Ecrimisil Davası Nasıl Açılır

Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası / açılabilir (YHGK. 20071-72 E. 2007/74 K.)

Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır (YHGK. 2007/1-72 E. 2007/74 K.)

Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır (YHGK. 20071-72 E. 2007/74 K.)

Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil davalarında kötü niyetli işgal söz konusu olduğu için hak isteyen davacının tapu maliki olması yeterli olmayıp, şagilin ayrıca kötü niyetli olması gerekir (14. HD. 2007/831 E. 2007/2652 K.)

Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir

Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır: 

  1. Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar,
  2. Kullanmadan doğan olumlu zarar,
  3. Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler (1. HD. 2009/3832 E. 2009/5222 K.)

ECRİMİSİL DAVASI NEREYE AÇILIR YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR

  • Ecrimisil Davasında, Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır .
  • Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur (14. HD. 2007/1723 E. 2007/2762 K.)

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır – Dava Dilekçe Örneği

  • Ecrimisil Davası Dava dilekçesi hazırlanması genel olarak olay ve konu farklılığından dolayı dilekçe yazımında farklılık gösterebilir. Biz aşağıda Ecrimisil Davası dava dilekçesinin örneği altında ana başlıkları vermeye çalıştık.
  • Ecrimisil Davası, Dava dilekçesinde şu hususlar bulunur: Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler,  Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2007/831 Karar: 2007/2652 Karar Tarihi: 13.03.2007

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – ECRİMİSİL TALEBİ – DAVALININ KÖTÜNİYETLİ OLARAK TAŞINMAZI KULLANMAYA DEVAM ETMESİ – SONRADAN DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNE ONAY VERİLDİĞİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI – DAVACININ İHTAR ÇEKMEDEN ECRİMİSİL İSTEME HAKKI BULUNMASI

ÖZET: Davalı her iki taşınmazı birlikte kullandığını ve davacıya kira parası vermediğini açıkça beyan etmiştir. Bu durumda davalı kiracının davacının hak sahibi olduğunu bilerek taşınmazı kullanmaya devam ettiği sabittir. Ayrıca, mahkemenin kabul ettiğinin aksine kira sözleşmesi davacının taşınmazda malik olduğu dönemde düzenlenmemiş, sonradan düzenlenen kira sözleşmesine davacının onay verdiği de kanıtlanamamıştır. Bu durumda davacının ihtar çekmeden ecrimisil isteme olanağı bulunduğu halde bu istemin hüküm altına alınmaması doğru değildir, karar bozulmalıdır.