Hangi Kararlar Temyiz Edilemez

Hangi Kararlar Temyiz Edilemez , Temyiz; yerel mahkemece verilen bir kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi şeklinde ifade edilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince temyiz edilemeyen kararlar da bulunmaktadır. Temyiz edilmeyen kararları sıralayacak olursak;

HUMK. m:428’e göre Bölge Adliye Mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna gidilemez, Miktar veya değeri (başvuru tarihindeki değere bakmak gerekir) geçmeyen davalara ilişkin kararlar. m.8’de gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarla Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar. Kural olarak Sulh Hukuk Mahkemesi kararları Temyiz edilemez. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.İrs ve soy bağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.

Yukarıda belirtilen kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, hükümde belirtilen kesinlik sınırı, alacağın tamamına göre belirlenir.  Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü kesinlik sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.  Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.