İcra Hukuku

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı!

muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! Tasarrufun iptali davası, taraflar arasındaki tasarrufun, ilk derece mahkemesinde görülen ayağında, yazılı olarak belirtilen gerekçelere istinaden davanın reddiyle sonuçlanmıştır. Borçlu ve üçüncü kişilerin paydaşlığı olduğu şirketin, defterleri üzerinden gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, şirketler arasında sürekli devam eden bir ticari faaliyetin olduğu ve bu alışverişlerin 2009 yılına kadar devam ettiği ortaya çıkmıştır. Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! İcra İflas Kanunu ilgili maddelerince üçüncü kişiler ile borçlunun sahip olduğu davacının mali durumunu bilmesi gereken davalı kişilerin, davaya karar verilirken dikkate alınması ve bu yönde davacı lehine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Davacı nezdinde mahkemeye açılan davada; borçlu olan davalı hakkında…

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması kararı veriliyor. Senedin Sonradan Doldurulmasında Yetkili Mahkeme Açığa atılan bir imzanın kötüye kullanılması suçu ile ilgili olarak görevli mahkemenin Sulh Ceza Mahkemesi olduğu belirtiliyor. Bir şahıs, imzalı, kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı hukuka…

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Modern ticaret hukuku dahilinde bazı hallerde alacaklı tarafından kötü niyet güdülerek, borca ilişkin olarak icra takibi başlatılması ve borcun ödenmesine dair borçlu üzerinde etkin bir baskı ve tehdit oluşturulabiliyor. Bu hallerde söz konusu borçlu sıfatını taşıyan kişi tarafından borçlu olmadığının belirlenebilmesi için menfi tespit davası açabiliyor. Borçlu sıfatına sahip olan kişiler için menfi tespit davası nasıl açılır sorusu da bu alanda en sık gündeme gelen sorulardan birisidir. Menfi tespit davası, alacaklıya karşı herhangi bir borç durumunun bulunmadığının tespit edilmesi amacı ile İcra ve İflas Kanunu 72.maddesi çerçevesinde dava açma hakkına sahiptir. Olumsuz saptama davası olarak…

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası Mevcut borç dolayısı tarafından alacaklı tarafından uygulanan icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından gerçekleştirilen itiraza ilişkin olarak alacaklının takip isteğine itirazın kaldırılması davası açma hakkı bulunuyor. Bu çerçevede de söz konucu icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğ edilmesinden sonra 1 yıllık süreçte mahkemeye müracaat gerçekleştirerek, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat şeklinde itirazın iptali veya kaldırılmasını dava konusu edebilmektedir. İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası çerçevesinde borçlunun itirazının haksızlığa karar verilmesi durumunda borçlu, takibinde haksız ya da kötü niyetli bir öngörü elde edilir ise alacaklı tarafından diğer tarafın isteği doğrultusunda 2 tarafın durumuna,…

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır İcra takibi nasıl yapılır sorusundan önce İcra takibi nedir sorusuna cevap vermekte yarar var. İcra Takibi genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere icra takibi işlemleri denir. İcra takip işlemleri de Taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır. İcra takibi işlemleri kural olarak, icra organları tarafından borçluya yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte işlemlerdir. Örneğin ödeme emri veya icra emrinin tebliği, haciz ve satış işlemleri, icra takibi işlemleridir. İcra takibi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak  İcra Müdürlüğün de alacağın miktarını içeren dosya ile birlikte icra takibini açmakla başlar. Burada alacağın geçerli bir evrak veya…

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası Alınan borcun ödenmesinden sonra birçok kişi ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırmamaktadır. Bu durumda ileri zamanlarda birçok zorluk ve mağduriyet ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda özellikle iş yerinin, konutun veya arsanın satılması durumunda üzerinde ipotek olması değerini düşürerek maddi açıdan oldukça sorunlu bir şekilde etkilenilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ipoteğin kaldırılması ileride sorun yaşanmaması için sağlıklı bir şekilde dava yolu ile yapılmalıdır. Bu konuda  avukat ile sürecin yönetilmesi mümkün ve faydalı olacaktır.olmaktadır. İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır? Açılacak olan dava ipoteğin üzerinde olduğu taşınmasın veya taşınmazların sahibi veya sahipleri tarafından açılması gereken bir davadır. Ancak ipotekli taşınmazı bu şekliyle…

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce mallarını satarak mal kaçırmaya teşebbüs edebilmektedir. Hukukumuzda mülkiyet hakkının sağlanmış olduğu güvence neticesinde taşınır veya taşınmaz malların maliki dilediği şekilde tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmaktadır. Borçluya karşı yapılan icra takibi sırasında ise genel prensip olarak borçlu malik olduğu mallar üzerinde tasarruf işlemi…

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Avukatı Ankara

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık İcra Takibi Nedir? Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra takibi başlatılmaktadır. Bir diğer icra takibi ise ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde ise mahkeme kararı olmaksızın borcun tahsili yoluna gidilmesi anlamına gelmektedir. İlamsız İcra Takibi Alacaklının elinde çek, senet ve poliçe gibi bir kambiyo senedi bulunmuyor ise veya ilam, yani…

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır Alacaklar için açılacak davaları sözleşme, haksız fiil veya herhangi bir belge ile olan borcun ödememesi durumunda alacaklının mahkeme tarafından ödenebilir hale getirilmesi için açılmaktadır. Alacak davalarının açılabilmesi için borcun vadesinin geçmiş olması, borçlunun bu borcu ödemek konusunda direnmesi ve borçlunun bu borcun ödenmesi konusunda bir kusurunun olmaması gerekmektedir.  Yapılan alım satım işlemlerinde satılan ürün veya hizmet ile alınan bedel karşılığında bir belge düzenlenmektedir. Bu belge fatura olmaktadır ve yapılan alışverişin resmi bir belgesi olmaktadır. Fatura ödemenin yapıldığı veya yapılacağı şekilde düzenlenebilmektedir. Fatura düzenleyerek alacağı olan satıcının bu alacağını zamanında alamaması durumunda fatura ile alacak…

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz MENFİ TESPİT DAVASI – DAVACININ İMZA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN MAHKEMEYE BELİRLENEN GÜNDE MÜRACAAT ETMEDİĞİ – İHTAR GEREĞİNCE DAVACININ İNKAR ETTİĞİ İMZANIN KENDİSİNDEN SADIR OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen davacının imza örneği vermek için mahkemeye belirlenen günde müracaat etmediği, ayrıca davacının karşılaştırmaya esas imza örneklerinin temin edileceği yerleri de ihtara rağmen bildirmediği, ihtar gereğince davacının inkar ettiği imzanın kendisinden sadır olduğunun kabulü gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. (2004 S. K. m. 72)…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri