Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası

Miras ortaklığına temsilci atanması istemi, Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem alınması niteliğinde olup çekişmesiz yargı işidir. Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesidir.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Yetkili Mahkeme

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davasında Yetkili mahkeme, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimidir. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 54) Çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, basit yargılama usulü uygulanır.  Çekişmesiz yargı işleri adli tatilde de görülür

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Nasıl Açılır Görülür

Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. (4721 S. K. m. 640; Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 54)  Mirasçılar terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.  Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Miras ortaklığına temsilci atanması istemi, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimine sözlü veya yazılı beyanla olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek beyanda bulunana imzalattırılır.

Yargıtay Kararı – Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14553 Karar: 2016/2690 Karar Tarihi: 03.03.2016

MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI İSTEMİ – DENETİM MAKAMI GÖREVİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU – MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZA İLİŞKİN DİLEKÇENİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ – DOSYANIN MAHALLİNE İADESİ

ÖZET: Denetim makamı görevi; asliye hukuk mahkemesine aittir (5133 S. K. m. 2-3, TMK m. 397/2). Öyle ise miras ortaklığı temsilcisinin (TMK m. 640/3) şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddiyle açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip gereği yapılmak üzere dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir.

 

Hükmü, davalı … tereke temsilcisi atamada yetkili mahkemenin… Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu iddiası ve temsilcinin şahsına yönelik olarak temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davalının tereke temsilcisinin şahsına yönelik diğer temyiz itirazlarına gelince;

Miras ortaklığı temsilcisi (TMK m. 640) özel kayyım niteliğindedir. TMK’nın 431. maddesi uyarınca vasi tayininde usul kayyım (mümessil) için de uygulanır. TMK’nın 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi ile ilgili yasal hükümlerin mümessile yapılan itirazın yada kaçınma sebeplerinin incelenmesinde de gözetilmesi zorunludur. Vesayet makamının itirazı reddetmesi halinde itirazı denetim makamının incelemesi gerekir.

TMK’nın 397. maddesinde belirtilen denetim makamı görevi; asliye hukuk mahkemesine aittir (5133 S. K. m. 2-3, TMK m. 397/2). Öyle ise miras ortaklığı temsilcisinin (TMK m. 640/3) şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddiyle yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip gereği yapılmak üzere dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenle temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, (2.) bentte açıklanan nedenle dilekçenin görev yönünden reddi ile miras ortaklığına atanan temsilcinin şahsına itiraz edildiğinden denetim makamınca karar verilmek üzere MAHALLİNE İADESİNE, 03.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

9 SORULAR

 1. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. MAHMUT HAMALOSMANOĞLU dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. CANAN AKKOÇ dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. NİL GÖRGÜLÜ dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. EMEL SİVRİ dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. ÜMRAN HALAÇ dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. ABDULLAH YAYMAN dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 9. MEHMETCAN GENÇER dedi ki:

  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri