Kıdem Tazminatı Nedir

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu incelenirken Alt-Üst İşveren ilişkisini incelemek de fayda vardır.  Çünkü Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları nda sorumluluk her iki taraftadır. Alt işveren yönetmeliği; Madde 3. (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, b)…

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş Davalarında Yetkili Mahkeme 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir. İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu…

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası İşçilik Alacakları Davası ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Süreli fesih MADDE 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak…

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. (9.HD. 2009/3160 E. 2011/1069 K.) İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhtarname Nasıl Çekilir İşe Gelmeme Nedeniyle İşçiye ihtaname konusu ile ilgili olarak ihtarnamenin ne anlama geldiğini açıklamakda fayda var, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve…

İstifa Halinde İşçinin Hakları

İstifa Halinde İşçinin Hakları

İstifa Halinde İşçinin Hakları İşçi işyerinde istifaya zorlanması ve istifa dilekçesi alınmasına yargıtay yeni bir karar vermiştir. İşçinin İstifasının irdelenmesi, işçinin çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilmiştir.  Yani işçinin ne kadar istifa dilekçesi vermiş olsa dahi, işveren tarafından haksız olarak çıkarıldığı yargıtay tarafından kabul edilmektedir. İstifa halinde işçi haklarını bu karar çerçevesinde kıdem, ihbar ve diğer işçi alacaklarını talep edebilir. YARGITAY KARARI: İSTİFA HALİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNAT HAKKI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/946 Karar: 2015/12165 Karar Tarihi: 31.03.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE…

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma, konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararları bulunmaktadır. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma ve kıdem tazminat hakkı olarak aşağıdaki yargıtay kararı incelendiğinde, işçinin işten ayrılmadan başka işyeri ile sözleşme imzalamasını kötü niyet olarak yorumlamıştır. Aslında işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminat hakkı olup, ihbar tazminatı almaz. 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile…

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Kıdem tazminatı, 1475 S. İş Kanunu’nda en az bir yıl olarak belirtilen çalışma süresini dolduran işçiye veya mirasçılarına öngörülen fesih şartlarının gerçekleşmesi durumunda, kıdemi ve ücreti dikate alınarak işverence ödenmesi gereken bir paradır. Kıdem Tazminatı Alma Şartları, İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıllık kıdem süresinin olması ve aşağıda açıklandığı üzere iş sözleşmesinin kanunda gösterilen fesih halleri veya işçinin ölümü ile son bulmuş olması gereklidir. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ? İşçinin kıdem tazminatı; (Brüt Giydirilmiş) Günlük Ücret X 30 Gün X Hizmet Süresi olarak hesaplanır. Giydirilmiş ücretin hesabında işçiye standart ücreti dışında yapılan…

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Kıdem tazminatı alabilmek için işçilerin haklı gerekçeleri ile iş sözleşmesini sona erdirmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek ilk nokta kendi kendine istifa eden kişinin kıdem tazminatı alamayacağı olmaktadır. Bunlara ek olarak kıdem tazminatı alabilmek için gerekli fesih nedenlerinden bazıları şunlardır. Öncelikle haklı gerekçeleri oluşturan en belirgin özelliklerin başında işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile iş sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca işçilerin sağlık nedenlerini gerekçe göstererek haklı fesih nedeni ile sözleşmelerini de fesih etmesi mümkün olmaktadır. Bunlar gibi özel durumların haricinde bazı gerekli hallerde de kıdem alınmaktadır. Örneğin, erkek işçilerin askere…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri