Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira sözleşmesinin iptal edilmesi Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılır. Kira sözleşmesinde evin kullanım şartları, kiralama fiyatı, depozite bedeli, vb. birçok konu ile ilgili maddeler bulunur. Fesh işlemleri iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlar aşağıda şu şekilde listelenir:

 • Bildirim yoluyla fesh yapılabilir.
 • Ev sahibinin dava açması ile fesh yapılabilir.

Bildirim Yolu İle Kira Sözleşmesinin Feshi

Bildirim ile kira sözleşmesinin iptali kiracı ya da ev sahibi tarafından yapılabilir. Kiracı olan kişi sözleşmeyi iptal etmek isterse bunu sözleşme süresinden 15 gün önceden ev sahibine bildirmesi gerekir. Bu bildirim yazılı olarak yapılmalıdır. Bununla ilgili bilgiler Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde bulunuyor. Bunun yanı sıra ev sahibi kişinin bildirim yolu ile kira sözleşmesini feshetmesi için 10 yıllık uzama süresinin dolması şarttır. 10 yıl uzama süresinin bitimi ile birlikte ev sahiplerinin 3 ay önceden bildiri yapması durumunda kira sözleşmesini feshetme hakkı bulunur.

Ev Sahibinin Dava Açması İle Kira Sözleşmesinin Feshi

Mülkünü kiraya veren kişilerin dava açması ile kira sözleşmesinin iptali için iki koşul olması gerekir. Bunlardan bir tanesi mülk sahibi ile ilgili etkenler sebebiyle davanın açılmasıdır. Bu duruma etken olabilecek sebepler şunlardır:

 • Özel gereksinimlerin olması durumunda
 • Konutun olduğu binanın yenilenmesi amacıyla binanın yeniden yapılması

Yukarıda yer alan kiraya veren kişiden kaynaklanan durumlar dışında kiracıdan dolayı ortaya çıkan bazı durumlarda da kira sözleşmesi feshedilebilir. Bu durumlardan bir tanesi kira sözleşmesinin bitmesine rağmen kiracının evi boşaltmama durumudur. Böyle bir olay yaşandığı zaman ev sahipleri dava açma hakkına sahiptir. Diğer bir sorun ise kiracının imzaladığı sözleşmede yer alan aylık kira bedelini yatırmamasıdır. Ödenmeyen kiraların tahsilâtı için ev sahipleri iki kez ihtarda bulunduktan sonra kiracılarına dava açabilir.

Kira Sözleşmesi İptali İçin Süre

Kiracıların evde oturma sürelerinin dolması ile birlikte yeniden bir sözleşme yapılmadığı takdirde kira sözleşmeleri iptal olur. Eğer kiracı ve ev sahibi arasında belirlenen bir anlaşma bulunmuyorsa sözleşme belirsiz süre sözleşmesi haline gelir. Bu durumlarda belirsiz süre sözleşmesi taraflarından herhangi bir sözleşmeyi yasal fetih dönemine ve fesih bildirim sürelerine bağlı kalmak koşuluyla iptal edilebilir. Bu yasal koşullar Borçlar Kanunu’nda belirtilir. Uyulmadığı takdirde kira sözleşmesinin iptal bildirimi bir sonraki fesih döneminde yapılır.

Davada Yetkili Mahkeme Kimlerdir?

Kira sözleşmesi iptali için açılan davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak bilinir. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde kira sözleşmesinin feshi ile ilgili her türlü dava başvuruları yapılabilir. Bununla birlikte açılan tazminat davalarında talep edilen para miktarına göre görevli mahkemenin hangisi olduğu belirlenir. Tahliye için açılan davalarda taşınmazın olduğu yerde davanın açılma zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir.

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

 • Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosunun doldurulması ile düzenlenmektedir.
 • Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve nasıl ödeneceği yazılır. Kiralananın durumu yazılır. Kiralananın hangi maksatla kullanılacağı, kiralanan ile birlikte teslim edilen demir baş miktarı ve durumu yazılmalıdır.

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Nasıl Açılır?

 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.
 • Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.
 • Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.
 • Taraflardan her biri, bir taşınırsa ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.
 • Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.
 • Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hakim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.
 • Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN DURUMLAR

KİRACININ TEMERRÜDÜ

 • Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek kiracıya birikmiş kira paralarını bu sürede ödemeyince sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH İHBARI

 • Kira için ne açıkça ne de üstü kapalı bir süre tayin edilmişse, gerek kiracı, gerek kiralayan ihbar suretiyle sözleşmeyi bozabilir.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ

 • Kiracı veya kira veren taraflardan biri, sözleşmede belirttikleri hususlara uymaz ise, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.

MÜHİM SEBEPLER

 • Belirli bir süre için yapılan gayrimenkul kirasında, sözleşmenin yerine getirilmesini çekilmez duruma sokan sebepler doğarsa, iki taraftan herbiri diğerine tam bir tazminat vermek ve kanuni sürelere uymak şartıyla, kira sözleşmesinin bitiminden önce feshi ihbar edebilir.

KİRACININ ÖLÜMÜ

 • Kiracı ölürse gerek mirasçıları gerek kiralayan, bir yıl ve daha uzun süreli kiralarda kanuni sürelere uyulmak şartıyla tazminat vermeksizin, sözleşmenin en yakın tarihte feshini bildirebilirler.

Yargıtay Kararları – Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI – KARŞI DAVA OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN İSTENDİĞİ – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Asıl dava kira sözleşmesinin feshi ve tazminat, karşı dava kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkindir. Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK’nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir.

Mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 6100 Sayılı HMK’nun 114/c maddesi gereğince mahkemelerin görevi dava şartı olup, yasanın 115. maddesi gereğince mahkeme dava şartının bulunup bulunmadığını res’en araştırmakla yükümlüdür. 6100 Sayılı Yasanın 4/a maddesinde, kiralanan taşınmazların 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların sulh hukuk mahkemesinde görüleceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK’nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI – SÖZLEŞMENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİYLE DAVALILARIN KİRALANANDA BULUNMASININ HAKLI VE MEŞRU DAYANAĞI KALMAYACAĞI – KİRALANANIN TAHLİYESİNE DE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU.

ÖZET: Mahkemenin sözleşmenin feshine karar vermesi ile davalıların kiralananda bulunmasının haklı ve meşru bir dayanakları da kalmayacaktır. Bu durumda mahkemece müdahalenin önlenmesi niteliğinde kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

26 SORULAR

 1. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. OLCAY SORGUÇ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. HALİM KÖSE dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Sözleşmesinin Feshi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. MESUT CEVİZCİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. DİLARA IŞIK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 6. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. MUTLU BİLİCİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 8. DÜRİYE ÇAĞIRGAN dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 9. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 10. SERTAÇ ERKAN dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 12. KERİM ÖZKÖSE dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 13. SABRİ GÜZELER dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 14. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 15. SAADET TAŞ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 16. GÜLFİDAN ALTIN dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 17. SEVCAN KOCABIYIK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 18. HAKAN YAMAN dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 19. BURHAN TAVİL dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 20. JİHAT CABADAK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 21. HAVVA KASAP dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 22. İLYAS HARATA dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 23. GÖKCAN ŞEKERCİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 24. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 25. NEBAHAT ÜZDÜRMEZ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Sözleşmesinin Feshi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 26. FARUK BAKIR dedi ki:

  Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri