Aralık, 2015

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz 89 Haciz İhbarnamesine İtiraz konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. 89 Haciz İhbarnamesine İtiraz, Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan gerçek veya tüzel kişiye bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir. Üçüncü şahıs;…

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir. Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir ifade ile somut olayda eserin teslim edildiği tarihte başlar. Yargıtay Kararı – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/2678 Karar: 2015/4251 Karar Tarihi: 09.09.2015 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ – AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENİP SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ…

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

HAKARET TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Hakaret Tazminat Davası açılmasındaki amaç, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında dava açılmak suretiyle bir miktar para ödenmesini isteyebilir, Hakaret Tazminat Davası Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. HAKARET NEDENİYLE CEZA DAVASI…

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer. Mirasın açılması anında tereke,…

Kira Avukatları Ankara

Kira Avukatları Ankara Menkul taşınır ya da taşınmaz bir malın, bir değer karşılığında, geçici bir müddet içesinde kullanılmasını bir başkasına terk etmeye Kira bu konudaki anlaşmaya da Kira Sözleşmesi adı verilir. Kiraya verilen bir maldan, bir değer karşılığı yararlanan kimseye kiracı; bu yararlanmaya razı olan kimseye kiralayan, kira sözleşmesine mevzu olan mala da kiralanan adı verilir. Kira hukuku konusunda olarak meydana çıkan uyuşmazlıklar aşağıda anlatılmıştır. Kira hukuku davaları konusunda olarak, lüzum kira borcunun tahsili,lüzum tahliye davalarında Kira Avukatları Ankara ile hukuk dayanağı alınmasını tavsiye ediyoruz. Avukat dayanağı alınması halinde girdilerinin daha sürat olacaktır. ÖDENMEYEN KİRA BORCUNUN TAHSİLİ VE TAHLİYE Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla beraber ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna mukabil kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, aksine kontrat  ve mahalli adet olmadıkça, kira bedelini ve…

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum

Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum Yurtdışında Boşandım Ama Türkiyede Evli Görünüyorum sorusunu yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve müvekkillerimizden sıkça sorulan sorunun başında gelmektedir. Yurtdışında Boşandığı Halde Türkiyede  Hala Evli Görünmesini yada Yurtdışında yapılan boşanmanın Türkiyede nasıl geçerli olacağını Tanıma ve Tenfiz Davası Makalelerimizde geniş olarak anlattık. Bu konuda daha detaylı bilgi için bu yazılarımızın okunmasını tavsiye ediyoruz. Yurtdışında Boşandığınız halde Türkiyede boşanmanın geçerli olması için Uluslararası Hukuk açısında yapılan ülkeler arası anlaşmalara gereği, Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz davası nedir sorusuna kısa ve öz olarak verilecek cevap ise Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiyede geçerli hukuka uygun duruma getirilmesidir. Yurtdışında…

Almanya Tanıma Tenfiz

almanya boşanma Tanıma ve Tenfiz davası

Almanya Tanıma Tenfiz Yurt dışında Boşanmış Olan Bireyin Türk Hukuk Sisteminde de Boşanmış Kabul Edilmesi İçin Yapılacak Prosedürler Birbirinden farklı hukuk sistemlerine sahip olan ülkelerin kendileri üzerinde gerçekleşen hukuki sürecin bir başka ülkede kabul görmesi ve bir başka ülkede gerçekleşen hukuki sürecin kendi ülkesi içerisindeki hukuk sisteminin tanıması için birtakım kurallar getirmişler, prosedürler imzalamışlar ve bu şekilde Milletler arası Özel hukuk oluşmuştur. Bu hukuk dalı sayesinde bir baka ülkenin vatandaşı olup ama bir başka ülkede yaşayan bireyin yaşadığı ülke içerisinde gerçekleştirdiği birtakım hukuki süreçler kendi vatandaşı olduğu ülke içinde belli bir prosedürden geçtikten sonra kabul olmaktadır. Türk vatandaşlarına baktığımızda sadece…

İcra Satış İhalenin Feshi Davası

İcra Satış İhalenin Feshi Davası İcra Satış İhalenin Feshi Davası konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. İcra Satış İhalenin Feshi Davası, Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir. İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez….

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırı olur. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz. Terekenin borca batık olması adına verilen örnek kararda ki somut olayda, 23.04.2014 tarihli jandarma tutanağında, davacıların miras bırakana ait evde oturmadıkları tespit edilmiş ise de 22.05.2014 tarihinde miras bırakana ait taşınmazda yapılan keşif sonucunda düzenlenen keşif…

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası Terekenin Tespiti Davası, Mirasçıların terekeyi kabul zorunluluğu bulunmamaktadır. Tereke tespiti davaları delil tespiti niteliğinde olup, istihkak davası niteliğinde değildir. Bu nedenle mahkemece yapılması gereken iş terekeye ait olduğu bildirilen mal varlığı unsurlarını tespit edip deftere geçirmek, bunlardan muhafazası mümkün olmayanlar varsa satıp paraya çevrilmesini sağlamak ve menkuller için de para, döviz vb. varsa bunları tereke malvarlığı olarak bankaya yatırmak; altın vb. ziynet eşyaları varsa bunları tereke mahkemesi kasasına alıp kaydetmek; diğer eşyaları ise ilgilisine veya üçüncü bir kişiye yediemin sıfatıyla teslim etmek ve böylece tespit edilen eşyaları kararda göstermekten ibarettir. Mirasçıların tamamının oluru alınmak suretiyle tereke malvarlığı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri