Miras Hukuku

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır? Kişilerin ölümünden sonra bıraktıkları miras hukukuna göre üzerinde kimlerin hakları olduğu, hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye veraset ilamı denmektedir. Veraset ilamı diğer bir adı ile mirasçılık olarak bilinmektedir. Bu konuda 4721 sayılı Medeni Kanun maddeleri arasındaki 598’inci maddede mirasçılık belgesi olarak ifade edilmektedir. Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır? Veraset ilamı dilekçesi ile yetkili ve görevli mahkemelerden veya noterlerden veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınabilmektedir. Veraset ilamı, mahkeme veya noterden alınan, kişilerin mirasçı olduklarını resmi olarak belirten belgedir. Noterlerden bu belgeyi alabilmek için vefat eden kişiyle akrabalık ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Bu ilişkinin bulunmaması halinde kişiler Sulh Hukuk…

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası Nedir Neden Açılır? Mirasta denkleştirme davası veya bir başka deyişle mirasta iade davası; miras bırakanın sağlığında mirasçısının ondan herhangi bir karşılık beklemeden aldığı malvarlıklarını aynen ya da karşılığını geri vermesine ilişkin mirasın taksimi sırasında hesaba katılmasını konu edinmektedir. Mirasta Denkleştirme Ne Demek? Mirasta denkleştirme yani iade uygulaması, miras bırakanın ilk olarak alt soyları arasındaki eşitliğin sağlanmasında daha geniş olarak da bütün mirasçılar arasındaki denkliği sağlamak amacıyla gündeme getirilen hukuki bir işlemdir. Denkleştirme davası ile yasal mirasçılar arasında miras bırakanın sağlığında bunlardan birine yaptığı kazandırmalar sebebiyle ortaya çıkan eşitsizliğin bozularak yeniden eşit bir şekilde oluşturulması sağlanmaktadır. Bu noktada denkleştirme davasının…

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Mirastan mal kaçırma diğer bir ifadeyle muris muvazaası davası; bir kimsenin yasal olarak mirasçısı olan kimseyi miras hakkından yoksun bırakmasının akabinde gündeme gelen tapu iptali ve tescili gibi pek çok farklı dava türünü de bünyesinde barındıran önemli bir miras hukuku davasıdır. Miras hukuku kapsamında ele alınan bazı durumlarda miras bırakan kişiler, iradelerini kullanarak yaptıkları tasarruflarla mirasçılarından hukuka aykırı olarak mallarını kaçırmakta ve onları miras haklarından mahrum etmektedirler. Bu doğrultuda muris muvazaası ya da mirasçılardan mal kaçırma davası, pek çok nedene dayanarak gerçekleştirilebilen mirastan mal kaçırma uygulamasıdır. Miras üzerinde hak sahibi olan mirasçıların mağdur olmasına neden olan…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Nasıl Olur? Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi, her hukuki dayanağa sahip olan sözleşmede olduğu gibi tarafların birtakım yükümlülüklere dikkat ederek gerçekleştirmesi gereken bir uygulamadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmesine karşılık, bakım alacaklısının sözleşmede belirtilen bir malvarlığını ona devretmesi anlamına gelmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden vazgeçme, Borçlar Hukuku kapsamında birtakım yükümlülüklere dikkat edilerek gerçekleştirilmesi gereken aksi halde hukuki sonuçlar doğuran bir işlemdir. Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi, taraflarına karşılıklı olarak hak ve borçlar yükleyen bir sözleşme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmenin ıvazlı bir niteliğe sahip olduğu aşikardır. Dolayısıyla ölünceye…

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Miras paylaşımı veya miras taksim sözleşmesi, miras kalan herhangi bir taşınır veya taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda söz konusu olmaktadır. Miras kalan malvarlığına birden çok kişinin hak sahibi olması durumunda ortak bir yönetimden söz etmek mümkün olmaktadır. Hukuk sistemimizde elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılan bu husus, miras üzerinde hakkı olan herkesin kişisel tasarruf yetkisi olmadan tereke üzerinde hak sahibi olmaları anlamına gelmektedir. Miras taksim sözleşmesi, miras davalarına konu olması sebebiyle öncelikle miras taksim davalarına bakılması faydalı olacaktır. Miras taksimi (paylaşımı) davası; mirasın hak sahibi mirasçılar arasında paylaştırılması sırasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların…

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası Terekenin tespiti davası, mirasçılardan birinin veya hepsinin isteği doğrultusunda terekedeki mallarını ve haklarını devletin desteği ile korunması için açtıkları davadır. Dava Sulh Mahkemeleri tarafından yürütülür. Terekedeki malların ve hakların korunması için mirasçılar talepte bulunmadan önce mahkemeler tarafından korunmaya alınan malların ve hakların tüm masrafları devlet öder ve daha sonra terekeden hiçbir şekilde istekte bulunulmaz. Davanın Açılma Süreci Mirasçıların terekedeki mallarını ve haklarını korumak istemesi üzerine terekenin tespiti davasını açmak için Sulh Mahkemelerine müracaatta bulunur. Terekenin tespiti davasının açılmasından sonra terekede bulunan mal ve hakların Sulh Mahkemeleri tarafından kontrolü yapılır. Terekenin tespiti davası sayesinde bütün mirasçılar terekede bulunan…

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras paylaşımı davası; mirasbırakanın (ölen ya da hakkında gaiplik ilamı verilen kişi) arkasında bıraktığı mal varlığı değerinin mirasçıları arasında bölüştürülmesinde yaşanan hukuki ihtilafların görüldüğü bir Miras Hukuku davası türüdür. Söz konusu mirasçılar, kanunen belirlenmiş “yasal mirasçılar” olabilirken bununla birlikte mirası bırakan kişi tarafından belirlenen “atanmış mirasçılar” da olabilmektedir. Miras paylaşımının ne şekilde ve hangi usul ve esaslara göre yapılacağı hukuk sistemimizde düzenlenmiştir. Kanunlar çerçevesinde belirlenen yasal mirasçılar mirasbırakanın alt soyu ve sağ olması halinde eşidir. Bu noktada altsoy olarak tabir edilen kişiler mirasbırakanın; Sağ olan çocukları, Torunları Torunlarının çocukları şeklinde soy devamı niteliğindeki kişilerden oluşmaktadır. Ancak altsoyun…

Vasilik Davası Nasıl Açılır?

Vasilik Davası Nasıl Açılır? Vasilik davası açmak için medeni kanunun belirtiği bazı hallerin oluşması gerekmektedir. Bu haller dışında kişinin isteği üzerine de vasi ataması gerçekleştirilebilir. Velayeti olmayan çocukların haklarının korunması için açılabileceği gibi aşırı savurganlık ve madde bağımlılığı nedeniyle kötü hayat yaşayan kişilere karşıda vasi atanması talebiyle dava açılabilmektedir. Vesayeti gerektiren hallerin oluşmasının ardından, küçüklerin kişiliğinin, mal varlığının ve haklarının korunması adına veya akıl zayıflığı, madde bağımlılığı ya da savurganlık nedeniyle yine kısıtlının haklarının ve mal varlığının korunması adına vasi ataması gerçekleştirilmektedir. Vasilik Davası Nedir? Vasi davasına konu olacak unsurlar birbirinden farklıdır. Bunun için kanunda belirtilen şartları oluşması ve görevli, yetkili…

Mirastan Çıkarma Iskat Davası

Mirastan Çıkarma Iskat Davası: Mirastan çıkarma sebepleri ve gerekli diğer şartların oluşması halinde ıskat davası açılarak, mirastan çıkarma işlemi yapılabilmektedir. Iskat en basit tabiriyle hükümsüz bırakma, düşürme olarak tanımlanmaktadır. Kelime manasına göre hukuki açından yorumlanacak olursa mirastan ıskat, kişinin mirastan el çektirilmesi yani çıkarılmasıdır. Mirasçılıktan çıkarma davalarının açılabilmesi için muris yani miras bırakanın, mirasçıları arasındaki sosyal, ekonomik ve aile bağı dikkate alınarak kapsamlı şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle ıskat davaları zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Iskat şartlarının oluşmaması halinde, murisin istemese bile saklı pay mirasçıları (eş, altsoy) söz konusu mirastan paylarını alırlar. Mirastan Çıkarma Iskat Davası Nedir? Mirastan ıskat, mirasçılıktan çıkarma davalarının…

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davası, kişinin saklı pay mirasçıları tarafından, murisin tasarruf edeceği kısmın aşılması durumunda açılabilmektedir. Miras bırakan kişinin, miras üzerindeki tasarruf hakkını aşmasıyla, saklı pay mirasçılarının haklarının ihlal edilmesi üzerine Türk Medeni Kanun tarafından tenkis davalarının açılması ön görülmüştür. Miras üzerindeki tasarrufun kanuni sınırları içine çekilerek saklı pay mirasçıların mirastan yararlanabilmeleri davanın başlıca hedefidir. Miras hukuku kapsamında değerlendirilen tenkis davaları, miras bırakan kişinin ölümü halinde açılabilir. Murisin sağ olması durumunda kişiler tenkis davası açamazlar. Özellikle mirastan mal kaçırma unsurunun engellenmesi adına, diğer mirasçılar aleyhine açılması yönünden tenkis davaları oldukça önemlidir. Tenkis Davası Nedir? Tenkis davası, miras bırakan kişinin…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri