Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Nedir? Vergi kanununda yer alan maddelere muhalefet olma durumunda vatandaşlar suç işlemiş olur. Bazı durumlarda bu suç evrakların sahte bir şekilde düzenlenmesi ya da belgede yer alan bilgilerin değiştirilmesi ile yapılabilir. Suç işleyenlerin dava süreci ceza mahkemelerinde gerçekleşir.

Zaman Aşımı Süresi

İşlenen suç türüne ve olayların nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak davalarda belirlenen süre değişim gösterir. Fakat genel olarak vergi ile ilgili suçlar karşısında dava açılabilmesi için tanınan süre 8 yıl olur. Bu süre sonunda vatandaşların dava açma hakkı bulunmaz. Muhasebe ya da vergi alanında gerçekleşen suçlarda verilen süre olayın meydana geldiği tarihten itibaren geçerli olur. Faturalarda ya da belgelerde yazan yanlış tarih olması durumunda değiştirilen tarihin başladığı andan itibaren dava açılma süresi için zaman başlamış olur. Bu sebepten dolayı özellikle faturalarda ya da belgelerde yer alan bu tarihlere dikkat edilmelidir. Aksi takdirde 8 yıldan sonra dava açma hakkı ortadan kalkar. Bu yüzden zamanında davanın açılıp olumlu bir sonuca bağlanması gerekir.

Hangi Durumlar Suç Sayılır?

Kanunlar doğrultusunda suç sayılan konulardan bir tanesi kayıt altında tutulan belgeler ile ilgili işlenen suçlardır. Bazı durumlarda belgeler yanlış bir şekilde doldurulup ibraz edilirken bazı durumlarda da belgelerin paylaşılması engellenir. Her iki durumda da yasa dışı işlerin yapıldığının tespiti halinde vatandaşlar suç işledikleri için ceza alır. Bunun yanı sıra özellikle muhasebe alanında çalışanlar iki hesap tutmaları durumunda da suç işlemiş olur. Ayrıca açılan hesaplarda yapılan usulsüzlükler de vergi alanında yapılan suçlar arasına girer.

Suç İnceleme Süreci

Muhasebe ya da vergi alanında çalışanların denetlenmesi müfettişler tarafından gerçekleştirilir. Her şirketin bir muhasebe departmanı bulunur. Burada çalışanlar belirli aralıklar ile kontrol edilir. Bu şekilde şirketin ya da muhasebecinin yaptığı hatalar ya da işlenen suçlar ortaya çıkartılır. Vergi alanında çalışan müfettişlerin kontrolü ile olası olumsuz durumlar belgelenerek kayda geçirilir. Daha sonra bu belgeler mahkemeye sunulur. Belgeleme işlemi raporlama şeklinde gerçekleşir. Müfettişler kontrol ettikleri ve karşılaştıkları durumları rapor haline getirir. Bunun sebebi ceza mahkemelerine dava açılabilmesi için mahkeme tarafından raporların istenmesidir.

Verilen Cezalar Neler?

Vergi ile ilgili işlenen suçlarda mahkeme tarafından verilen hapis cezalarının süresi farklıdır. Cezalar yapılan suçun ağırlığına ve sebebiyet verdikleri olaylara ve miktarlara göre belirlenir. Ceza mahkemeleri tarafından verilen en hafif hapis cezasının süresi 18 aydır. 18 aydan başlayarak suçların ağırlığına göre cezalar artar. Mahkeme tarafından ağır vergi suçları işleyenlere 5 yıl hapis cezası da verilebilir. Bu cezalar yargılanma sürecinde netleşir. Bunun yanı sıra diğer bir takım suçlarda olduğu gibi vergi ile ilgili suçlarda alınan cezalar paraya dönüştürülemez. Fakat bazı durumlarda mahkeme tarafından cezanın ertelenmesine karar verilebilir.

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi kanununa muhalefet konusu hakkında incelenecek evraklar, dava süreci, ve verilecek kararlar hakkında detaylı örnek karar aşağıya sunulmuştur.

Sanık K. K. hakkında 2009 ve 2010 takvim yıllarında 213 sayılı yasada yer alan sahte fatura düzenlemek suçundan açılan kamu davasında,  vergi tekniği ve vergi suçu raporlarında bahsedilen suça konu faturaların, bizzat sanık K. K. tarafından, gerçek alım-satım karşılığı düzenlenip düzenlenmediğinin belirlenmesi bakımından, mal ve para akışını gösteren taşıma ve sevk irsaliyeleri, teslim-tesellüm belgeleri, bedellerinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan banka hesapları ve kasa mevcudu ile uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı.

Şirketin 2009-2010 takvim yılları içerisinde düzenlediği faturalarla uyumlu yeterli mal girişi ile üretiminin bulunup bulunmadığı, iş yeri koşullarının, işçi sayısının, vergi beyannamelerinin miktarı ve aylara göre değişim oranının, şirketin beyan ettiği vergiye esas potansiyeli ve şirketin faaliyet alanı ile uyumlu olup olmadığı ve faturaları kullananlar hakkında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa düzenlenen raporlar, açılmışsa dava dosyaları getirilip incelenerek özeti duruşma tutanağa geçirilip bu dosyayı ilgilendirilen delillerin onaylı örnekleri dosyaya aktarılıp, sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması.

Faturaların Vergi Kanunda 230. maddesi  mecburi bilgileri içermesinin gerekmesi karşısında, 2009-2010 takvim yıllarına ait;

Fatura ayrıntılarının Vergi Dairesinden sorularak detaylı bilgi oluşturacak sayıda fatura aslı ya da onaylı suretinin istenerek dosya arasında bulundurulması.

Suça konu faturaları kullanan şirket yetkililerinin faturaları kimden, hangi ticari ilişkiye dayanarak aldıkları konusunda beyanlarının alınması.

Faturalar üzerindeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu da alınarak sonucuna göre sanık K. K.’ın hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği.

eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı olup sanıklar E. N. ile L. Müdafinin nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçları yönünden tesis olunan mahkumiyet kararlarına vaki istinaf başvurusu ile sanık K. Müdafinin nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve 213 sayılı yasaya muhalefet etmek suçları yönünden tesis olunan mahkumiyet kararlarına vaki istinaf başvuruları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas Kararı

VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ. SADECE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI YÖNÜNDEN TETKİKİ GEREĞİ – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜ.

ÖZET: Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik vaki itirazın, merci ince sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden tetkiki gerekirken, esasen dosya ile uyumlu da bulunmayan İ.. Vergi Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmadan durma kararı verildiği yönündeki gerekçe ile kabul edilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, yasa yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbar namedeki düşünce yerinde görülmüştür.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas Kararı

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU – SAHTE BELGELERİ VERGİ İADESİ NİTELİĞİNDE BULUNAN ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK FİİLİ.  FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILDIĞI. SANIĞIN BERAAT İNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Sahte belgeleri, işlev ve işleyişi itibariyle vergi iadesi niteliğinde bulunan özel gider indiriminde kullanmak fiilinin, suç tarih itibariyle uygun bulunduğu 2978 Sayılı Yasanın 15.02.2006 gün 26081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5454 Sayılı Yasanın 10 ve 11. maddeleri uyarınca 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılarak suç olmaktan çıkartıldığı ve başkaca bir yasal düzenleme de yapılmadığından sanığın beraat yerine hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas Kararı

TEFECİLİK VE VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU. SANIK HAKKINDA VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENDİĞİ. DAVA ŞARTI. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ MÜTALAASININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILMASI GEREĞİ.

ÖZET: Vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen hükmün incelenmesinde ise;

26/04/2010 tarihli vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında 213 sayılı Kanunun 367. maddesine göre dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas Kararı

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU. DAVANIN ZAMAN AŞIMA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNULMASI. İNFAZA İLİŞKİN BİR KARAR OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olay değerlendirildiğinde; Sanık hakkında 1999 yılında işlediği iddia edilen vergi kaçakçılığı suçundan verilen hükmün temyiz süresinin geçirilmesinden dolayı temyiz talebinin reddine ilişkin yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun bulunarak Yargıtayca onanarak kesinleşmesinden sonra yerel savcılık tarafından kararın kesinleşmesinden önce davanın zaman aşıma uğradığı gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Öncelikle kararın kesinleşmesinden önce zaman aşımının gerçekleşmesi nedeniyle ortadan kaldırma kararının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun 98/1. maddesi kapsamında infaza ilişkin bir karar olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas Kararı

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU. FATURA BİLGİLERİNE ULAŞILARAK SON DÜZENLENEN FATURA İTİBARİYLE SUÇ TARİHİNİN KESİN OLARAK SAPTANIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREĞİ. HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: … yılında düzenlenen yetmiş sekiz adet faturanın asılları veya onaylı suretleri getirtilerek yada fatura bilgilerine ulaşılarak son düzenlenen fatura itibariyle suç tarihinin kesin olarak saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm kurulması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

88 SORULAR

 1. SANER AKYILDIZ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 2. MESUT ÖZEL dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. ALİ ÖZCAN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 4. HİMMET ŞANDIR dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. MERTAY ERDEM dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. FIRAT KIZILCIK dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. EMİR AKAY dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 8. ZEYNEP GÜNDÜZ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 9. ÖNDER BASAN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 10. ELİZ HASIRCI dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. SERPİL BUDAK dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

 12. RANA ÇİFÇİ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 13. BEGÜM PAMUK dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 14. EGECAN HARAS dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 15. ATEŞ KONAR dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 16. AYBİKE GÜNALAN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 17. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 18. SAFİYE KURTÇA dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 19. KAZIM YALIN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 20. MELİHA BUYRAZ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 21. SELİMCAN KÜRKÇÜOĞLU dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 22. IŞIL DURNA dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 23. TUBA HAPOĞLU dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 24. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 25. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 26. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 27. ESMA ÖKTE dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 28. FATİH ANKITÇI dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

 29. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 30. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 31. ÜNALCAN AKGÜN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 32. MELEK ASARKAYA dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 33. ŞÜKRAN KARADİKEN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 34. FATOŞ YÜREK dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 35. EGEMEN CEMRİ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 36. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 37. MİNA HERİSÇİ dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 38. BİLAL DERYA dedi ki:

  Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri