Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır? Boşanma davalarında nafaka talebi; boşanma davası süresince ya da davanın sona ermesiyle birlikte maddi anlamda zorluğa ve yoksulluğa düşecek olan tarafın, diğer taraftan hem kendisi hem de varsa müşterek çocuklarının geçinebilmesi için gündeme getirdiği istemdir. Boşanma davalarında nafakanın üç farklı türünden bahsetmek mümkün olmaktadır. Bunlar;

 • Tedbir nafakası,
 • Yoksulluk nafakası ve
 • İştirak nafakasıdır.

Boşanma davalarında nafaka alabilmek için söz konusu nafaka türlerinin her birinde birtakım şartların mevcut olmasına dikkat edilmektedir. Bu nedenle her biri farklı şartlar içeren bu nafakaların amaçları ve kendi içindeki koşulların göz önünde bulundurulması önem teşkil eden bir konudur.

Boşanmada Tedbir Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesinde yer alan hükümlere göre “Geçici Önlemler” başlığı altında düzenlenen tedbir nafakasına ilişkin; “Boşanma ya da ayrılık davası açıldığında hakim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ile korunmasına ilişkin geçici önemleri re’sen alır.” denmektedir.

Boşanma davasına bakan yetkili hakimin “re’sen” olarak müdahale ettiği tedbir nafakası bir başka deyişle herhangi bir talebin olmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hakimin ilgili davada hukuki açıdan uygunluk görmesi halinde, taraflardan birinin talebi olmadan dahi tedbir nafakası ödenmesine hükmedebilme yetkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte boşanma davasına neden olan sebepler içinde tarafların kusurlu ya da kusursuz olmasının tedbir nafakasına hükmedilmesinde herhangi bir önemi bulunmadığı unutulmamalıdır.

Boşanmada Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası, “boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru ağır olmamak kaydıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” hükmüyle gündeme getirilmektedir. Yoksulluk nafakası alma şartları ilgili kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Boşanmada taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olması,
 • Nafaka isteyecek tarafın kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması,
 • Nafaka ödeyecek tarafın mali gücünü oranında nafakaya hükmedilmiş olması,
 • Nafakanın süresiz olarak talep edilebileceği,
 • Nafaka yükümlüsünde kusurun aranmayacağı.

Boşanma davasına bakan yetkili hakim, yoksulluk nafakasına talep olmadan karar verme yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla tarafların dava dilekçesi ile ya da beyana dayalı olarak boşanma davasına istinaden yoksulluk nafakası talebinde bulunması şarttır. Kararın kesinleşmesine rağmen ödememe durumunda yoksulluk nafakası icra takibi ile tahsil edilebilmektedir. Öte yandan yoksulluk nafakası boşanma davası süresince istenebildiği gibi boşanma davasının kesinleşip tarafların ayrılmasına hükmedildikten sonra da talep edilebilir.

Boşanmada Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanmada İştirak Nafakası Nedir?

Boşanma davaları ile gündeme gelen bir diğer nafaka davası türü iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, reşit olmayan çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi için herhangi bir talep olmasa dahi hakimin re’sen hükmedebileceği bir nafaka türüdür. Müşterek çocuğun özellikle sağlık ve eğitim bakımından yararları göz önünde bulundurularak, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ödenmesi gereken nafaka türüne iştirak nafakası denir.

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

Boşanma davasının ardından getirdiği birtakım önemli hüküm ve yeni sonuçların olduğunu dile getirmiştik. Boşanma davası sadece eşlerin aralarındaki hukuki birliği bitirmekle kalmayıp yeni hüküm ve sonuçlar hatta sorumluluklar ve yükümlülükler yüklediği bir davadır. Boşanma davasının sonuçlarından biri olan nafaka da bu yeni yükümlülüklerden bir tanesidir. Nafaka kanun koyucunun türüne göre kişiyi ekonomik anlamda korumak için diğer taraftan aldığı bir miktar para bedelidir. Eğer tarafların eşleri bulunuyorsa ve velayeti alan tarafa çocuklar için diğer taraf belli aralıklar ile bir miktar para veriyorsa buna iştirak nafakası denir.

İştirak nafakası çocukların okul hayatı, eğitim öğretim hayatının ve diğer sosyal hayatının devamlılığı için diğer eşe olan yardımdır. Bu nafakanın altında yatan sebep eşlerin birbirleri arasındaki hukuki bağın bitmesine karşın çocuklarına olan bağın ve sorumlulukların devam ettiğini ifade etmesidir.

Tedbir nafakası ise hakimin resen boşanma davası süreci içinde ekonomik anlamda sıkıntıya düşen tarafa diğer tarafın ekonomik sıkıntıya girmemesi ve hayatının zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için vermesini hükmetti belli bir miktar para.

Yoksulluk nafakası ise boşanma davası sonucu yine ekonomik anlamda güçlü taraftan ekonomik olarak güçsüz tarafa hayatını devam ettirebilmesi ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisine sahip olabilmesi için hükmedilen paradır.

Nafaka sistemi tazminat sisteminden farklı olarak kusurlu tarafında istemde bulunabileceği bir türdür. Nafaka türlerine baktığımızda hakimin resen yani kendiliğinden görevi gereği hükmettiği nafaka bedelleri olduğu gibi tarafın istem olmadan hükmedemeyeceği yani taraflardan birinin isteği üzerine hükmedebileceği nafakalar vardır.

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Talep Edilir?

Tedbir nafakası ve iştirak nafakası hakimin görevi gereği ekonomik gücü daha iyi olan taraftan kusurlu olup olmadığı önemsiz diğer tarafa yardım etmesi ve eğer çocukların velayeti yine o kişi deyse çocuğun hayatının devamının kolaylaşması için ödemesini hükmeder. Taraflardan birinin bunu istemesi gerekmez çünkü hakim zaten bunu görevi gereği yapmak zorundadır.

Yoksulluk nafakası ise  diğerlerine göre daha farklıdır. Burada taraflardan birinin yoksulluk nafakası isteminde bulunmaması takdirde hakim yoksulluk nafakasına hükmedemeyecek tir. Bu nedenle yoksulluk nafakası isteyen taraf boşanma davası sırasında yoksulluk nafakası isteminde bulunduğunu hakime hukuki sürecin gerektirdiği şekilde avukatı aracılığı ile veya kendisi bildirmesi gerekecektir.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır

NAFAKA DAVASI – MAHKEMECE ASIL DAVADA DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI ARTIRIM TALEBİ YÖNÜNDEN ARTIŞ ORANI DİKKATE ALINMAK SURETİYLE DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLECEK YOKSULLUK NAFAKASININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece; asıl davada davacı kadının yoksulluk nafakası artırım talebi yönünden … yayımladığı … artış oranı dikkate alınmak suretiyle davacı lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirme ile hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

…nın 331. maddesi gereğince durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler. Yasada nafakanın yeniden belirlenebilmesi için belli bir zamanın geçmesi aranmamıştır. Buna göre, mahkemece iradın arttırılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin artırımı zorunlu kılması gerekmektedir.

Artırım davasında; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişikliğin, önce kurulan dengeyi bozup bozmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle mahkeme, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılayacak, nafaka yükümlüsünün gelir durumu ile orantılı olacak şekilde hakkaniyet ölçüsünde nafakayı artırmalıdır.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamasına göre; nafaka alacaklısı kadının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir ve giderinde, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası …n yayınladığı … oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, ekonomik göstergelerdeki değişiklikler ve … yayımladığı …artış oranları dikkate alındığında asıl davada davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası miktarı fazla olup doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Hal böyle olunca mahkemece; yukarıda açıklanan ilke ve esaslar dikkate alınmak suretiyle asıl davada davacı kadının yoksulluk nafakası artırım talebi yönünden … yayımladığı … artış oranı dikkate alınmak suretiyle davacı lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.06.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

17 SORULAR

 1. ERHAN NALBAT dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. AKAY PİYADE dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 3. ÖNDER ERYILMAZ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. BERFİN KÖKSAL dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 6. YALMAN BALKANAL dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 7. GİZEM EKMEN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. RABİA ÜBEYLİ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 10. SEZİN BALCIOĞLU dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 11. REHA ONGANLAR dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 12. BEYTUR ARPAT dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 13. DENİZHAN CİNDORUK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 14. ÖYKÜ OLGUNTÜRK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 15. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 16. HANDE SÜRER dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 17. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Alınır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri