Ekim, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Ekim 2016

//Ekim
­

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi
Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Türk Hukuk sistemine göre davaların açılabilmesi ancak davanın tarafı olan kişilerin dava dilekçesi hazırlayarak bunu mahkemeye sunmaları ile mümkün olmaktadır. Ancak dilekçelerin doğru ve eksiksiz bir biçimde hazırlanmış olması şartına bağlı olarak davalar açılabilmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin de Türk Medeni Kanunu içerisinde yer […]

İş Kazası Danışma Merak Edilenler

İş Kazası Danışma Merak Edilenler
1- Gelir nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan […]

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur
İstinaf Kanun Yolu Ne Anlama Gelir?

Hukuk sistemi içerisinde verilmiş olan kararlar üzerinde bu kararlar kesin olarak sonuçlanmış hükümler olsa dahi denetleme makamları tarafından dikkate alınan kararlar olmaktadır. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar üzerinde hukuki ve olaylar açısından denetleme yapan üst dereceli mahkemelerin yaptığı işe istinaf adı verilmektedir. İstinaf yoluna başvurmak denen […]

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

Rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilmek için,öncelikle bir rehin söz konusu olmalıdır.İcra ve İflas Kanunu’nun uygulanması bakımından rehin kavramından ne anlaşılması gerektiği,taşınırlar ve taşınmazlar için 23.maddede ayrı ayrı açıklanmıştır.

Takip Talebi ve Ödeme Emrinin Gönderilmesi

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip de bir takip talebiyle başlar,bunun sonucu […]

Vasiyetname Nasıl Yapılır

Vasiyetname Nasıl Yapılır
Türk Hukuk Sistemi içerisinde belirtilmiş kurallar çerçevesince bir kişi sahip olduğu tüm mal varlığı ve hakları öldükten sonra hangi kişilere ve kurumlara bırakmak istediğini vasiyetname aracılığı ile belgeleyebilir. Karma mirasçılık sistemi olarak bilinen bu düzen içerisinde kişilerin hukuk kuralları gereği mirasçısı olan kişilerin dışında başka kişilere de miraslarını bırakması söz konusu olabiliyor. Miras […]

İcrada Satış Nasıl Yapılır

İcrada Satış Nasıl Yapılır
İcrada Satış İsteme Süreci

Hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi,kesin haczin uygulanmasından itibaren altı ay,taşınmazla için bir yıldır.6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile taşınırlar için öngörülen bir yıllık süre altı aya,taşınmazlar için ise iki yıldan bir yıla indirilmiştir.Ancak bu değişiklik Kanununu yürürlük tarihi olan  5 Ocak 2013’ten  yürürlüğe girmiştir.

Borçlu ile […]

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır
Borçlu,kendisine gönderilen ödeme emri üzerine,borcun doğmadığı,borcun doğmadığı, borcun sona erdiği,zamanaşımına uğradığı,vadesinin gelmediği,şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı,borcunun ödeme emrinde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebeplerle itiraz etmek isteyebilir.Borçlu ödeme emrine karşı itiraz etmek istiyorsa,bu itirazını takip talebinin kendisine tebliğden itibaren yedi gün içinde icra dairesine bildirmelidir.

Kendisine karşı yapılan […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Davası
Genel Olarak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kavramı

Bir çok ülkede uygulamasına rastlanmayan kat karşılığı inşaat sistemi ülkemizde; eski yapıların imara aykırı olmaları, depreme dayanaklı olmayışları, konsept olarak eski teknoloji ve mimari özellikleri taşımasının yanı sıra, yeni imar uygulamasına göre potansiyel üretim alanlarına kavuşma imkanı yaratılmış olmasına rağmen, yükleniciler bakımından ayrıca […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi
Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar TBK m.478’de belli bir süreye tabi kılınmıştır.

“Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gecikme Tazminatı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde taraflarca inşaata başlama ve tamamlama sürelerinin belirlenmesinin yanı sıra, üzerinde mutabık kalacakları bir iş planı dahilinde inşaatın seyri yani ne zamana kadar, hangi işlerin tamamlanması gerektiği hususunu da kararlaştırmış olabilirler. Bu takdirde yüklenici inşaatın ilerleyişi ile ilgili olarak belirlenmiş olan iş akışına da riayet etmek zorundadır. […]