Aralık, 2015 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Aralık 2015

//Aralık
­

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz
89 Haciz İhbarnamesine İtiraz konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz, Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan gerçek veya tüzel kişiye bundan böyle […]

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası
Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir […]

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

HAKARET TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR
Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Hakaret Tazminat Davası açılmasındaki amaç, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında dava açılmak suretiyle bir miktar para ödenmesini isteyebilir, Hakaret Tazminat Davası Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi […]

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali
Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup […]

Kira Avukatları Ankara

Kira Avukatları Ankara
Menkul taşınır ya da taşınmaz bir malın, bir değer karşılığında, geçici bir müddet içesinde kullanılmasını bir başkasına terk etmeye Kira bu konudaki anlaşmaya da Kira Sözleşmesi adı verilir. Kiraya verilen bir maldan, bir değer karşılığı yararlanan kimseye kiracı; bu yararlanmaya razı olan kimseye kiralayan, kira sözleşmesine mevzu olan mala da kiralanan adı verilir.

Kira hukuku konusunda olarak meydana çıkan uyuşmazlıklar aşağıda anlatılmıştır. Kira hukuku davaları konusunda olarak, lüzum kira borcunun tahsili,lüzum tahliye davalarında Kira Avukatları Ankara ile hukuk dayanağı alınmasını tavsiye ediyoruz. […]

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum
Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum sorusunu yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve müvekkillerimizden sıkça sorulan sorunun başında gelmektedir. Yurtdışında Boşandığı Halde Türkiyede  Hala Evli Görünmesini yada Yurtdışında yapılan boşanmanın Türkiyede nasıl geçerli olacağını Tanıma ve Tenfiz Davası Makalelerimizde geniş olarak anlattık. Bu konuda daha detaylı bilgi için bu yazılarımızın okunmasını tavsiye ediyoruz.

Yurtdışında […]

Almanya Tanıma Tenfiz

Almanya Tanıma Tenfiz
Yurt dışında Boşanmış Olan Bireyin Türk Hukuk Sisteminde de Boşanmış Kabul Edilmesi İçin Yapılacak Prosedürler

Birbirinden farklı hukuk sistemlerine sahip olan ülkelerin kendileri üzerinde gerçekleşen hukuki sürecin bir başka ülkede kabul görmesi ve bir başka ülkede gerçekleşen hukuki sürecin kendi ülkesi içerisindeki hukuk sisteminin tanıması için birtakım kurallar getirmişler, prosedürler imzalamışlar ve bu şekilde […]

İcra Satış İhalenin Feshi Davası

İcra Satış İhalenin Feshi Davası
İcra Satış İhalenin Feshi Davası konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İcra Satış İhalenin Feshi Davası, Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, […]

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırı olur. […]

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası
Terekenin Tespiti Davası, Mirasçıların terekeyi kabul zorunluluğu bulunmamaktadır. Tereke tespiti davaları delil tespiti niteliğinde olup, istihkak davası niteliğinde değildir. Bu nedenle mahkemece yapılması gereken iş terekeye ait olduğu bildirilen mal varlığı unsurlarını tespit edip deftere geçirmek, bunlardan muhafazası mümkün olmayanlar varsa satıp paraya çevrilmesini sağlamak ve menkuller için de para, döviz vb. varsa […]