Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir ifade ile somut olayda eserin teslim edildiği tarihte başlar.

Yargıtay Kararı – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/2678 Karar: 2015/4251 Karar Tarihi: 09.09.2015

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ – AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENİP SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece akdi ilişkinin varlığı kabul edilerek, uyuşmazlığın esasının incelenip sonuca uygun karar verilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeksizin eksik incelemeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6935 Karar: 2015/2833 Karar Tarihi: 28.05.2015

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI – DAVA DOSYASI YÖNÜNDEN OLUŞACAK SONUCA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ – HATALI HESAPLAMA YAPAN BİLİRKİŞİ ASIL VE EK RAPORLARINA İTİBARLA AKSİ ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Yüklenici tarafından temin edilip taşerona verilen ve bilirkişilerce .. Dolar olarak hesaplanan motorin bedelinin Türk Lirası karşılığının, yüklenici ile taşeron arasında imzalanan 6 nolu hakediş tutanağında yazılı … Doların Türk Lirası karşılığından mahsup edilerek, birleşen .. Esas sayılı dava dosyası ile birleşen .. Esas sayılı dava dosyası yönünden oluşacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, hatalı hesaplama yapan bilirkişi asıl ve ek raporlarına itibarla aksi şekilde karar verilmesi de doğru olmamıştır. Hüküm bozulmuştur.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5866 Karar: 2015/2870 Karar Tarihi: 27.05.2015

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – BİLİRKİŞİ KURULUNDAN ALINACAK EK RAPOR İLE SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN VE SÖZLEŞME DIŞI İMALATLAR İÇİN BEDELLERİN TESPİTİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Mahkemece yapılması gereken iş bilirkişi kurulundan alınacak ek rapor ile sözleşme kapsamında yapılması gereken imalat için, bedelin götürü olması nedeniyle oranlama yapılmak suretiyle gerçekleşen imalat ile ödemelerin düşülmesi sonucu fazla ödeme olup olmadığını belirlemek, sözleşme dışı imalatlar için sözleşmeye ek olarak kabul edilen Yapım İşleri Genel Şartnamesinin dosyaya getirilmesini sağlayarak bedellerinin şartnamenin ilgili maddesindeki esaslara göre hesaplanması, yine davacı tarafından Y.İ.G.Ş. hükümlerine göre sözleşme koşullarında yaptırılabilecek oran dışında kalan imalat bedellerinin sözleşme tarihinde geçerli olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yapıldığı zamanlardaki mahalli serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplanmasından ibarettir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7038 Karar: 2015/2807 Karar Tarihi: 25.05.2015

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI – ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAKİP YAPILMAKLA KAT EDİLDİĞİ – MAHKEMECE DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERMESİNİN GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklandığından sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 5 yıllık zamanaşımı süresinin de gözetilmesi gerekir. Zamanaşımı süresi takip yapılmakla kat edilmiştir. Ancak icra takibindeki son işlemin yapıldığı … tarihiyle … tarihinde yapılan yenileme işlemi arasında sürelerin fazlasıyla geçmiş ve alacak zamanaşımına uğramış olduğu halde mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar vermek gerekirken aksine düşünceyle kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bu nedenle hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7162 Karar: 2015/2791 Karar Tarihi: 25.05.2015

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – EKSİK VE AYIPLI İMALAT BEDELİ VE CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ – BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YARGILAMA SIRASINDA ALINAN KÖK VE EK RAPORLAR ARASINDA DA ÇELİŞKİ BULUNDUĞU – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik ve ayıplı imalat bedeli ve cezai şart alacağının tahsili istemlerine ilişkindir. Tespit dosyasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi kök ve ek raporu arasında çelişki bulunduğu gibi aynı bilirkişi tarafından düzenlenen yargılama sırasında alınan kök ve ek raporlar arasında da çelişki bulunmaktadır. Davalı tarafın rapora yönelen itirazları Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde karşılanmamış, raporlar arasındaki çelişkiler de giderilmemiştir. Bu haliyle, eksik incelemeyle sonuca varılması yerinde olmamıştır.

10 SORULAR

 1. ZEKİ KAÇAR dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. BERKE AYVA dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 3. CANBERK TURLA dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. DOĞA ALKIŞ dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 5. RASİM GÖKCESU dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. ECECAN BADIR dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 7. OLGAÇ AKSAKAL dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 8. NAZ DİLMEN dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 9. MELİH ÖZ dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 10. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri