Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma nasıl olur?  Emekli olmak için işten ayrılma dilekçesi vererek çalıştığı süre boyunca hak kazandığı emeklilik veya malullük alacağı için iş sözleşmesini feshedebilir. İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle feshedilmesinin ardından işçinin kıdem tazminatı hakkı ortaya çıkmaktadır. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu tazminat için sigorta pirim gün sayısı ve yaş şartının sağlanması yeterli olmaktadır.

İşçinin emekli olması halinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Emeklilik nedeniyle tazminata hak kazanan kişiler için bu tazminatın ödenmesi yasal zorunluluktur. Kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde kişi emekliliğe ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

Kıdem tazminatı davası açmak için kişinin iş akdinin feshedilmiş olması gerekmektedir. Emekliliğe yasal olarak kazanan kişiler iş akdinin sonlandırılmasının ardından kıdem tazminatı alabilirler. Emeklilik aylığının ya da tazminatın geç ödenmesi halinde kişiler dava açarak yasal faizi ile birlikte söz konusu alacaklarını talep edebilirler.

Kıdem tazminatı hakkının emeklilik nedeniyle doğması için;

 • Aylık veya toptan ödemeye hak kazanmak
 • SGK’ya ödeme için başvurmuş olmak

Gerekmektedir. İşverenin kıdem tazminatı ödemesi için iş akdinin feshedilmesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren süre başlamaktadır. İşverene bu tebliğ geç verilmesi kıdem tazminatı hakkının kaybolmasına neden olmayacaktır. Emeklilik yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle iş akdinin feshinden itibaren yasal olarak kişiler kıdem tazminatına hak kazanırlar. Emekliliğin dışında 1 yıl sigortalı çalışan kişinin herhangi bir nedenle işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatı verilmektedir.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminatı Şartları Nelerdir?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma sonucu kıdem tazminatı alınabilmektedir. Ancak bu durumda kişinin sahip olması gereken bazı şartlar aranır. Buna göre emeklilikten işten ayrılma öncesinde;

 • Yasal olarak emekliliğe hak kazanmış olmak
 • Emeklilik aylığı için SGK başvuru yapmış olmak
 • SGK’dan alınacak emeklilik hakkını kazandığını gösteren belge
 • Başvuru dilekçesi
 • İş akdini emeklilik nedeniyle feshi için dilekçe

İşçinin kıdem tazminatı ve aylık için sahip olması gereken şartlar arasında yer almaktadır. Kıdem tazminatı ödemesi işçiye emekli aylığının bağlanmasının beklenmesine gerek kalmadan ödenebilir. İşçinin başvurusu üzerine en kısa sürede tazminat ödenmelidir. Emeklilik nedeniyle işten ayrılma için gerekli yasal şartları taşımak gerekmektedir.

Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi Nedir?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma sonucu kişiye kıdem tazminatı ve aylık bağlanması gerekmektedir. Emeklilik nedeniyle iş akdinin iş veren tarafından feshi yapılmasının ardından bu hak doğal olarak ortay çıkar. Emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin ardından şayet gerekli şartlar sağlanıyorsa ödeme yapılması gerekir.

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi ile işçinin de ihbar süresine uyması gerekmektedir. Bu durumda işveren işçiyi zorlayamayacağı gibi işçi de ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Emeklilik için işçinin resmi belgeleri alması halinde işverenin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Yargıtay Kararı – Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ AKDİNİ YENİ BİR İŞ BULUP İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMASI ÜZERİNE SONA ERDİRDİĞİ – HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 23, 32) (4721 S. K. m. 2) (6098 S. K. m. 435)

A) Davacı isteminin Özeti: Davacı vekili, davacının hemşire olarak davalıya ait hastane işyerinde çalışırken, yaş hariç çalışma süresi ve prim gün sayısı ile ilgili emeklilik koşullarını taşıması üzerine 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14/1.5 maddesi uyarınca iş sözleşmesini feshettiğini, ancak davalının kıdem tazminatı ödemediğini, ödenmeyen ücret alacağının bulunduğunu iddia ederek kıdem tazminatı ve ücret alacağının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı işveren vekili, davacının 08.03.2001 tarihli dilekçesi ile iş sözleşmesini 1475 sayılı kanunun 14/1.5 maddesini gerekçe göstererek iş sözleşmesinin 31.03.2011 tarihi itibari ile sona erdirilmesini belirttiğini, ancak davacının dilekçe vermeden 07.03.2011 tarihli iş sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı ile 2 yıl süreli Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzaladığını, bu nedenle kıdem tazminatının ödenmediğini, ücretinin banka hesabına yatırıldığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece yapılan yargılama sonunda alınan hesap raporuna itibar edilerek, her ne kadar davacının 01.04.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık ocağında çalışmak üzere 07.03.2011 tarihinde sözleşme imzalamış ise de sözleşmenin 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere imzalandığı, davacının kurumdan yaş hariç çalışma yılı ve prim gün sayısını doldurduğuna ve kıdem tazminatına hak kazandığına dair belgeyi işverene sunduğu ve bu yönde fesih için iradesini açıkladığı, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davacının banka hesabına Şubat ayı ücretinin yatırıldığı, Mart ayı ücretinin ödenmediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca “herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” Objektif iyiniyet olarak da tanımlanan ve dürüstlük kuralını düzenleyen madde, bütün hakların kullanılmasında dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket edileceğini ve bir kimsenin başkasını zararlandırmak ya da güç duruma sokmak amacıyla haklarını kötüye kullanılmasını yasanın korumayacağını belirtmiştir. Bu nedenle iş ilişkisinde de fesih hakkını kullanan tarafın bu kurala dikkat etmesi gerekir. Kaldı ki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun fesih hakkını düzenleyen 435. maddesinde bu kuraldan açıkça söz etmektedir.

Diğer taraftan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesinde açıkça “Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçinin, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girer ve bu nedenle iş sözleşmesini feshederse doğrudan, yeni işverenin de bazı koşullarda işçi ile birlikte sorumlu olacağı” açıkça düzenlenmiştir.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma, konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararları bulunmaktadır.

10 SORULAR

 1. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Davayı açma şartları nelerdir..

 2. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. NİLAY ÖRNEK dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. ARDA KÖMBE dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. MEHMED ÖZERBAŞ dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 7. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 8. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. RIDVAN DEMİRSOY dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 10. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri