İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur

İstinaf Kanun Yolu Ne Anlama Gelir?

Hukuk sistemi içerisinde verilmiş olan kararlar üzerinde bu kararlar kesin olarak sonuçlanmış hükümler olsa dahi denetleme makamları tarafından dikkate alınan kararlar olmaktadır. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar üzerinde hukuki ve olaylar açısından denetleme yapan üst dereceli mahkemelerin yaptığı işe istinaf adı verilmektedir. İstinaf yoluna başvurmak denen durum ise üst dereceli mahkemeye başvurarak daha önce hüküm verilmiş olan kararın denetlenmesini sağlamak istemektir. Eğer Bölge Adliye Mahkemesi olan İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonrasında gerekli görülürse bu durumda temyiz incelemesinin yapılması için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapmak mümkün olmaktadır. Bu üç ayaklı denetim mekanizması sayesinde hukuk sisteminin en iyi şekilde işlenmesi hedeflenmiştir.

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Hukuk sisteminde bir yargılamanın yapılması için mutlaka taraflardan birinin dava açması gerekir. Bu ön fikirden hareketle İstinaf mahkemelerine başvuru yapmak söz konusu olduğunda da mutlaka istinaf başvurusu yapılmış olması gerekir. Hiçbir koşulda ilk derece mahkemesinin hükmün denetlenmesi için istinaf incelemesi yaptırma yetkisi bulunmamaktadır. Kişiler kararın çıkmış olduğu yerel mahkemeye bir istinaf dilekçesi vermek suretiyle istif kanun yolu süreçlerini başlatabilirler. Buna ek olarak kararın çıktığı mahkemede bulunan katibe beyanda bulunarak da istinaf yoluna başvurmak mümkün olmaktadır. Beyan yolu ile bu durum gerçekleştirilmek istendiğinde katibin talebi bir tutanak altında düzenlemesi ve bu tutanağın hakim tarafından onaylanması gerekmektedir.

İstinaf Mahkemesi Başvuru Süresi

İstinaf için belirtilmiş olan sürelerin hatasız bir şekilde farkında olmak için davaya ve hükme konu olan tarafların bu konuda bilgilendirilmesi adına tebliğlerin ve tefhimlerin yapılmış olması gerekir. Eğer bu şartlar usulüne uygun olacak şekilde yerine getirilmemişse bu durumda başvuru süresi de başlamayacaktır. Hukuk davaları söz konusu olduğunda başvuru süresi hükmün tebliğ ve tefhim edilmesinin ardından gelen iki haftalık süredir.

Hukuk Davası için İstinaf İncelemesi

Yetkili kurumlar tarafından istinaf incelemeleri yapılırken hüküm üzerinde aşamalar şeklinde kontroller yapılır. Hukuk davası istinaf incelemesi için ilk aşama ön inceleme aşaması olmaktadır. Bu inceleme sırasında bölge adliye mahkemesi öncelikle dava dosyasını inceler. Gerekli şartların yerine getirildiği gözlenirse arından dava esası üzerinde incelemeye geçilir. Herhangi bir eksik görülmediği takdirde esastan istinaf aşamasına geçilir. Üyeler ya da bir heyet tarafından gerçekleştirilen istinaf incelemesinin ardından duruşma kararı da verilebilir. Her istinaf incelemesi gerekli görüldüğünde duruşmalı olarak gerçekleştirilir. Böylece tarafların savunma hakları da doğmuş olur.