Kıdem Tazminatı Nedir

İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara

İş Hukuku Avukatı Danışma

İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılıktan meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde 4857 sayılı İş Kanunu esas alınmaktadır. İş mahkemelerinde görülen davalarda işçilerin haklarını savunan ve kanuna göre alacaklarının işverenden tazmin edilmesinde önemli bir görev üstlenen avukatlara iş hukuku avukatları denilmektedir. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin lehine hukuki destek veren avukatlar, hukuki literatürde işçi avukatı olarak da adlandırılmaktadır. İşçi avukatları yalnızca müvekkillerinin işverene karşı açtıkları davaların takibinden ve dava dosyasının oluşturulmasından sorumlu değildir. İşçi avukatları bu tür uyuşmazlıkların yanı sıra toplu iş sözleşmelerinde veya münferit iş sözleşmelerinde işçilere hukuki destek sağlama işini de…

İş Hukuku Avukatı Tavsiye

İş Hukuku Avukatı Tavsiye

İş Hukuku Avukatı Tavsiye Çalışma hayatı içinde, işçi, işveren ve faaliyet alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklar için yargı yoluna başvurulması mümkündür. İş hukukunun temel meseleleri arasında yer alan konularda hizmet veren avukat, iş hukuku avukatı olarak tanımlanmaktadır. BU tip konuların yargı önünde çözüme kavuşması adına haklarınızı en iyi şekilde koruyacak ve sizi temsil edecek avukatı rastgele seçmeniz size faydadan çok zarar getirebilir. Bilindiği üzere günümüzde iş hukukunun konusunu oluşturan birçok mesele için ilk başvuru yeri arabuluculardır. Şayet bu kurum tarafından da çözülemeyen sorunlar için yargı yoluna, mahkemeye başvurmak mümkündür. İşçi veya işveren haklarının korunması adına herhangi bir iş avukatı ile çalışmadan…

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Emsal Karar

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı

Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar: İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Emsal Karar. Zonguldak’ta bir bankada çalışan gişe görevlisi vatandaş, çalıştığı kurum tarafından başka bir şubeye tayin edildi. Gişe görevlisi, bankanın Ereğli şubesinde göreve devam etmek istemediği gerekçesiyle istifa etti. Bunun ardından ilgili kurumdan davacı olan gişe görevlisi vatandaş kıdem tazminatı almaya hak kazandı. Yargıtay tarafından sonuçlanan davada birçok çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı. Buna göre bir işçi, ortada gerekli sebepler olmadan çalıştığı kurum tarafından, kurumun başka bir şubesine tayin edildiğinde istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanacak. Emsal kararın çıkmasında yaşanan dava süreci şöyle gelişti: Zonguldak’ta bir bankada…

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17’ inci maddesi doğrultusunda çalışanın imzaladığı sözleşmeyi iptal etmesi koşulunda kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatının ödenmesi için ihbar süresi kadar çalışılması gerekir. Bu süreden sonra çalışan kişiler, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur. Bu fesih durumunun geçerli bir sebep ile gerçekleşmesi için çalışanın mantıklı bir sebep sunması gerekir. İşveren, çalışanının mazeretini kabul ettikten sonra ihbar tazminatını ödemek veya ihbar süresini başlatmak için hukuksal yollara başvurur. İhbar tazminatının ödenmesi durumu işverenin kendi tercihine göre şekillenir. Kıdem Tazminatı İçin İstenen Şartlar Çalışanın çalıştığı yerden çıkmak istemesinden dolayı sözleşmeyi feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alabilme…

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma nasıl olur?  Emekli olmak için işten ayrılma dilekçesi vererek çalıştığı süre boyunca hak kazandığı emeklilik veya malullük alacağı için iş sözleşmesini feshedebilir. İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle feshedilmesinin ardından işçinin kıdem tazminatı hakkı ortaya çıkmaktadır. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu tazminat için sigorta pirim gün sayısı ve yaş şartının sağlanması yeterli olmaktadır. İşçinin emekli olması halinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Emeklilik nedeniyle tazminata hak kazanan kişiler için bu tazminatın ödenmesi yasal zorunluluktur. Kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde kişi emekliliğe ve kıdem tazminatına hak kazanır. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası…

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu incelenirken Alt-Üst İşveren ilişkisini incelemek de fayda vardır.  Çünkü Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları nda sorumluluk her iki taraftadır. Alt işveren yönetmeliği; Madde 3. (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, b)…

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir. İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu…

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası İşçilik Alacakları Davası ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Süreli fesih MADDE 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak…

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. (9.HD. 2009/3160 E. 2011/1069 K.) İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhtarname Nasıl Çekilir İşe Gelmeme Nedeniyle İşçiye ihtaname konusu ile ilgili olarak ihtarnamenin ne anlama geldiğini açıklamakda fayda var, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve…

İstifa Halinde İşçinin Hakları

İstifa Halinde İşçinin Hakları

İstifa Halinde İşçinin Hakları İşçi işyerinde istifaya zorlanması ve istifa dilekçesi alınmasına yargıtay yeni bir karar vermiştir. İşçinin İstifasının irdelenmesi, işçinin çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilmiştir.  Yani işçinin ne kadar istifa dilekçesi vermiş olsa dahi, işveren tarafından haksız olarak çıkarıldığı yargıtay tarafından kabul edilmektedir. İstifa halinde işçi haklarını bu karar çerçevesinde kıdem, ihbar ve diğer işçi alacaklarını talep edebilir. YARGITAY KARARI: İSTİFA HALİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNAT HAKKI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/946 Karar: 2015/12165 Karar Tarihi: 31.03.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri