İpotek Davaları

İpotek Davaları

     YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ

 • T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5941 Karar: 2014/6783 Karar Tarihi: 23.05.2014
 • İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – KESİN BORÇ İPOTEĞİ – GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPOTEK BEDELİNİN DEPO ETTİRİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Mahkemece, … ETL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen 01.09.1966 tarihinden itibaren dava tarihine kadar yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken güncelleştirilmiş ipotek bedelinin depo ettirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
 • İpotek aktinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin, 3500,00 ETL için tesis edildiği görülmektedir. Açıklanan bu niteliğe göre ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. TMK’nın 875. maddesine göre kesin borç (karz) ipoteği, anapara yanında, gecikme faizini ve icra takibi yapılmışsa takip masraflarını da güvence altına alır. Alacaklı, ipoteğin fekki için anaparanın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de İsteyebileceğinden, ipoteğin kaldırılmasına ancak anaparanın, gecikme faizinin, icra takibi yapılmışsa takip giderlerinin ödenmesi halinde karar verilebilir. Taşınmaz malikinin ödeme iddiası varsa bu iddianın da yazılı delille kanıtlanması zorunludur.
 • Ancak, borçlu anapara ipotek miktarından bir kısmım ödemiş veya depo etmişse yine de davanın reddi gerekir ise de, <çoğun içinde az da vardır> kuralı uyarınca Tapu Sicil Tüzüğünün 31/son maddesi hükmüne göre ipotek bedelinden ödenen bölümün kütüğün düşünceler sütununda gösterilmesi gerekir. Bütün bu açıklamaların sonucu doğrultusunda mahkemece yapılması gereken iş; ipotek, kesin borç (karz) ipoteğine ilişkin bulunduğundan, taraflardan alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapıp m saptamak, icra takibi yapıp yapmadığını sorup saptamak, icra takibi varsa bu dosyayı getirtmek, resmi akit tablosundaki sözleşme hükümlerini gözetmek suretiyle alacaklının anapara dışında isteyebileceği gecikme faizi ile icra takibi yapılmışsa takip giderlerini gerek görülürse bilirkişiye hesaplatmak, bunların toplamını alacaklıya ödenmek üzere davacıya depo ettirmek, eksiksiz depo edilirse ipotek şerhini terkin etmek, kısmen ödeme yapılırsa davanın reddine karar verilmekle beraber ödenen bölümü kütüğün düşünceler sütununda gösterilmesine, karar vermek olmalıdır.

YARGITAY: İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI

 • T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6136 Karar: 2014/8580 Karar Tarihi: 10.04.2014
 • İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – TAŞINMAZA AİLE KONUTU ŞERHİNİN BELİRTİLEN İŞLEMLERDEN SONRA KONULDUĞU – TAPUYA GÜVEN İLKESİNİ ESAS ALAN DÜZENLEMEDE BULUNAN KOŞULLARIN İŞLEM TARAFI OLAN BANKA LEHİNE GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ
 • ÖZET: Olayda davacı eş ipoteğe dayanak olan kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalamış ve borcun ödenmemesi üzerine de davalı eşinin … tarihinde verdiği yetki ile borcun yapılandırılması ile ilgili işlemlere girişmiş ve bu amaçla yapılandırılan kredilerde alınacak taahhütname belgesini sıfatı ile imzalamıştır. Dava konusu taşınmaza aile konutu şerhi ise bu işlemlerden sonra … tarihinde konulmuştur. Tapuya güven İlkesini esas alan Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi koşulları işlem tarafı olan banka lehine gerçekleşmiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken kabulü isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: İPOTEĞK DAVALARI

 • T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/18861 Karar: 2014/8837 Karar Tarihi: 06.05.2014
 • ŞİKAYET DAVASI – İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ HAKKINDA MUACCELİYET İHBARI GÖNDERİLMEKSİZİN TAKİP BAŞLATILMASI – ŞİKAYETİN SÜREYE TABİ OLMADIĞI – ŞİKAYETİN ESASININ İNCELENEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: İpotekli taşınmaz maliki hakkında muacceliyet ihbarı gönderilmeksizin takip başlatılması kamu düzenine aykırı bir durum olduğundan, bu husustaki şikayet, süreye tabi değildir. Mahkemece, şikayetin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

YARGITAY: İPOTEK DAVALARI SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6600 Karar: 2014/22027 Karar Tarihi: 30.06.2014
 • SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI – BAĞLI KREDİ KULLANDIRAN BANKANIN TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARA İLİŞKİN OLARAK SATICI ŞİRKETLE BİRLİKTE MÜTESELSİL SORUMLU OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.
 • ÖZET: Bağlı kredi kullandıran davalı Banka’nın da, taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zararına ilişkin olarak satıcı şirketle birlikte müteselsil sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davacının satış bedeli olarak davalı S…Ltd.Şti.’ne ödediği … TL yönünden davalı bankanın da sorumlu olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

 

7 SORULAR

 1. ŞİVA BADEM dedi ki:

  İpotek Davaları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. NESİBE DAYANIR dedi ki:

  İpotek Davaları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. NECMİ DERİNÖZ dedi ki:

  İpotek Davaları Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 4. SEDANUR MEMİŞOĞLU dedi ki:

  İpotek Davaları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. DİDEM DİKMEN dedi ki:

  İpotek Davaları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. YAHYA İŞBİLİR dedi ki:

  İpotek Davaları Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 7. ZEKİ KAÇAR dedi ki:

  İpotek Davaları Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri