İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İş yeri tahliye davası, kişilerin konut ve çatılı işyeri kiralaması sonucunda kiracı ile işyerini kiraya veren kişi arasında yaşanan sorunlar sonucunda açılan davadır. Örneğin kiracı kiraladığı iş yerinin kirasını iş yerinin sahibine ödemezse işyeri sahibi kiracıdan tahliye isteme şansına sahip olur. Bunun dışında kiracının belirlenen tarihte işyerinden çıkmaması durumunda işyerini kiraya veren kişi icra işlemlerini başlatarak kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir. Çünkü kira sözleşmesinde kiracının belirlenen sürede işyerini boşaltması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgileri kiracı sözleşmenin içerisinde okuyup imzalamasına rağmen hala işyerini istenilen tarihte boşaltmıyor ise işyerini kiraya veren kişi, dava açarak kira sözleşmesinin sona ermesi için talepte bulunabilir.

Kira Olan İşyerinin Tahliye Davası

Çatılı iş yeri kiralarında kiracının sözleşmesi bittiği zaman bunu ev sahibine on beş gün içerisinde bildirmediği takdirde kira sözleşmesi aynı kurallar çerçevesinde 1 yıl daha uzatılmış olarak kabul edilir. Bu durumda kiracının hakları korunarak işyerini kiraya veren kişi, hiçbir koşulda sözleşmenin bittiğini söyleyemez. Sözleşmenin belli bir günde biteceği ile ilgili bilgilerin yer almadığı kira sözleşmesinde kiracı taraf her zaman sözleşmeyi sonlandırırken, işyerini kiraya veren kişi ise on yıl sürenin geçmesinin ardından yasalar çerçevesinde kira sözleşmesinin bitimini sağlayabilir. Kira sözleşmesini işyerini kiraya veren kişinin sonlandırabilmesi için kiracının belirlenen tarihlerde işyerini boşaltmamış olması gerekir.

Kira Sözleşmesinin Son Bulması

Kira sözleşmesini işyerini kiraya veren kişi, belli durumlar sonucunda yasalar doğrultusunda bitirebilir. Aşağıda kira sözleşmesinin bitmesine neden olan olaylar yer alır:

 • Kiralanan iş yerini, kiraya veren kişi, ailesi, eşi, kanunen bakmakla sorumlu olduğu kişiler, işyerini konut olarak kullanacaksa kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir.
 • Kiralanan yerin yeniden inşasının yapılması, onarılması ve genişletilmesi durumunda kiracının işyerinden çıkması gerekir. Çünkü yapılacak işlemler sırasında işyerini kiracı kullanamaz hale gelir. Bu yüzden kiraya veren kişi, kiracının belirlenen tarihlerde işyerinden çıkmadığı durumlarda yasal yollara başvurarak dava açıp kira sözleşmesini sonlandırma hakkını elde eder.

Mahkeme Sürecinin Uzaması

Kiracının belirlenen sürede işyerinden çıkmaması durumunda ve bu durumu yazılı olarak kira sözleşmesinde imzalayıp kabul etmesine rağmen hala işyerini boşaltmaması durumunda işyerini kiraya veren kişi, icraya başvurarak kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir.  İşyerini kiraya veren kişinin davanın açılması için gereken sürede davayı açacağını kiracıya yazılı bir şekilde bildirdikten sonra dava açma süresi bir kira yılı kadar uzar. Kira sözleşmesinin sona ermesinde uygulanacak yasalar kiracı için hiçbir şekilde değiştirilemez.

Yetkili Mahkeme

İşyeri tahliye davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Sulh Mahkemeleri, dava konusunun ne değerde olduğuna bakmadan işyeri tahliye için açılan tüm davaları inceleyerek gerekli kararları verir.

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (6098 S. K. m. 299).

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır (6098 S. K. m. 353).Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez .Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hali ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

İŞYERİ TAHLİYE DAVASI YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır, İşyeri Tahliye Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler. (6100 S. K. m. 4)

 İŞ YERİ KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ KİRA ALACAĞI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR

İşyeri kira alacağı nedeniyle Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra  icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder. İşyeri kira alacağı ndeniyle açılan icra takibinde ödeme emri borçluya gönderilir. Gönderilen ödeme emrine borçluya tebliğ üzerine, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz. İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır.

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır – Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI    :

ADRES             :

VEKİLİ            :

DAVALI            :

ADRESİ            :

KONU                                   : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemine İlişkindir.

AÇIKLAMALAR        :

17 SORULAR

 1. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. İZZET AKŞİT dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. TOYANÇ BAĞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. TUĞRUL KARAMERCAN dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. MAHDİ KOÇAKOĞLU dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. EDA ÖZER dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. ASLIHAN SALİHOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 8. AYDIN TUĞRUL dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 10. SUDEM KOÇ dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 11. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. MAŞALLAH KANGAL dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 13. MİNA HERİSÇİ dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 14. KOREL ESKİMEN dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 15. SARP PEYK dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 16. CENGİZHAN GÜMÜŞSU dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 17. TARIK GÜRÜN dedi ki:

  İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri