Velayet Davaları

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Boşanma davalarının sonucunda varsa ailelerin çocuk veya çocuklarının velayetlerinin hangi kişide olacağı da karara bağlanır. Bu karar verilirken, çocuklar dahil tarafların taleplerinden çok çocukların gerek maddi, gerek manevi çıkarlarının en üst düzeyde tutulması ve gelişimlerinin hem kendi açılarından ve hem de toplumsal olarak daha iyi şekilde olacağının düşünüldüğü ve tespit edildiği taraftan yana Hakim tarafından yapılan değerlendirme sonuçları etkilidir. Bununla birlikte verilen bu karar bir hüküm değildir ve zamanın akışı, yaşamın ilerleyiş sırasında oluşan değişiklikler, velayetin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılabilir ve velayetin değiştirilmesini haklı kılabilir. Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır? Çeşitli nedenlerle daha önce velayeti…

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası Günümüzde mahkemede hakim tarafından gerekli görülmesi ya da bu doğrultuda gelen bir talep bulunuyor ve şartların uygunluğu söz konusu ise mahkeme kararı ile velayeti sonlandırabilir. Özellikle hakim tarafından çocuğun velayetinin kaldırılması çocuğun menfaatlerinin ve haklarının tercih edilen yol ile en iyi şekilde oluşturulamaması ön koşulu ile velayet sona erdirilmesi kararı alınmaktadır. Anne ve  babanın velayetten doğan görev ve yükümlülüklerini deneyimsizlik, hastalık, başka bir yerde bulunma ve daha pek çok farklı sebep dolayısı ile yerine getirememesi durumunda mahkeme tarafından velayet görevinin gerekliliklerinin yerine getirilememesi dolayısı ile velayet sonlandırılır. Anne ve baba tarafından velayetinin bulunduğu çocuğa…

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Davası Modern hukuk sistemi dahilinde çocukların, istisnai olarak kısıtlı kişilerin bakım ve korumalarının sağlanabilmesi hedefi ile mallarına ve kendi üzerine anne ve babasının sahip olduğu görev, yetki ve hakların her biri velayet sistemi ile vurgulanmaktadır. Anne ve babaların belirli düzeyde haklar elde edebilmesine imkan veren velayet genel kapsamda çocuğun menfaatlerinin korunması yönünden de önemli sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu çerçevede de özellikle boşanma davalarından sonra velayet uygulamalarında Yargıtay tarafından çocuğun genel menfaatleri göz önünde bulundurularak, kararlar alınır. Velayet sisteminde evlilik birliği korunmakta ise çocuğun velayeti anne ve babasında olurken, evlilik birliğinin boşanma ile bozulması durumunda velayetin kimde olacağı doğrudan…

Velayet Davası Nasıl Açılır

velayet davası nasıl nerede açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır Velayet konusunun tarifinde, anne ve babanın velayetinde tespit edilen çocukların kişiliklerine ve mallarına değin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları içermektedir. Anne ve babanın çocukların konusunda sorumluklarına çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, en iyi şekilde eğitmek ve yetiştirmektir. Velayetin hangi tarafa verileceği belirlenirken çocuğun cinsiyetinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çocuğun Annenin Bakımına, Şefkatine Muhtaç Olması  Velayet davalarında çocuğun küçük olması ve annenin bakımına, sevgisine, istek duyması, küçüğün velayetinin anneye verilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sorun ise çocuğun hangi yaş ve şartlarda, annenin sevgisine bakımına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi aşamasıdır. Bu konuda psikolog dayanağı ve uzman görüşü alınarak konun çözümüne gidilmektedir. Aile mahkemelerinin iş yoğunluğu,…

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir sorusu boşanacak eşler arasında cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Aile mahkemesinde boşanma davası devam ederken çoğun velayetine karar verilirken Aile Hakiminin en çok dikkat ettiği husus, çocuğun üstün yararıdır. velayet düzenlenmesine esas olmak üzere alınan uzman raporu hüküm kurulması için yeterli değildir. Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosval çalışmacıdan oluşan uzmanlardan rapor istenip; her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle, annenin yaşadığı yerde de inceleme yapılarak tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması…

Velayet Davaları Velayet Nedir

Velayet Davaları Velayet Nedir

Velayet Davaları Velayet Nedir Velayet çocuğun bakımı korunması ve temsil edilmesi için verilmiş hukuksal bir haktır. Çocuklarda velayet hakkı anne babaya aittir. Eşlerin boşanmasından sonra çocukların kiminle kalacağı, velayetin kimde olacağı gibi kararların verildiği  aile mahkemelerine velayet davası açılmaktadır Velayet davaları ne kadar sürer? Velayet davaları,  hukuk içerisinde yer alan diğer davalar gibi ne kadar süreceği belirlenemez. Bu konuda davanın açıldığı şehir ve oradaki iş yükü etkili olduğu gibi, dava sırasında sunulacak deliller ve tanıkların dinlenmesi gibi sebepler davanın seyrinin değişmesine ve uzamasına neden olabilmektedir. Çocuğun anneye ya da babaya verilmesi aşamasında ki anne ve babanın yaşam şartlarının değerlendirilmesi gibi seçenekler…

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası TMK: Madde 182 – Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Kişisel İlişkinin Yeniden…

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Velayetin Değiştirilmesi Davası Aile mahkemeleri görevlidir. Velayetin değiştirilmesi istenen ortak çocuğun üstün yararının belirlenmesi bakımından, mahkemece anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuğa bakım olanakları konusunda bir…

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma Velayet Hakkını Kötüye Kullanma konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Velayetin Değiştirilmesi :4721 sayılı TMK’nun konuya ilişkin 324. maddesi; “Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.” düzenlemesini içermektedir. Velayet Hakkını Kötüye Kullanma Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/2-1926 Karar: 2015/1139 Karar Tarihi: 01.04.2015 – Velayet Hakkını Kötüye…

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Türk Medeni Kanunun 349 Maddesine göre velayetin değiştiilmesi talebinde, aile mahkemesi hakimi, çocuğun menfaati gerektirdiği takdirde velayetin değiştirilmesine karar verebilir. Velayetin Değiştirilmesi Sebeplerinden bahsedecek olursak, çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi, çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan ana babada veya 3.kişide bırakılması, çocuğun menfaatinin gerektirdiği diğer durumlar olarak sıralayabiliriz. Velayetin Değiştirilmesi durumunda, daha önce kurulan kişisel ilişki yeniden düzenlenir velayeti kendisinde olan tarafa İştirak nafakasına karar verilir. Yargıtay Kararı – Velayetin Değiştirilmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 339-347. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri