İdare Hukuku

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur konusu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. İdare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde  görev yapan mahkemelerdir. Türkiye’ deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir. İdari eylem ve işlemlerden dolayı menfaati ihlal edilen kişilerin idare organlarına karşı iptal ve tam yargı davası açtıkları mahkemelerdir. Bu mahkemelerde görülen davaların bir kısmı; Memurların atama, disiplin cezası, terfi, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin davalar, Belediyelerin imar planlarının iptali için açılmış olan davalar, Emeklilik sandığı…

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Vergi kanununa muhalefet konusu hakkında incelenecek evraklar, dava süreci, ve verilecek kararlar hakkında detaylı örnek karar aşağıya sunulmuştur. Sanık K. K. hakkında 2009 ve 2010 takvim yıllarında 213 sayılı yasada yer alan sahte fatura düzenlemek suçundan açılan kamu davasında,  vergi tekniği ve vergi suçu raporlarında bahsedilen suça konu faturaların, bizzat sanık K. K. tarafından, gerçek alım-satım karşılığı düzenlenip düzenlenmediğinin belirlenmesi bakımından, mal ve para akışını gösteren taşıma ve sevk irsaliyeleri, teslim-tesellüm belgeleri, bedellerinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan banka hesapları ve kasa mevcudu ile uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı. Şirketin 2009-2010 takvim yılları içerisinde düzenlediği faturalarla…

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması

Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması Eşcinsel Memurun Meslekten Çıkarılması konusu ve yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir. DANIŞTAY KARARI: EŞCİNSEL MEMURUN MESLEKTEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRI KARARI T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE ESAS NO: 2011/750 KARAR NO: 2014/7169 KARAR TARİHİ.07/11/2014 ÖZET : İdare Mahkemesince, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, soruşturma dosyasında yer alan ifadeler ile davacının disiplin soruşturması sırasında alınan ifadelerinin ve son savunmasının birlikte değerlendirilmesinden, davacı hakkında isnat edilen fiilin sübuta erdiği diğer taraftan da işlenen fiilin niteliği ile öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği birlikte göz önünde bulundurulduğunda davacının işlediği fiilin 4357 sayılı Kanunun 7/e maddesi kapsamında olduğu sonucuna varıldığından davacının…

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılması YARGITAY KARARI: DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN KAÇIRILMASI ÖZET: Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının “delil bildirme talebi” süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. Davalının, davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli hususların ispatı için delil gösterilir (HMK md. 197/1). Çekişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında belirlenir. Bu hususlar saptanmadan davalıdan delil bildirmesi beklenemez. Ön inceleme, uyuşmazlık…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri