İcra Hukuku

Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır Alacak Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Alacak Davası ile ilgili açılan alacak davalarının konu ve olayın akışı farklılık göstermektedir. Bundan dolayı alacak davası dava dilekçesinin genel başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Bu tarz davaların açılırken dava dilekçesinin hazırlnamsı esnasında avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz. Alacak davası Dava dilekçesinde ana başlıkları sırasıyla; Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık…

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı!

muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası

Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! Tasarrufun iptali davası, taraflar arasındaki tasarrufun, ilk derece mahkemesinde görülen ayağında, yazılı olarak belirtilen gerekçelere istinaden davanın reddiyle sonuçlanmıştır. Borçlu ve üçüncü kişilerin paydaşlığı olduğu şirketin, defterleri üzerinden gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, şirketler arasında sürekli devam eden bir ticari faaliyetin olduğu ve bu alışverişlerin 2009 yılına kadar devam ettiği ortaya çıkmıştır. Tasarrufun İptali Davası – Emsal Yargıtay Kararı! İcra İflas Kanunu ilgili maddelerince üçüncü kişiler ile borçlunun sahip olduğu davacının mali durumunu bilmesi gereken davalı kişilerin, davaya karar verilirken dikkate alınması ve bu yönde davacı lehine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Davacı nezdinde mahkemeye açılan davada; borçlu olan davalı hakkında…

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alacaklının karşı taraftan alması gereken borcu zamanında alamaması durumunda borçlu kişinin gösterdiği kefilin mal varlığını alabilme hakkına sahip olur. Bunun için alacaklı kişi, alacakları bütün hakları ihtiyaten haczettirebilir. Ödenme günü gelmemiş borçları alacaklının ihtiyaten haczettirebilmesi için aşağıda verilen sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebepler şu şekildedir: Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçarsa alacaklı kişi yasal yollarla borçlunun mallarına el koyma hakkına sahip olur. Verilen Haciz Kararı Alacaklının ihtiyati haciz talebine yetkili mahkemeler tarafından karar verilir. Alacaklının ihtiyati haciz talebinin olumlu karşılanması için alacaklının…

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası Nedir Nasıl Açılır? İtirazın iptali davası ve kaldırılması arasında temelde bazı farklılıklar bulunmaktadır. İtirazın kaldırılması, Türk yargı sistemi içinde icra mahkemesi tarafından yapılan şekli ve dar bir incelemedir. İtirazın kaldırılması talebini kişiler 2004 saylı İcra ve İflas Kanunu kapsamında belirtilen belgelerden biriyle kanıtlamak zorundadır. İtirazın kaldırılması davası iki farklı başlık altında incelenmektedir. Bunlar; İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Şeklinde sınıflandırılabilmektedir. İtirazın kesin olarak kaldırılması isteniyorsa; borca itiraz ederek borç durdurulmuşsa, alacaklı mahkemeye başvuru yapabilir. İmzaya itiraz ile takip durmuşsa, itirazın geçici olarak kaldırılması istenebilir. İtirazın Kaldırılması Davası İspat İçin Gerekli Belgeler İtirazın kaldırılması kısaca, borçlunun…

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra takibi başlatma aşmaları yapılacak icra takibine göre değişiklik göstermektedir. İcra takibi, ilamsız, ilamlı ve kambiyo senedine dayalı icra takibi olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilmektedir. İcra takibi, herhangi bir alacağın tahsili için icra müdürlüklerinden başlatılan ve alacağın hukuki yollarla tahsil edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Alacaklılar borcun ödenmediği durumlarda bu yola başvurabilir. İlamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi arasındaki temel fark, birinde mahkeme kararı gerekirken diğerinde mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamasıdır. İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilebilir. Bunun için kanunda belirlenen yöntemler kullanılması gerekmektedir. Çek, poliçe, bono vb. için kambiyo senedine dayalı icra takibinin başlatılması gerekmektedir. İcra…

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz nasıl yapılır? Birinci haciz ihbarnamesi içeriği İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinde ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42. maddesinde düzenlenmiştir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, bundan böyle haczedildiği bildirilen miktarı (borcunu) yalnız icra dairesine ödemesi gerektiği, borçluya yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı, aksi halde borcu icra dairesine tekrar ödemek zorunda kalacağı ihtar edilir. Ayrıca yine üçüncü kişiye yapılan haciz ihbarnamesinde; takip borçlusunun kendisinden alacağı bulunmadığı, takip borçlusuna daha önce ödediği, borcun emrettiği kişiye ödendiği gibi iddialarının bulunması durumunda icra dairesine giderek söz konusu haciz ihbarnamesine itiraz edebileceği belirtilmektedir. Haciz ihbarnamesi ile 3. kişinin ihbarnameye itiraz etmemesi  halde…

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış Olur Mu? İstihkak dava sürecinde satış işlemleri; eşya hukukunda, miras hukukunda ve icra hukukunda ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İstihkak davaları genellikle Yüksek Mahkeme kararları gereğince takip hukuku kapsamındaki davalardan oluşmaktadır. Kelime anlamıyla “hak ediş, hak kazanma” gibi anlamlara gelen istihkak, özellikle mülkiyet hakkının tespitine değil, uygulanan haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli sayılmasının tespitini konu edinmektedir. Hukuk sistemimizde taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde “mülkiyet hakkı” ya da diğer bir ayni hak iddiası ile açılan davalara istihkak davası denilmektedir. Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere farklı özel hukuk alanlarının da kapsamına giren istihkak davaları, üç farklı türe sahiptir….

İcrada Satış Nasıl Yapılır

İcrada Satış Nasıl Yapılır? Gayrimenkulün icrada satışı, taşınmaz malların açık arttırma yoluyla ihale ile satışını ifade etmektedir. İcrada satış işlemler, kamu kurumu olan icra dairelerinin bir alacak sonucu haczederek elde ettiği ya da ipotek tesis ettiği taşınmazların satışa çıkarılması işlemleridir. Söz konusu ihaleler açık arttırma usulüne göre yapılmaktadır. Bu tür ihaleler ile gerçekleşen icrada satış, icra müdürlüğünün bulunduğu il ya da ilçe adliyesinde mezat salonlarında yapılmaktadır. Ayrıca icra daireleri, gerek icra müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden gerekse de gazetelere ilan vererek bu tür ihalelerin yapılacağını kamuoyuna duyurmaktadır. Hukuk sistemimize göre gayrimenkul ihalesine katılmanın hiçbir özel koşulu bulunmamaktadır. Bu kapsamda 18 yaşının üzerinde…

İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası

İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası: Menfi tespit davası, en basit tabiriyle “borçtan kurtulma” davası olarak kabul edilmektedir. Menfi tespit, kelime anlamı olarak olumsuz tespit demektedir. Bununla birlikte hukuki literatürdeki karşılığına bakıldığında “borçlu olunmadığının tespiti” anlamına gelmektedir. Menfi tespit davası hukuk sistemimizde oldukça sık başvurulan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dava türünde pek çok ihtimal bulunmaktadır. Menfi tespit davası, İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan hükümlerce görülmektedir. İlgili maddede; “Borçlu, icra takibinden önce ya da icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmek için menfi tespit davası açabilir” denmektedir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında, mahkeme talep…

İhalenin Feshi Satış İlanı

İhalenin Feshi Satış İlanı: İhalenin feshi satış istemi süresi içinde kanuna aykırı şekilde yapılan ihalenin sonlandırılmasını ifade etmektedir. İhalenin feshi, icra mahkemelerinden şikâyet yoluyla talep edilebilmektedir. Kanunlarımızda ihalenin feshini gerektiren unsurların ortaya çıkması halinde, kanunsuz durumun ortadan kaldırılması için ihalenin feshi davası açılabilmektedir. İhalenin feshi için tarafların genel mahkemelere dava yoluyla değil icra mahkemelerinden şikâyet yoluyla yapılmaktadır. Yapılan şikâyetin ardından 20 gün içinde görevli ve yetkili mahkeme tarafından karar verilmelidir. Taraflar duruşmaya katılmamış olsa bile mahkeme tarafından karar verilmek zorundadır. İhalenin Feshi Davası Nedir? İhalenin feshi davası için kanunda sayılan bazı şartların oluşması ve belirlenen süre içinde yargı yoluna gidilmesi gerekmektedir….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri