda yer alan kanun maddesi çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.

“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”

Hakaret Ve Tazminat Davası açılmasında ki gayesi ile

818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 49. maddesinde yer alana,

“Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Hakaret Ve Tazminat Davasında Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Hukuk sistemi ile günümüzde bireylerin tüm kişilik haklarının güvence altında tutulması ve korumasının sağlanması mümkün oluyor. Kişi haklarına hakaret, tehdit ve saldırı gerçekleştirilmesi halinde, kanun koyucu tarafından;

‘Hukuka aykırı şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan kişi, hakimden, saldırıda bulunanlara yönelik korunması yönünde talepte bulunabilir. Kişilik hakkı kırılmış olan kişinin kendisinin talebi, daha üstün yapıdaki özel ya da kamusal fayda veya kanunun vermiş olduğu yetkinin değerlendirilmesi nedenlerinden birisi ile haklı kılınmadığı müddetçe, kişilik haklarına gerçekleştirilen saldırı hukuka aykırılık taşımaktadır.’ Maddesi ile değerlendirmede bulunmaktadır.

Hakaret ve tazminat davası açılması çerçevesindeki esas hedef ile Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 24.maddesinde ve Borçlar Kanunu’nun (BK) 49.maddesinde belirtilmiş olan kişisel çıkarlar, kişilik hakları kapsamında yer almaktadır. Kişilik haklarıysa, şahsi varlıkların koruma altına alınması ile doğrudan ilişkili bir konudur. Kişisel varlıklar, fiziksel ve ruhsal açıdan tamlık ve hayat ile nesep gibi insanın, insan kesimlidir.

Hakaret Ve Tazminat Davası Nedir Nasıl Görülür

Bu çerçevede de günümüz Türkiye’sinde Borçlar Kanunu’nun 49.maddesi kapsamı dahilinde şahsi haklara yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar sonucunda oluşan zarar ve mağduriyet için manevi tazminat davası açma hakkı kişilere verilmektedir. Bu tip dava türlerindeki en önemli hususlardan birisi olarak doğrudan bireyin zarar görüyor olması şartıdır. Bu aşamada kişilik değerlerinin kapsamı ve alanı, yaşamın standart akışı kapsamı dahilinde, mevcut olan değer yargılarına ve hayat deneyimlerine odaklı şekilde belirlenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Borçlar Kanunu’nun 49.maddesi çerçevesinde genel bir düzenleme bulunmasıyla, tahmin edilen şartlar vukuu bulması halinde, ruhsal uyum dengesi üzerinde ciddi sarsılma yaşayan kişinin, kişilik değerlerine saldırı nedeni ile manevi tazminat talebinde bulunabilmesi hakkı bulunmaktadır.

Ceza Mahkemesi tarafından hukuk davalarına ilişkin oluşturulan etkiler, Ceza Mahkemesinin hangi kararlarının hukuk mahkemelerini etkileyeceği yani bağlayacağı ile ilgili olarak büyük bir önem bulunmaktadır. Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların hukuk mahkemesine etkileri, hukuk dünyasında mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53.maddesi dahilinde düzenlendiği, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kesinleşmiş kararları çerçevesinde ilke olarak bağımsız kılındığı belirtilir.

Bu ilke, ceza kurallarının kamu yararı açısından bir engelin yaptırımını, aynı uyuşmazlığın çerçevesinde bulunan hukuk kurallarının da, kişi ilişkilerinin Türk Medeni Hukuku alanı içerisinde düzenlemesi ve bilhassa tazmin şartlarını tahmin edilmesine bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu açık hüküm karşısında ceza mahkemesi tarafından verilmiş olan beraat kararı, eksiklik ve derecesi, zarar tutarı, temyiz gücü ve üstlenilme yeterliliği, illiyet gibi hukuk hakimini etkilemeyeceği konusu ile duraksama ise yer almamaktadır.

Günümüzde öğreti kapsamında ve Yargıtay tarafından alınan kararlar ve mevcut içtihatlarında ceza hakimi tarafından alınan kararlar maddi olaylar ile ilgili ve özellikle eylemin hukuka aykırılığı konusu ile hukuk hakiminin tamamı ile bağlı olacağı kabul ediliyor. Maddi olayları ve yasak fiillerin mevcutluğunu belirleyen ceza mahkemesi kararı, taraflar açısından kesinlikli ve açık delil niteliği göstermektedir.

Hakaret Ve Tazminat Davası Yargıtay Kararları

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞININ KABUL OLUNDUĞU – CEZA MAHKEMESİNİN HAKARET SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARININ ARTIK HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi yetişkinun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Ceza Mahkemesinin hakaret suçundan netleşmiş mahkumiyet kararı artık hukuk hakimini bağlayıcı niteliktedir. Mahkemece davacı lehine makul bir miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya makul düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (818 S. K. m. 53) (6098 S. K. m. 74)

TAZMİNAT DAVASI – HAKARET TEHDİT VE MÜESSİR FİİL – ETKİLİ EYLEM YÖNÜNDEN CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞTİĞİ – ETKİLİ EYLEM YÖNÜNDEN BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Etkili eylem yönünden ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiştir. Mahkemece bu eylem yönünden bir miktar manevi tazminat verilmesi gerekir. (818 S. K. m. 49, 53) (6098 S. K. m. 58, 74)

 

 

27 SORULAR

 1. ARİF ŞALGALI dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Hakaret Ve Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. IŞIK BORA dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 4. ERDEM ÖZÇOBAN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 5. SELAY TAŞGIN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. METEHAN HÜR dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 8. SENA ARSLANOĞLU dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. BUSE BORLU dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 10. MESUT ÖZEL dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. OĞULCAN EBİNÇ dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 12. DİLAN DOĞUALP dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 13. BESTE EROĞLU dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 14. KIVANÇ CANKURTARAN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 15. HAMZA ATAOĞLU dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 16. FUAT BİLİKCİ dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 17. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 18. ALTUĞ GÜLSÜN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 19. ŞENAY BİRİNCİ dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 20. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 21. EMRULLAH HAKSEVER dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Hakaret Ve Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 22. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 23. OKAY AKASYA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Hakaret Ve Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 24. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 25. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 26. ARİF ŞALGALI dedi ki:

  Hakaret Ve Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 27. BENGÜ DÖNMEZTÜRK dedi ki:

  Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri