Aralık, 2015

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir. Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir ifade ile somut olayda eserin teslim edildiği tarihte başlar. Yargıtay Kararı – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/2678 Karar: 2015/4251 Karar Tarihi: 09.09.2015 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ – AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENİP SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ…

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer. Mirasın açılması anında tereke,…

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırı olur. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz. Terekenin borca batık olması adına verilen örnek kararda ki somut olayda, 23.04.2014 tarihli jandarma tutanağında, davacıların miras bırakana ait evde oturmadıkları tespit edilmiş ise de 22.05.2014 tarihinde miras bırakana ait taşınmazda yapılan keşif sonucunda düzenlenen keşif…

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu açıklamalar bilgi amaçlı verilmiştir. İpotek Sözleşmesini hazırlanması ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını öneriyoruz. İpotek Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır. T.M.K Koruma önlemleri: Madde 865 – Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hakimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir. Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hakim tarafından yetki verilebileceği…

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası İpotek Davası konusunu anlatımı yapmadan önce İpotek ile ilgili bilinmesi gereken konular, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.ipotek Fekki davası, ipotek uyarlama davası, ipotek kaldırma davası, ipotek fekki davası görevli mahkeme, ipotek kaldırma ne kadar sürer. İpotek Kaldırma Davası İpotek Kaldırma Davası, Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması…

Hangi Kararlar Temyiz Edilemez

Hangi Kararlar Temyiz Edilemez Hangi Kararlar Temyiz Edilemez , Temyiz; yerel mahkemece verilen bir kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi şeklinde ifade edilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince temyiz edilemeyen kararlar da bulunmaktadır. Temyiz edilmeyen kararları sıralayacak olursak; HUMK. m:428’e göre Bölge Adliye Mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna gidilemez, Miktar veya değeri (başvuru tarihindeki değere bakmak gerekir) geçmeyen davalara ilişkin kararlar. m.8’de gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarla Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar. Kural olarak Sulh Hukuk Mahkemesi kararları Temyiz edilemez. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri