Konu: iş kazası

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına…

İş Ve İşçi Tazminat Davaları

İş Ve İşçi Tazminat Davaları YARGITAY: İŞ TAZMİNAT DAVALARINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMA DÖNEMİ, 1475 S KANUN VE 4857 S. KANUN AYRIMI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2012/22279 Karar: 2013/9296 Karar Tarihi: 30.04.2013 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ BİR KISMININ 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE GEÇMİŞ OLDUĞU – YILLIK İZİN SÜRELERİNİN TAMAMININ 4857 SAYILI KANUNA GÖRE TESPİT EDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, asgari geçim indirimi, prim ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı işçinin çalışmasının bir kısmının 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde geçmiş olduğu anlaşılmakla, bu dönem çalışması bakımından hak kazandığı yıllık izin sürelerinin 1475…

İş Kazası Maluliyet Tazminat

İş Kazası Maluliyet Tazminat YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI MALULİYET TAZMİNATI T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2013/22282 Karar: 2014/16207 Karar Tarihi: 08.07.2014 TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ – MADDİ TAZMİNATTA HESABA ESAS ALINACAK ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE HATAYA DÜŞÜLEREK KARAR VERİLDİĞİ- HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava 10.9.2005 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu %35,00 maluliyet oranındaki sürekli iş göremezlik sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yapılacak iş uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda davacının yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve yaptığı iş belirtilerek ilgili meslek odasından olay tarihinden müzekkerenin yazıldığı tarihe kadar emsal işçinin alabileceği aylık net…

İş Kazası Ceza Davası

İş Kazası Ceza Davası İş kazası ceza davası sigortalı veya sigortasız olarak çalışan bir işçinin ölmesi ve yaralanması durumunda Cumhuriyet Savcılık tarafından işvereni veya işletmeyi kusurlu görmesi durumunda ceza davası açabilir. İş kazası ceza davasında şirkete karşı açılan davalarda,  şirketin imzaya yetkilileri hakkında TCK madde 85’e göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme suçu ceza davası, işçi yaralanmışsa bu defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralamaya sebebiyet verme suçundan  TCK  89. madde göre ceza davası açmaktadır. İş kazası ceza davasında sonucu ÖLÜM ile sonuçlanmış ise ceza davası kamu davası niteliğinde görüldüğünden işçinin ailesi şikâyetçi olmasa dahi yargılama devam…

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İŞ KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı davasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı borçlar Kanununun 45. maddesine göre, “Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.”  Borçlar Kanunun 322. maddesi destekten yoksun kalma tazminatına hak kazananların işverene karşı akde aykırılıktan hareketle talepte bulunabilecekleri öngörülmüştür. İş kazası sonucu destekten yoksun kalan eş, yaşam tablosuna göre ölen eşin muhtemel bakiye ömrü ile kendi muhtemel bakiye ömründen hangisi az ise o…

İş Mahkemesi Temyiz Süresi

İş Mahkemesi Temyiz Süresi YARGITAY KARARI: İŞ MAHKEMESİ TEMYİZ SÜRESİ T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/20237 KARAR NO. 2014/15776 KARAR T. 01.07.2014 İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI-TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI-HÜKMÜN TEFHİMİ-SÜRE TUTUM VEYA GEREKÇELİ TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ-GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ-HÜKMÜN GEREKÇESİNİN TEMYİZİ ÖZET : Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce, temyiz süre tutum dilekçesi veye gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararı temyiz ettikleri hallerde dahi, kararın gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanmaları mümkün olduğundan, bu gibi hallerde bile gerekçeli kararın taraflara tebliği gerekir. Davanın tümden kabulü yada reddi söz konusu olsa bile tarafların kararın gerekçesini temyiz etmekte hukuki yararları bulunabileceğinden, bu gibi durumlarda bile gerekçeli kararın…

İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Tespit Davası İş kazası Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın ya da hukuki dairin varlığının veya yokluğunun ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. İş Kazası Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya güncel bir faydası bulunmalıdır. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR İş Kazası tespit davasında, Maddi vakıalar, tek başlarına belirleme davasının konusunu oluşturamaz.  İş kazası sonucu oluşan sakatlık sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, olayın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmediği anlaşıldığında, kuruma ihbarda bulunulması, olayın kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi durumunda ise, davacıya “iş kazasının belirlenmesi” davası…

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli ya da belirlenebilir olduğu konusunda net bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. 6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, problemin çözümünde yol gösterici mahiyette ölçütlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi ya da tahkîkat sonucu alacağın miktarı ya da dşayetinin tam ve net olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu isteğini artırabileceği hüküm altına alınmış, madde gerekçesinde de “karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunmuş olduğu delillerle veya…

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı 5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde İş kazasının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazasıve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma…

İşçi Alacağı Kısmi Dava

İşçi Alacağı Kısmi Dava YARGITAY KARARI: İŞÇİ ALACAĞI KISMİ DAVA ŞARTLARI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/32302 Karar: 2014/33972 Karar Tarihi: 01.12.2014 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ DAVALI İŞVERENİN TUTTUĞU KAYITLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ – ŞAHİT ANLATIMLARI – YAPILACAK TAKDİRİ İNDİRİM ORANININ BAŞTAN BELİRLENEBİLİR OLMADIĞI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNDUĞU ÖZET: Somut olayda; davacı, davalı işverenin tuttuğu kayıtların gerçeği yansıtmadığını, haftanın yedi günü 09:00-21:00 saatleri arasında ve haftada en az dört gün 23:00’a kadar, dini bayramların birinci günü hariç tüm ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını belirterek fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir. Yukarıda…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri