İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Süreli fesih MADDE 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 11.09.2014 RG NO: 29116 MÜKERRER KANUN NO: 6552/2) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.02.2009 RG NO: 27155 MÜKERRER KANUN NO: 5838/32) veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

MADDE 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

İşçilik Alacakları Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/23380 Karar: 2015/33399 Karar Tarihi: 24.11.2015

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞVEREN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – DAVANIN KABULÜ YERİNE REDDİNİN HATALI OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının Türkiye’de ve görevi belli iken, muğlak ve zamanı belli olmayan birçok ülkede alt yapı oluşturulması ve şube yapılandırılması için görevlendirilmesi, görevlendirmenin birkaç unsuru taşıdığını göstermektedir. Bu durum davacı açısında beklenmez bir durum yaratmıştır. Davalı işveren özellikle davacının bu yerlerde görevlendirilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyamadığı gibi, muğlak görev ve belirlenemeyen zaman süresi ile görevlendirme yapılmasının objektif iyiniyet kuralı ile de bağdaşmadığı görülmektedir. İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine reddi hatalıdır. İş Yasasının maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/30329 Karar: 2015/34341 Karar Tarihi: 03.12.2015

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ DAVA TARİHİ İLE KESİLMESİ – ALACAKLARIN TAMAMI İÇİN DAVA TARİHİNDEN FAİZE HÜKMEDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fark ücret, ilave tediye, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davaya konu işçilik alacakları talepleri muvazaalı alt işveren ilişkine dayanmaktadır. Ayrıca sendikaya üyelik öncesi alması gereken ücretlerin tespiti ile belirlenecek olan ücretler üzerine toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması zorunluluğu sebebiyle alacakların belirsiz olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı yerindedir. Ancak dava dilekçesinde alacakların tespiti yönünde belli bir hesaplama yapılmaksızın kısmi taleplerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalara göre dava, belirsiz alacak davası türlerinden kısmi eda külli tespit davası olarak kabul edilmelidir. Bu durumda alacağın tamamı için zamanaşımının dava tarihi ile kesilmesi yerinde ise de, kıdem tazminatı hariç olmak üzere talep artırımına konu alacaklar bakımından artışın yapıldığı tarihten itibaren faize karar verilmelidir. Alacakların tamamı için dava tarihinden faize hükmedilmesi hatalıdır.

10 SORULAR

 1. ZEKİYE OZULU dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. MEHTAP OFLAZ dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. CEYHUN AHUNBAY dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 5. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. ÇETİN YARDIMCI dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 7. KASIM KOCA dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. ARYA GÜNEY dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. BİCEM KURŞUN dedi ki:

  İşçilik Alacakları Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri