İcra Hukuku | İlk-Ay Hukuk

İcra Hukuku

/İcra Hukuku
­

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası
Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine […]

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır
Modern ticaret hukuku dahilinde bazı hallerde alacaklı tarafından kötü niyet güdülerek, borca ilişkin olarak icra takibi başlatılması ve borcun ödenmesine dair borçlu üzerinde etkin bir baskı ve tehdit oluşturulabiliyor. Bu hallerde söz konusu borçlu sıfatını taşıyan kişi tarafından borçlu olmadığının belirlenebilmesi için menfi tespit davası açabiliyor.

Borçlu sıfatına sahip olan kişiler için […]

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası
Mevcut borç dolayısı tarafından alacaklı tarafından uygulanan icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından gerçekleştirilen itiraza ilişkin olarak alacaklının takip isteğine itirazın kaldırılması davası açma hakkı bulunuyor. Bu çerçevede de söz konucu icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğ edilmesinden sonra 1 yıllık süreçte mahkemeye müracaat gerçekleştirerek, genel hükümler dairesinde alacağının […]

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır
İcra takibi nasıl yapılır sorusundan önce İcra takibi nedir sorusuna cevap vermekte yarar var. İcra Takibi genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere icra takibi işlemleri denir. İcra takip işlemleri de Taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır.

İcra takibi işlemleri kural olarak, icra organları tarafından borçluya yapılan cebri icranın […]

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası
Alınan borcun ödenmesinden sonra birçok kişi ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırmamaktadır. Bu durumda ileri zamanlarda birçok zorluk ve mağduriyet ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda özellikle iş yerinin, konutun veya arsanın satılması durumunda üzerinde ipotek olması değerini düşürerek maddi açıdan oldukça sorunlu bir şekilde etkilenilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle ipoteğin kaldırılması ileride sorun yaşanmaması […]

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası
Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce […]

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık
İcra Takibi Nedir?

Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır.

Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra […]

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır
Alacaklar için açılacak davaları sözleşme, haksız fiil veya herhangi bir belge ile olan borcun ödememesi durumunda alacaklının mahkeme tarafından ödenebilir hale getirilmesi için açılmaktadır. Alacak davalarının açılabilmesi için borcun vadesinin geçmiş olması, borçlunun bu borcu ödemek konusunda direnmesi ve borçlunun bu borcun ödenmesi konusunda bir kusurunun olmaması gerekmektedir.  Yapılan alım […]

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz
T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1178 Karar: 2016/9339 Karar Tarihi: 25.05.2016

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVACININ İMZA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN MAHKEMEYE BELİRLENEN GÜNDE MÜRACAAT ETMEDİĞİ – İHTAR GEREĞİNCE DAVACININ İNKAR ETTİĞİ İMZANIN KENDİSİNDEN SADIR OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen […]

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

Rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilmek için,öncelikle bir rehin söz konusu olmalıdır.İcra ve İflas Kanunu’nun uygulanması bakımından rehin kavramından ne anlaşılması gerektiği,taşınırlar ve taşınmazlar için 23.maddede ayrı ayrı açıklanmıştır.

Takip Talebi ve Ödeme Emrinin Gönderilmesi

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip de bir takip talebiyle başlar,bunun sonucu […]