Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka; yiyecek parası, geçimlik, birini geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık diyebiliriz. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devredilemez. Nafaka hakkından feragat edilemez. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir. Nafaka borcu ölümle sona erer.

Nafaka evlilik devam ederken veya evlilik sona erdiğinden karşı tarafa nafaka davası açılır ve talep edilerek alınır.. Eşlerin güçleri oranında emek ve malvarlıklarıyla katkıda bulunması esası vardır. İştirak nafakası anne ve babanın evliliğin sona ermesinden itibaren ortak çocuklara ödemesi gereken nafakadır. İştirak nafakası evlilik gerçekleşmese bile çocuğun tanınması ve babalık davası kararına bağlı olarak nafaka istenir. Yoksulluk nafakası boşanma davasının ekidir. Yoksulluk nafakası boşanma davasının her aşamasında yazılı yada sözlü olarak istenebilir. Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa kusuru daha ağır olmamak kaydıyla geçimi için diğer tarafan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.  Kadında koşulları oluşmuş olmak kaydıyla erkek gibi yoksulluk nafası ödemekle yükümlüdür.

Nafaka Davası Nereye Nasıl Açılır; Evlilik birliğini koruyucu tedbirlerden olan tedbir nafakasına ilişkin davalar eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir (TMK. md. 201). Özel yetkili mahkeme söz konusu değildir. Türk Medeni Kanununun 168. maddesi gereğince; boşanma ve ayrılık davalarında ise yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Davada Aile Mahkemeleri görevlidir.

Nafaka Ne Zaman Bağlanır – Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafakaya mahkeme açılan dava dilekçesindeki talep tarihinden itibaren hükmolunur. Talep tarihinden önceki zamanlara ait nafaka istenemez.  Nafaka yardım yükümünü gerektiren şartların ortadan kalkması ile birlikte sona erer.

Boşanma ve ayrılık davası sırasında kadının ve çocukların geçinmesi için hakim tarafından belirlenen nafakaya tedbir nafakası denir. Hakim nafaka talebini ilk duruşmadan önce de vereceği gibi ilk duruşma dada nafakanın bağlanmasına karar verebilir.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir – Nafaka Davası Nasıl Açılır

Hukuk Genel Kurulu’nun çoğunluğunca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, günün ekonomik koşulları, çocukların yaşları ve okul durumları nazara alındığında, takdir edilen nafaka miktarının makul oranda ve hakkaniyete uygun olmasına göre nafaka miktarının belirlenmesi görüşünde olduğu.

Yargıtay Işığında Nafaka “Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşik kararlarında yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir (HGK.07.10.1998 gün, 1998/2-656 E, 1998/688 K. 26.12.2001 gün 2001/2-1158-1185 sayılı ve 01.05.2002 gün 2002/2-397-339 sayılı kararları).Ancak, kaldırma talebi, azaltma talebini de içermekte olup, bu durum nafaka miktarının indirilmesinde etken olarak dikkate alınmalıdır. “

Yine başka bir yargıtay kararında ” T.M.K.’nın 182/2. maddesinde; velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf, ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür. Diğer taraftan, iştirak nafakası belirlenirken ana ve babanın ekonomik durumları gözönünde tutulmakla birlikte velayet hakkı kendisine tevdi olunmuş tarafın bu görev sebebiyle emeğinin ve yüklendiği sorumlulukların karşılığı olağan harcamaların da dikkate alınması zorunludur. Ne var ki, nafaka miktarının belirlenmesine esas alınması gereken giderlerinin makul sınırlar içinde kalmasına özen gösterilmesi ve velayet kendisine bırakılmayan tarafın ağır yükümlülüklere maruz bırakılmaması gerekmektedir.Mahkemece, nafaka takdir edilirken; çocuğun yaşı, eğitimi ve ihtiyaçlarının yanında, ana-babanın gelir durumu da gözetilmeli ve nafaka yükümlüsünün (babanın) gelir durumuyla orantılı olacak şekilde hakkaniyete uygun bir nafakaya hükmedilmelidir.” şeklinde nafaka miktarının belirlenmesinde açıklama bulunmaktadır.

Nafaka Borcunun Ödenmemesi – Nafaka Davası Nasıl Açılır

Mahkemece belirlenen Nafaka borcunun ödendiği iddiası, İİK’nun 33. maddesinde belirtilen belgeler ile ispat edilmelidir. Yargıtay yerleşik içtihatlarıyla, nafaka borcunun ödendiğine ilişkin iddianın ispatı yönünde sunulan ödeme belgelerinin geçerli olabilmesi için açıkça nafaka borcuna atfen yapıldığının yazılı olması gerektiği koşulu yeni uygulamalarla yine objektif kriterlerle yumuşatılmış olup bu kapsamda değerlendirme yapıldığında ilamla hüküm altına alınmış bir nafaka borcu var iken, borçlunun yaptığı yüklü ödemelerin sebebi belirtilmediği için ahlaki ödeme olarak kabulü mümkün değildir.

Yargıtay Kararı – Nafaka Davası Nasıl Açılır

NAFAKA DAVASI AÇILIRKEN YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR

YARGITAY KARARI: NAFAKA DAVASI YETKİLİ MAHKEME; T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/13938 Karar: 2013/7404 Karar Tarihi: 19.03.2013

NAFAKA DAVASIBOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ VEYA DAVADAN ÖNCE SON DEFA ALTI AYDAN BERİ BİRLİKTE OTURDUKLARI YER MAHKEMESİ OLDUĞU – YETKİ İTİRAZININ REDDİ İLE İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Boşanma ve ayrılık davalarında ise yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Davacı-davalı kocanın dava tarihi itibarıyla Merkezi Adres Kayıt Sistemindeki yerleşim yeri M… ilidir. Davalı-davacı tarafça, davacı-davalı kocanın yerleşim yerinin aksini gösteren bir kanıt gösterilemediğine göre, yetki itirazının reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR GENEL BİLGİLER MAKALE

Ülkemizde boşanma sonucunda ödenmekte olan 3 çeşit nafaka bulunmaktadır. Bu nafaka çeşitleri çocuk için ödenen iştirak nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluk yaşayacak olan eşe ödenen yardım nafakası ve açılmış olan nafaka davaları sonuçlanana kadar mahkeme tarafından belirlenen tedbir nafakasıdır. Evliliklerini sonlandırmış olan bir çiftin birlikte ortak çocukları bulunuyorsa çocuğun velayetinin bulunduğu ebeveyn diğer ebeveynin mali gücü ile orantılı bir şekilde çocuğun eğitim ve diğer masraflarını karşılamak amacıyla nafaka talep edebilir. Nafaka davası için kanunlarca belirlenmiş olan herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Eğer ebeveynler arasında boşanma esnasında bir nafaka talebi olmadıysa ve çocuğun velayetinin bulunduğu kişinin zaman içerisinde ekonomik durumunda olumsuz yönde bir değişiklik yaşanmışsa nafaka davası aracılığıyla diğer ebeveynden yardım talebinde bulunabilir. Eğer hali hazırda alınmakta olan belirli bir miktarda nafaka bulunuyorsa ve yaşam şartlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle ödenen nafaka yetersiz kalıyorsa, açılabilecek olan nafaka davaları aracılığıyla ödenen nafaka miktarında bir artış meydana gelebilir.

Nafaka davası sürecinde ödenecek olan nafakanın miktarı nafakayı ödeyecek olan kişinin mali durumu göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle nafaka davaları açılırken davalı tarafın mali gelirinin durumu davacı tarafından ispatlanabilmelidir.

18 yaşından küçük çocuklar için ödenen nafaka “ iştirak nafakası “ olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun her iki ebeveyni de mali durumları yeterli olduğu sürece çocuğa maddi ve manevi olarak destek olmakla yükümlüdür. Bu nedenle eğer çocuğun velayeti babada bulunuyorsa, mali durumu yeterli olduğu sürece anne de bakım ve eğitim masrafları için babaya nafaka ödemekler yükümlüdür. Aynı şekilde çocuğun velayeti annede bulunuyorsa baba anneye çocuğun tüm masrafları için mali yardımda bulunmalıdır.

Nafaka davaları sonucunda belirlenen nafaka miktarı velayetin değişmesi ya da sonlandırılması durumuna kadar ödenmelidir. Çocuğun 18 yaşını geçmesi durumunda ise açılacak olan yardım nafakası davasıyla ebeveynlerinden nafaka talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca eğitim hayatı devam etmekte olan çocuklarda günümüz şartlarında eğitimi devam ederken çalışarak kendisin geçindiremeyeceği için nafaka talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

Çiftin evliliğinin sonlanması durumunda taraflardan biri bu evliliğin bitmesi sebebiyle yoksulluğa düşecekse, açabileceği nafaka davası ile yoksulluk nafakası talep edebilir. Yoksulluk nafakası ömür boyu ödenmesi gereken bir nafakadır. Ancak nafakanın ödendiği kişi evlenirse, başka birisiyle karı koca hayatı yaşamaya başlarsa ya da nafakayı ödeyen taraf hayatını kaybederse nafakanın ödenmesi kesilecektir. Eğer yoksulluk nafakası ödeyen taraf, karşı tarafın ekonomik şartlarının iyileştiğini, başka birisiyle karı koca hayatı yaşadığını ispatlayabilirse açacağı davayla nafakanın ödenmesinin iptalini isteyebilir.

Nafaka davaları ayrıca evlilik dışı doğan çocuklar için de açılabilmektedir. Türk Medeni Hukuku evlilik dışı doğan çocukları, evlilik içinde doğan çocuklardan hiçbir şekilde ayırmamıştır. Evlilik dışı ortak çocuk sahibi olan ebeveynlerden çocuğun bakımıyla ilgilenen taraf diğer ebeveyne açacağı nafaka davası sonucunda bakım masraflarının belirli bir kısmının karşılanmasını talep edebilir. Tedbir nafakası olarak adlandırılan bu nafaka, çocuk ve baba arasında soy bağının kurulmasının ardından açılacak nafaka davaları ile talep edilebilir.

Nafaka davası sonucunda belirlenen nafaka miktarı her ay düzenli bir şekilde ödenmezse ilk olarak çekilecek olan bir tebligat yoluyla resmi olarak biriken nafakaların ödenmesi talep edilir. Eğer çekilen tebligata rağmen nafaka ödemesi gerçekleştirilmiyorsa icra yoluna başvurulur ya da kişi hakkında hapis kararı çıkartılır. Eğer nafaka ödemesi gereken kişi devlet kurumlarında çalışıyorsa ya da emekli maaşı alıyorsa bu kişinin aldığı emekli maaşına koydurulacak hacizle de nafakaların düzenli olarak ödenmesi sağlanabilmektedir.