Kira Hukuku

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Alt kira ve kiralanan yerin kullanım devriyle ilgili düzenleme hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bahsi geçen kanunun, 322. maddesinde, konuyla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu madde, kiraya veren kişiyi herhangi bir zarara uğratmamak kaydıyla, kiracıya haklar tanımaktadır. Kiracıya, alt kiraya verme hakkı ve kiralanan alanı kullanma hakkını başka birine devretme hakkı verilemektedir. Kiracı bu haklara, kira sözleşmesinde yazılı olarak yer alması durumunda sahip olabilir. Kira sözleşmesine kiraya veren kişinin yazılı rızası yer almalıdır. Bu şekilde kiracı, alt kira hakkına ve kiraladığı alanın kullanımını devretme hakkına sahip olur. Gayrimenkul kiralamalarında kiracıya…

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi Kira İcra Takibi ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır Kira İcra Takibi, kiracı kirasını ödemezse,kiralayan,para alacağından dolayı alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapılabilir.Ancak,genel haciz yoluyla takip yapmak,sadece kiracının kira bedeli ödemesini sağlayabilir.Kiralayan yalnızca kira bedelinin tahsilini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa,bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak,ilamsız tahliye yoluna başvurma imkanına sahiptir. Buna göre,takip,bir takip talebi ile başlar,borçluya ödeme emri gönderilir,ödeme emrine itiraz edilmesine göre takip kesinleştikten sonra,kira borcu için haciz,satış ve paranın ödenmesi aşamasına geçilir.Ancak,bu takip yolunda genel hacizden farklı şekilde,takibin kesinleşmesinden sonra,para…

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası Kiralayanın, kirada bulunan gayrimenkule kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icrası için kullanma ihtiyacı varsa, kira sözleşmesinin bitiminden sonra İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası açabilir. İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası – Açma Şartı İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası, Kiralayan; işyeri sebebiyle adı geçen mecura ihtiyacı olduğunu ve sözleşmeyi kira süresinin bitiminde feshedeceğini ihtarname ile kiracıya bildirilmiş olmalıdır. Dava, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmış olmalıdır. İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI NASIL GÖRÜLÜR İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası, Davanın süresinde açılıp açılmadığını; davacının işyeri ihtiyacının gerçek olup olmadığı araştırılır. Şahitler dinlenir. Mahallinde bilirkişi incelemesi…

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosu nun doldurulması ile düzenlenmektedir. Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve nasıl ödeneceği yazılır. Kiralananın durumu yazılır. Kiralananın hangi maksatla kullanılacağı, kiralanan ile birlikte teslim edilen demir baş miktarı ve durumu yazılmalıdır. Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Nasıl Açılır Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi…

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır  Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (6098 S. K. m. 299). Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih…

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi konusu ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi, kiracının kiraladığı yer ile ilgili olarak sözleşme gereği ödemesi gereken borcu yeri getirmemesi durumunda, kira borcunun alınması amacıyla bir takım resmi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemde İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi başlatılır. Yapılan kira sözleşmesi gereği, kiracı her ayın belirli süresinde sözleşme gereği belirlenen miktar karşı tarafa ödemekle yükümlüdür. Buna kira denir. Belirlenen süreler içerisinde kira miktarı ödenmediği takdirde belli yaptırımları bulunmaktadır. Kira ödenmemesi durumunda kiranın ödenmesi için ihrat çekilir. Çünkü iki defa çekilen ihtar kiracının…

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası, Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Dava Dilekçesi – Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Taahhüt nedeniyle tahliye davası Dava dilekçesinde  hususlar bulunur Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen…

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Geç teslimin ayıplı teslim niteliğinde olmadığından konutun teslimi ile birlikte kira kaybının istenebileceği yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.1991 tarih 1991/15-340 1991/467 E-K sayılı ilamında da açıklandığı üzere konutun tesliminin belirli süreye bağlandığı, bu sürenin dolması ile ifa yerine getirilmediğinden temerrütün oluştuğu, yine yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre gayrimenkulün geç tesliminden doğan zararın kira geliri istenebileceği belirtilmiştir. GEÇ TESLİMDEN DOĞAN KİRA KAYBI YARGITAY KARARLARI YARGITAY: GEÇ TESLİM EDİLEN DAİRE, MAHRUM KALINAN KİRANIN TAZMİNİ T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 1499 Karar: 2013 / 2945 Karar Tarihi: 06.05.2013 ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – SÖZLEŞMEYE GÖRE DAİRELERİN TESLİMİ GEREKEN TARİH İLE TESLİMİN OLMADIĞININ AÇIK OLDUĞU DAVA TARİHİ ARASINDAKİ…

Kiralananın Tahliyesi Davası

Kiralananın Tahliyesi Davası

Kiralananın Tahliyesi Davası YARGITAY: KİRALANANDAKİ HOR KULLANILAN DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNİN TAHSİLİ T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013 / 6-366 Karar: 2013 / 1656 Karar Tarihi: 06.12.2013 ALACAK DAVASI – DAVACININ FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARINI SAKLI TUTTUĞU VE DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNİ TALEP ETTİĞİ – HOR KULLANMA TAZMİNATI VE TESLİM EDİLMEYEN DEMİRBAŞ EŞYA BEDELİNE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMAMASININ İSABETSİZLİĞİ – DİRENME HÜKMÜNÜN ONANMASI. ÖZET: Dava dilekçesinden açıkça anlaşılacağı üzere, davacının hor kullanma tazminatına ve eksik teslim edilen demirbaş eşya bedeline ilişkin bir talebi ve davası bulunmamaktadır. Bu konuda muarazanın bulunmadığı ve bu bedelleri davacının, davalıya ait teminattan tahsil ettiği de dava dilekçesi ve tarafların…

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır kira tahliye davası nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, kiracıya tahliye davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nasıl açılır, kira tespit davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nereye açılır, kira tahliye davası ne kadar sürer, kira tahliye davası dilekçe örneği, kiracı tahliye davası masrafları, kiracı tahliye davası avukat ücreti, kira, ilkay hukuk bürosu avukatları. KİRA TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR  Kiracı; Borçlar Kanunu’nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun’un 7. Maddesine gösterilen hallerde Tahliye Davası açabilir. Tahliye Davaları, yazılı taahhüt nedeniyle tahliye davası, mesken ihtiyaç sebebiyle tahliye davasi, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri