Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi? Kira ödenmezse icra takibi başlatılmasına yönelik ev sahiplerine kanunen hak tanınmıştır. Kira alacağına ilişkin başlatılan icra takipleri için yine kanunlarımızda ön görülen icra takibi yöntemleri geçerli olmaktadır. Kira borcuna yönelik icra takibinin başlatılması için kişilerin izlemesi gereken usul ve yöntemler farklı unsurlara göre belirlendiği için icra takibine konu olan alacağın niteliği önemlidir.

Kira alacağı şayet sadece borcun ödenmesine yönelik yapılacaksa bu durumda haciz yöntemine başvurulabilir. Haciz yoluna başvuru yapılması halinde kiracının tahliyesi talep edilememektedir. Bu yöntem sadece kira alacağının tahsili için uygulanabilir.

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kira borcuna yönelik genel haciz yoluna başvurularak icra takibi başlatılabilir. Bunun yanı sıra, ev sahibi hem ödenmeyen kira borcunu almak hem de kiracının tahliyesini yapmak için ilamsız tahliye yöntemine başvurabilir. Kira borcunun ödenmemesine yönelik yapılabilecek icra takibi yolları genellikle;

 • Genel haciz yöntemi ile alacağın tahsili icra takibi
 • Kira borcu nedeniyle İlamsız tahliye icra takibi

Olarak iki farklı başlık altında incelenebilmektedir. Kira alacağı ve tahliye için icra takibi başlatılmasının ardından kiracının hem borcuna karşılık haczi hem de evi tahliye etmesi istenebilmektedir.

Kira Borcunun Ödenmemesi Halinde İlamsız Tahliye Nasıl Yapılır?

İcra takibi başlatmak için kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki alacaklının icra dairelerinden ilamsız yani mahkeme kararı olmadan başlatacağı icra takibidir. İcra takibi için ikinci yöntem ise ilamlı icra takibidir. İlamlı icra takibi için mahkeme kararı şarttır. Kiracıya icra takibi dilekçesi ilgili icra dairesine verilerek takip süreci başlatılabilmektedir.

Kira borcunun ödenmemesi halinde kişinin tahliyesi isteniyorsa ilamsız tahliye icra takibi yapılabilir. Borçlu kişi için icra dairesince gönderilen ödeme emrinin ardından belirli süre içinde borcu ödenmesi istenmektedir. Ödeme emrinde kişinin borcunu ödemesi için verilen sürede borcun ödenmemesi halinde, icra takibinin kesinleştiği tarihten 6 ay içinde tahliye talep edilebilir. İcra mahkemesine yapılacak başvurunun ardından belirli süreler içinde kişinin konutu tahliye etmesi istenmektedir.

Kira Borcuna Karşı İcra Takibi Hangi Mahkemeden Yapılır?

Kira borcunu ödemeyen kişiler için kanunlarımızda icra takibinin yapılmasına yönelik düzenlemeler mevcuttur. Ödeme emri iletilen kişiler, emirde yazılı olan süre içinde şayet kişiler itiraz ederse mahkeme yoluna gidilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinin varlığının ve borcun tespiti için sulh hukuk mahkemesine kişiler başvuru yapabilirler. Tahliye talebi icra takibine itiraz eden kiracı haklılığı ispat ederse takip durdurulmaktadır.

Kiracıya karşı başlatılan icra takibinde, borcunu ödemesi için ödeme emrinde en az 10 gün süre verilmesi gerekmektedir. Konut ve işyeri için bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir. Borcun ödenmemesi durumunda konut tahliyesi isteyen ev sahipleri, tahliye talebini en geç 6 aylık süre içinde icra mahkemesinden yapmaları gerekmektedir.

 Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi konusu ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi, kiracının kiraladığı yer ile ilgili olarak sözleşme gereği ödemesi gereken borcu yeri getirmemesi durumunda, kira borcunun alınması amacıyla bir takım resmi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemde İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi başlatılır.

Yapılan kira sözleşmesi gereği, kiracı her ayın belirli süresinde sözleşme gereği belirlenen miktar karşı tarafa ödemekle yükümlüdür. Buna kira denir. Belirlenen süreler içerisinde kira miktarı ödenmediği takdirde belli yaptırımları bulunmaktadır. Kira ödenmemesi durumunda kiranın ödenmesi için ihrat çekilir. Çünkü iki defa çekilen ihtar kiracının tahliye edilmesi için haklı sebeplerdendir. Ayrıca kiranın ödenmemesi durumunda kira alacakları için icra müdürlüğüne müracaat edilerek kira borcu nedeniyle icra takibi açılır.

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra  icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi nde tebliğ olunan ödeme emri, ve bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. Kira borcuna ödeme emrine istinaden itiraz edilirse İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür. (2004 S. K. m. 269) . Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciiden itırazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir. (2004 S. K. m. 269/B). Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def’ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır. (2004 S. K. m. 269/B) .Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def’ide bulunamaz. (2004 S. K. m. 269/B)

Takip yukarıda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

KİRA BORCU NEDENİYLE AÇILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ OLMUŞ İSE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…..  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI            :

ADRESİ            :

KONU    : İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR            :

HUKUKİ NEDENLER        :        2004 S. K. m. 269, 269/B, 269/D.

HUKUKİ DELİLLER    :               1-) … Noterliğinin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı  ra sözleşmesi
2-) …/ … nolu icra dosyası,
3-)   Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri  konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı kiracının haksız olan itirazının kaldırılmasına, … icra inkar tazminatına hükmedilmesine ve kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:          1-) … Noterliğinin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı Kira sözleşmesi
2-) …/ … nolu icra dosyası,
3-)   Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları  gösterir tanık listesi
4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği
Davacı Vekili
Av.  İlkay UYAR KABA

 

15 SORULAR

 1. ŞÜKRÜ AFŞAR dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. SEREN SONGÜR dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. YAHYA İŞBİLİR dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 6. NAZİFE YILDIZ dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. ŞEBNEM YULAF dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 8. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 9. SEVCAN KOCABIYIK dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 10. ŞÜKRÜ YOZGAT dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 11. HALİD KUDU dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 12. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 13. MURATCAN ŞİRİN dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 15. İZEL BİÇKES dedi ki:

  Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri