İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur? İdare Mahkemeleri’nde görülen idari dava; genel anlamda, devlet kurumları tarafından yapılan işlemlere karşı dava açılan türüdür. Hukuk sistemimizde devletin resmi kurumları aleyhinde açılabilen idari davada, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Dolayısıyla bu denetlemenin dışında kamu kurumu tarafından işlenen idari eylemin yerindeliği denetlenmemektedir.

İdari dava başvurusunda bulunmak için de diğer hukuki yollarda olduğu gibi birtakım usul ve esaslara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir kamu kuruluşunun işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla gündeme gelen idari dava başvurusunun yapılması gereken mahkemeler şunlardır:

 • İdare Mahkemesi
 • Vergi Mahkemesi
 • Danıştay

Görüldüğü üzere birbirinden farklı yerlerde açılan idari davalarda bu durumun kaynaklandığı neden , dava konusudur. İdari davanın açılması gereken yer ise, davaya konu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkeme olarak belirlenmiştir.

İdari Davalarda Dava Dilekçesi Nereye Verilmelidir?

İdari davalarda dava dilekçesi, idare mahkemesi veya vergi mahkemesine doğrudan müracaat edilerek elden teslim bir şekilde verilmelidir. Dava harcı ve posta giderleri de idari dava başvurusu sırasında talep edilen ücretler olduğundan, başvuruda bulunacak olan kişilerin bu masrafları karşılamak için hazırlı bir şekilde başvuruda bulunmasına dikkat edilmelidir. Bu noktada idare mahkemesine dava dilekçesi ile başvuruda bulunacak kişilerin harç ve posta giderlerinin ne kadar tutacağını önceden öğrenmeleri tavsiye edilmektedir.

Bulunduğu yerde idare mahkemesi ve vergi mahkemesi bulunmayan kişilerin dava dilekçesini asliye hukuk hakimliğine vermeleri gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına yoksa da asliye hukuk hakimliklerine verebilirsiniz. Öte yandan yurt dışında yaşıyorsanız dava dilekçesiniz vermek için Türkiye’ye gelmek zorunda değilsiniz. Yaşadığınız yerde bulunan Türk konsolosluklarına müracaat ederek idare davası dilekçenizi verebilirsiniz.

İdare Davası Hangi İşlere Karşı ve Hangi Durumlarda Açılır?

İdare davası açmaktaki temel esas, idarenin yani devletin herhangi bir resmi kurumunun hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin iptali ve bu işlemler sebebiyle uğranılan zararın tazmin edilmesidir. Dava açılabilmesi için diğer hukuki yollarda olduğu gibi birtakım koşulların mevcut durumda oluşmuş olması gerekmektedir. İdare davası şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Davaya konu olan işin bir idare (kamu kurumu) tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
 • İşlemin kesin olarak tamamlanmış olması gereklidir.
 • Eğer idari işlem tamamlanmamış ve devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç duyulması durumunda verilen karara karşı başvuru yaparak kararın değiştirilmesini talep etme imkanı bulunuyorsa, do işlem kesin olarak tamamlanmış kabul edilmektedir.
 • İdare aleyhinde dava açılabilmesi için ilk olarak idari yolların tamamına gidilmesi ve sonuç alınamadığı için bu yolların bitirilmesi gerekmektedir.
 • İdari davaya konu olan eylemin yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurulması gerekmektedir.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur konusu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

İdare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde  görev yapan mahkemelerdir. Türkiye’ deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir.

İdari eylem ve işlemlerden dolayı menfaati ihlal edilen kişilerin idare organlarına karşı iptal ve tam yargı davası açtıkları mahkemelerdir. Bu mahkemelerde görülen davaların bir kısmı; Memurların atama, disiplin cezası, terfi, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin davalar, Belediyelerin imar planlarının iptali için açılmış olan davalar, Emeklilik sandığı işlemlerine karşı açılan davalar, İdare organlarının işlem ve eylemleri nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Öğrencilerin not ve sınıf geçme işlemleri ile ilgili davalardır.

İDARİ DAVA  HANGİ MAHKEME’DE AÇILIR?

İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi veya Vergi Mahkemesi’nde açılabilir. Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılabilir.

İDARE MAHKEMESİ’NE DAVA NASIL AÇILIR?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur ile ilgili açıklama yapacak olursak, İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. İdare Mahkemesi’ n de açılan, idari davalarda hazırlanan dilekçelerde bulunması gereken hususlar 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’n da yer almaktadır. Dava dilekçeniz de bulunması gerekenler; Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz. Karşı tarafın adı, adresi. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla, davanızın konusu, davayı açma nedeniniz, talebiniz, yasal dayanaklarınız, delilleriniz. Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlardır.

İDARE MAHKEMESİ’NDE DAVA AÇMA SÜRELERİ?

İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya Danıştay da 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri de vardır.

TAMAMLANMAMIŞ İDARİ İŞLEMLERE KARŞI İDARİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?

İdari işlem henüz tamamlanmamış ise bu işleme karşı idari işlem tamamlanıncaya kadar dava açmanız mümkün değildir. İdari işlemin tamamlanması için başka bir makamın onayına veya başka makama yapılması gereken ek bir başvuru olabiliyorsa idarenin tamamlanmayan işlemine karşı idari dava açmanız mümkün değildir. Tamamlanmamış bu tür idari işlemlerde taraf aleyhine yapılan idari işlemlerle ilgili hukuki açıdan gidilebilecek yol, taraf aleyhine idari işlemi yapan idari merciye başvuru yapılarak başvuruda yapılması ya da yapılmaması gereken hukuki istem talep edilebilir.

İDARE MAHKEMESİ’NDE Kİ DAVADA İLGİLİ İŞLEM KENDİLİĞİNDEN DURUR MU?

İdare mahkemesine dava açtığınızda idarenin o işlemi kendiliğinden durmaz. Bu işlemin durdurulmasını mahkemeden ayrıca talep etmeniz gerekir. Mahkeme idarenin o işleminin hukuka açıkça aykırı olduğunu ve telafi edilmesi imkansız zararlar doğuracağını tespit ederse bu sonuçların doğmasını önleyecek bir tedbir olarak yürütmenin durdurulması yoluna gider.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI NEDİR

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki ihtiyati tedbir kararı arasında bir takım ortak özellikler taşısalar da idari yargıya has özellikler taşımaktadırlar. 2577 Sayılı Yasanın 27. Maddesinde düzenlenmiştir. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

İDARE MAHKEMESİ’NİN VERDİĞİ KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLU?

Danıştay idari dava daireleri ile idare mahkemelerin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yoluna gidilebilir. Mahkemelerin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz dilekçelerinin karşı tarafa tebliğ edildiği   tarihi izleyen 30 gün içinde karşı taraf temyiz dilekçesine karşı cevap verme haklı saklıdır.

16 SORULAR

 1. SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. BALKİ CEYLAN dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. İbrahim dedi ki:

  Üniversitede uzaklaştırma aldım ve itiraz ettim. İtirazdan önce ceza tebliğ edildi. İtiraz süreci bitince mi yoksa ceza tebliğinden sonra mı dava açılabilir?

 5. Muserref dedi ki:

  Hem is mahkemelerine hemde idari mahkemeye muracaat edilebilir miyiz ve açılan soruşturmanın bitmesini gerekmektedir

 6. GÜLİZ KESEN dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. ZEMZEM YEŞİLKAYA dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 8. KEZBAN TUNCALI dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. IŞIK EROL dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 10. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 11. BESTE EROĞLU dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 12. SİMGE BİLDİK dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 13. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 14. EFSANE ÇİLEK dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 15. EVRİM GÜVEN dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 16. NAİLE ALPARSLAN dedi ki:

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri