Tüketici Hukuku

Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan Konut Kredisi Kullananları İlgilendiren Emsal Karar Yüksek Mahkeme tarafından bankalardan konut kredisi kullananları yakından ilgilendiren bir karar verildi. Hayat sigortası olan bir kişinin konut kredisi kullanırken vefat etmesi durumunda bakın neler oluyor… Birçok vatandaş bankaların sunduğu konut kredilerinden faydalanıyor. Genellikle bankalar konut kredisini hayat sigortası ile birlikte veriyor. Söz konusu durumda hayat sigortası masrafı ödememek isteyen vatandaşlar hayat sigortası olmadan konut kredisi kullanma seçeneğine yöneliyor. Bu durum da hem banka hem de kredi sahibi ve ailesi açısından birçok problemi de beraberinde getiriyor. Hayat Sigortası Poliçesiyle Vefat Eden Kişinin Konut Kredisi Ödeniyor Bankaların işlerini sağlama alma yöntemi olarak ortaya koyduğu…

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır Günümüzde devre mülk, bağımsız bir mülke ait olan kullanım haklarını belirlenmiş özel biçim dahilinde kullanımının gerçekleştirilebilmesi hedefi ile şekillendirilmiş olan modern bir çözüm yolu olarak uygulanıyor. Söz konusu bu uygulama çerçevesinde bahsi geçen özellikler kat mülkiyetini kullanım hakkının birden fazla parçaya bölünmesi sureti ile ve paydaşlara senenin belirli dönemleri dahilinde kullanma hakkını vererek, oluşturulmaktadır. Günümü Türkiye’sinde hukuk sistemi dahilinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. Ve 65. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan bu durumlara yönelik olarak kendisinden doğan hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması hakkında mevzuat  ve Yargıtay kararları bulunmaktadır. Devre mülk hizmetlerinde alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilen işlemleri kapsamına…

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar

Ayıplı Mal Davasında Seçimlik Haklar T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/763 Karar: 2016/1177 Karar Tarihi: 23.02.2016 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – MAHKEMECE TEKNİK BİLİRKİŞİDEN AYIBIN NİTELİĞİ VE DAVALI İŞ SAHİBİNİN KULLANABİLECEĞİ SEÇİMLİK HAKLAR VE TENZİLİ GEREKEN BEDEL YA DA GİDERİM BEDELİ HAKKINDA RAPOR ALINIP KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişiden dosyadaki deliller ve tespit dosyasındaki bulgulara göre ayıbın niteliği ve davalı iş sahibinin kullanabileceği seçimlik haklar ve tenzili gereken bedel ya da giderim bedeli hakkında rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken aksi yönde karar verilmesi doğru olmadığından kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir. Ayıplı Mal Davası İcra…

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur?

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur Ülkemizde tüketiciler Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanunu ile Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından yürütülen tüketici davaları ile korunmaktadır. Satın aldığınız ürün ya da hizmetlerin satın aldığınız kişi ya da firmalarla aranızda doğabilecek uyuşmazlıklarda bu mahkeme ve heyetlerde hakkınızı arayabilirsiniz. Bu mahkemeler ile hakkınızı aramanız toplum içerisinde bu kişi ya da kuruluşların, aynı mağduriyetlere başka tüketicilerin uğratmaması adına önemli olmaktadır. Karşılaşmış olduğunuz uyuşmazlıklar; mal veya hizmette bulunan ayıba, satıcı ya da sağlayıcının sözleşmede yer alan haksız şartlara, taksitle satın alınan mal veya hizmet için erken ödeme indiriminin uygulanmaması veya yanlış uygulanmasında, satın…

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2) (13. HD. 2005/8954 E. 2005/16418 K.; 19. HD. 2005/2116 E. 2005/10774 K.; 20. HD. 2002/8260 E. 2002/9761 K.; 19. HD. 2001/1782 E. 2001/5240 K.) Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davasında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası – Nasıl Açılır Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davasında, Satıcı,…

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi konusu yargıtay kararlarında, kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp bankanın kendi inisiyatifiyle yapılandırma işlemini kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, yapılandırma esnasında bu kez başka bir seçeneği bulunmayan tüketicilerin eli ürünü olarak temin ettiği ve taraflar arasındaki asıl sözleşmeye ek niteliğindeki “yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödemesinin kabul edildiğine dair” tüketicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek şekilde aleyhte değişiklik içeren dilekçe içeriklerini de gerekçe göstermek suretiyle tüketicilerden erken ödeme komisyonu, ödeme plan değişikliği, yapılandırma komisyonu adı altında yeniden ücret talep…

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası Hakem Heyeti Kararının İptali Davası, Taraflar heyetin verdiği kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir Hakem Heyeti Kararının İptali Davası – Yargıtay Kararı YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23288 Karar: 2014/22727 Karar Tarihi: 03.07.2014 HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – KREDİNİN TÜKETİCİ KREDİSİ OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE DAVAYA GENEL MAHKEME SIFATIYLA BAKILMASI GEREĞİ – MAHKEMECE…

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarında, tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsamaktadır. Tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemdir. Tüketici Mahkemeleri: Her ilde yeterli sayıda kurulan Tüketici Mahkemeleri, tutar itibariyle Hakem Heyetlerinin görev kapsamına girmeyen ihtilaflar ile Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlara karşı itirazların yapıldığı ilk derece mahkemeleridir. İhtilaf tutarı itibariyle Hakem Heyetinin görevi kapsamına giren kararlara itirazlarda, Tüketici Mahkemelerinin…

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi Ülkemizde tüketici pek çok yönden hizmet ya da mal sunanlar tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu ciddi bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün tek koşulu tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmelidir. Bilinçli tüketici hakkını arar ve alır. Böylece hizmet ya da mal sunanlar da tüketiciye zarar verme konusunda çok daha hassas hareket eder. Hukuk devletinin işlerliği ancak bilinçlenmeyle sağlanabilir. Tüketici hakem heyeti kararlarının icrası konusunda ülkemizde son derece popüler olan, bankaların aldıkları aidatlar ve ek ücretlerdir. Bu sayede tüketiciler bankaların kendilerinden tahsil ettikleri haksız paraları tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri alabilmektedir. Hangi…

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi

Bankaya Karşı İcra Takibi Banka işlemleri ve banka tüketici dosya masrafları, Tüketici mahkeme ve Tüketici hakem heyetlerinin vermiş olduğu kararlardaki alacak miktarının tahsili amacıyla Bankaya Karşı İcra Takibi yapılabilir. Mahkeme ilamı ve tüketici hakem heyeti kararı var ise ilamlı icra olarak Bankaya Karşı İcra Takibi yapılır Yargıtay Kararı – Bankaya Karşı İcra Takibi T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/4637 Karar: 2013/8282 Karar Tarihi: 03.06.2013 ŞİKAYET DAVASI – İCRA MEMUR MUAMELESİ HAKKINDA – ÖDEMENİN FAİZ İCRA TAKİP HARÇ VE MASRAFLARINDAN DÜŞÜLECEĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ – BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE TAKİBİN HANGİ MİKTAR ÜZERİNDEN DEVAM EDECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Yapılan ödemenin yasa hükmü gereğince öncelikle faiz, icra…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri