Nafaka Davaları

Yargıtay Nafaka Konusunda Geriye Dönük Emsal Karar Verdi

nafaka-davasi-emsal-yargi-karari

Yargıtay Nafaka Konusunda Geriye Dönük Emsal Karar Verdi. 13 yıl boyunca vekaleti resmen babada bulunan çocuğa, baba 13 yıl boyunca maddi ve manevi hiçbir destek vermedi. Yargıtay tarafından babanın geriye dönük olarak nafaka ödemesi uygun görüldü. Babanın temyizi incelendi ve çocuğun tüm bakımının üstlenmesinde sorumluluğun annede olması uygun görülmedi. Kadının nafaka talebi böylece reddedildi. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanan çift, karşılıklı anlaşarak boşandı. O zamanlar 3.5 yaşında olan çocuğun velayeti mahkeme kararı ile babaya verildi. Velayet babada olmasına rağmen, anne, yurt dışına çıktığı gerekçesi ile çocuğunu da yanına aldı. Baba bu süre boyunca (13 yıl) resmen velayetin kendinde bulunmasına rağmen…

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim? Nafaka Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiş ve belirli şartlara haiz olan kişilere boşanma davası sırasında ve sonrasında bağlanan farklı türlere sahip ödeme olarak açıklanır. 3 Ayrı türde nafaka bulunur ve bu nafaka türlerinin verilme zamanları, süreleri ile birlikte verilme şartları da farklılık gösterir. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte bu durumdan ekonomik olarak etkilenen, dava süresince yoksulluk çeken eşe talebi halinde bağlanan nafaka türüne Tedbir nafakası denir Tedbir Nafakası Tedbir nafakası boşanma davası sırasında, bu durumdan ekonomik olarak etkilenmiş eşe talep etmesi halinde bağlanabilir. Nafakanın ne kadar olacağına hakim karar verir ve tedbir nafakasının bağlanabilmesi için, talep eden…

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır

Nafaka Davası Nasıl Kazanılır Olur Alınır Nafaka Davası Boşanma davaları başladığında ve boşanma kararı alan eşlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafakanın nasıl alınacağı ve kimlerin nafaka alabileceği konuları boşanma sürecinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aşağıdaki yazıda nafaka hakkında oldukça detaylı bilgiler verilecektir. Kimlerin nafaka alabileceği, nafaka arttırma, nafaka kaldırma, nafakanın ödenmemesi durumları, nafakanın tahsil edileceği ve nafaka ile alakalı tüm konular hakkında açıklamalar yapılacaktır. Nafaka Nedir? Nafaka bir boşanma davası sırasında ve boşanma sonrasında maddi açıdan zorluk yaşayacak olan tarafa verilen para anlamına gelmektedir. Nafaka farklı türlerde olabilmektedir. Her nafaka türü için farklı şartların yerine…

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Boşanma Davalarında Nafaka ve Nafakanın Türleri Boşanma davasının ardından getirdiği birtakım önemli hüküm ve yeni sonuçların olduğunu dile getirmiştik. Boşanma davası sadece eşlerin aralarındaki hukuki birliği bitirmekle kalmayıp yeni hüküm ve sonuçlar hatta sorumluluklar ve yükümlülükler yüklediği bir davadır. Boşanma davasının sonuçlarından biri olan nafaka da bu yeni yükümlülüklerden bir tanesidir. Nafaka kanun koyucunun türüne göre kişiyi ekonomik anlamda korumak için diğer taraftan aldığı bir miktar para bedelidir. Eğer tarafların eşleri bulunuyorsa ve velayeti alan tarafa çocuklar için diğer taraf belli aralıklar ile bir miktar para veriyorsa buna iştirak nafakası denir. İştirak nafakası çocukların okul…

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Bu bağlamda; nafakanın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. TMK’nın 176/3.maddesinde de; irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkacağı, alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddede yoksulluğun hukuksal kavramı tanımlanmamıştır ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998…

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Açılır ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler. NAFAKA İLAMLI İCRA TAKİBİ Mahkeme ilamı, Bir kimsenin hakkı yerine getirilmediğinde veya ihlal edildiğinde, bu kimse mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesine veya hakkının iade edilmesini talep eder. Yukarda ki…

Nafakadan Feragat Etmek

Nafakadan Feragat Etmek

Nafakadan Feragat Etmek Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca, tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından sözedilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının onanması gerekmiştir. Yargıtay Kararı – Nafakadan Feragat Etmek T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/3-836 Karar: 2013/306 Karar Tarihi: 06.03.2013 YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI – TARAFLARIN BOŞANMA SIRASINDA NİHAİ OLARAK ANLAŞTIKLARINI BİLDİRDİKLERİ VE NAFAKA İSTEĞİNDEN FERAGAT EDİLDİĞİ – DAVACININ BOŞANMA…

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır Nafaka; yiyecek parası, geçimlik, birini geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık diyebiliriz. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devredilemez. Nafaka hakkından feragat edilemez. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir. Nafaka borcu ölümle sona erer. Nafaka evlilik devam ederken veya evlilik sona erdiğinden karşı tarafa nafaka davası açılır ve talep edilerek alınır.. Eşlerin güçleri oranında emek ve malvarlıklarıyla katkıda bulunması esası vardır. İştirak nafakası anne ve babanın evliliğin sona ermesinden itibaren ortak çocuklara ödemesi gereken nafakadır. İştirak nafakası evlilik gerçekleşmese bile çocuğun tanınması ve babalık davası kararına bağlı olarak nafaka istenir. Yoksulluk nafakası…

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nafakanın Kaldırılması için açılan davanın esası; nafaka ödemesi alan kişinin artık bu nafakaya ihtiyaç duymamasıdır.Bu sebepler arasında; eğer eski eş ise, önceki dava aşamasında muhtaç durumda olup,artık muhtaç değil ise nafakanın kaldırılması için dava açılabilir.Bununla birlikte alacaklı çocuk ise ve öğrencilik hali bitmiş ve reşit olmuş ise Nafakanın Kaldırılması istenebilir. Yargıtay Kararı – Nafakanın Kaldırılması Nedenleri YARGITAY: KADININ GELİRİNİN YOKSULLUĞUNU ORTADAN KALDIRMAMASI T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12156 Karar: 2013 / 14691 Karar Tarihi: 23.10.2013 NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – DAVALININ GELİRİNİN SADECE NAFAKA MİKTARININ TAYİNİNDE NAZARA ALINACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – HAKKANİYET İLKESİ GEREĞİNCE NAFAKANIN UYGUN MİKTARDA İNDİRİLMESİNE KARAR…

Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal

Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal

Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal İcra İflas Kanunu  344 ncü maddesine göre, Mahkeme kararıyla ödemeye mahkum olduğu nafaka miktarını kararda belirtildiği şekilde ödenmemesi durumunda,  nafaka ödeme yükümlüsünün yapmış olduğu eylemi suç sayılmıştır. İcra İflas Kanunun  344 ncü maddesine göre, nafaka alacaklısının nafakanın ödenemediğine dair  açmış olduğu icra takibinin yapıldığı yerdeki İcra Mahkemesi’ne Nafaka Ödeme Yükümlülüğünü İhlal gerekçesiyle şikayet dilekçesi ile başvuru yapılır. Yapılan başvuru üzerine, nafaka ödemeyen borçlu 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Tazyik hapsinde uygulanmasına başlandıktan sonra karar gereği yerine getirilir, borç ödenirse, borçlu tahliye edilir. İİK madde 344/2 gereğince, Nafaka borçlusunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması ile ilgili  dava açmış ise, ileri sürdüğü nafakanın kaldırılması veya azaltılması İcra…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri