Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

Rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilmek için,öncelikle bir rehin söz konusu olmalıdır.İcra ve İflas Kanunu’nun uygulanması bakımından rehin kavramından ne anlaşılması gerektiği,taşınırlar ve taşınmazlar için 23.maddede ayrı ayrı açıklanmıştır.

Takip Talebi ve Ödeme Emrinin Gönderilmesi

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip de bir takip talebiyle başlar,bunun sonucu olarak burada da 58.madde hükmü uygulanacaktır;ancak takip talebinde rehinle ilgili kayıtlara da yer verilecektir.Takip talebine,rehinli malın ne olduğu,rehin üçüncü kişi tarafından verilmişse bu üçüncü kişi ile rehnedilen taşınır mal üzerinde sonradan gelen rehin hakkı varsa bu rehin hakkı sahibinin isim ve adresleri yazılır.

Takip talebini alan icra dairesi,borçluya ve varsa rehinli malın maliki üçüncü kişiye bir ödeme emri gönderir.Ödeme emrinde,takip talebindeki kayıtlarla ödeme süresinin on beş gün,itiraz süresinin yedi gün olduğu,on beş gün içinde borç ödenmez veya yedi gün içinde itiraz edilmezse rehnin satılacağı,borçlu yedi gün içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmezse,artık bu takipte rehin hakkını kabul etmiş sayılacağı,borçlu sadece rehin hakkına itiraz ederse,alacaklının,bu takipten vazgeçerek,haciz yoluyla takibe devam edileceği bildirilir.

Ödeme emri dışında icra dairesinin,varsa rehinli mal üzerinde alacaklı dışında sonradan gelen rehin hakkı sahiplerine de durumu bir ihbarname ile bildirmesi gerekir.Bu ihbarnamenin gönderilmesinden amaç,sonradan gelen rehin hakkı sahiplerini yapılan takipten haberdar ederek haklarını korumalarını sağlamaktır.

Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipten Sonraki Alacak

İİK’nın 257/1. maddesi gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. İİK’nın 45. maddesi hükmüne göre, rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Ancak rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilir. Belirtilen yasa maddeleri uyarınca ihtiyati hacze karar verilebilmesi için gerekli koşullardan biri de alacağın rehinle temin edilmemiş olması ise de, rehin tutarının borcu ödemeye yetmediği durumlarda bu kısım için ihtiyati haciz talebinde bulunulabilmesi de mümkündür.