Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi

Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nedir? Yabancı para borçlarında icra takibi yapılırken, alacaklının gerçek ya da tüzel kişi olup olmaması önem taşır. İcra borçlarına her zaman Türk lirası söz konusu olmaz. Bazen yabancı para borçlarının da icra takibine konu olması söz konusudur. Normal şartlarda yabancı para borçlarının Türk lirası cinsinden de ödenmesi mümkündür. Ancak bu durumun önüne geçen bazı haller söz konusudur. Tarafların anlaşması durumunda, borcun belirlenen para cinsi üzerinden de ödenmesi gerekebilir.

Yabancı Para Borçlarında Aynen Ödeme:

Yabancı para borçlarının Türk lirası cinsinden ödenmesi mümkündür. Ancak bu durumun önüne geçen bazı haller bulunmaktadır. Bu hallerin başında, tarafların borcun ödenmesinde aynen ödeme belirlemiş olması gerekmektedir. Eğer ki anlaşma sağlanırken borcun belirlenen yabancı para cinsinden ödeneceği kararlaştırılmışsa, borcun Türk lirası cinsi üzerinden ödenmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnasını ise, borcun yabancı para birimiyle ödenmesinin imkansızlaşmasıdır. Böyle hallerde Türk lirası üzerinden ödeme mümkün olacaktır. Ödeme yapılırken, ödeme tarihindeki kur hesaba katılacaktır. Ancak bu durum Türk Borçlar Kanuna tabi olan alacaklarda söz konusudur.

Yabancı Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdü:

Temerrüt, sözleşmenin taraflarından birinin, yapmakla borçlu olduğu edimi yerine getirmemesi halinde gündeme gelir. Borçlunun yabancı para borcundaki temerrüdü de, yabancı para borcunun alacaklısına ödenmemesi halinde söz konusu olacaktır. Temerrüdün oluşması, alacaklıyı zarara uğratacaktır. Bunun sebebi alacağı inancıyla beklediği borcuna kavuşamayan alacaklının, alacağından mahrum kalmasıdır. İşte bu durumun denkleştirilmesi amacıyla faiz öngörülmüştür. Yabancı para borçlarının ödenememesinde faiz belirlenirken, kamu bankalarının o yabancı para birimi için bir yıllık mevduata uyguladığı en yüksek temerrüt faizi etkili olacaktır.

Yabancı Para Borcu İçin İcra Takibi:

İcra İflas Kanunundaki düzenlemeye göre, yabancı para alacaklısının gerçek kişi olduğu hallerde, para borcu sadece yabancı para üzerinden ödenebilir. Türk lirası ile ödeme alınması mümkün değildir. Bu durum icra takibinde de etkili olacaktır. Kanundaki düzenleme esas alındığı için, icra takibinde de yabancı para borcu etkili olacaktır. Burada uygulanacak esas, icra takibi sırasında paranın Türk lirasına dönüşmesidir. Ancak paraya işleyecek faiz oranları ve teslimde yine yabancı para hükmü etkili olacaktır.

Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu, para borcunun alacaklısına ister Türk lirası ister yabancı para üzerinden talep etme hakkı verse de, İcra iflas Kanununda durum böyle değildir.

Yabancı para borçlarının takibinde icra yolunun kullanılması, borcun seçimlik olarak alınmasının önüne geçmemiştir. Burada takip yapılırken Türk lirası üzerinden takip yapılıyormuş gibi gözükse de, borç Türk lirasına dönüşmemektedir. Bu yüzden icra takibi sırasında uygulanacak faiz oranı da yabancı paraya uygulanan faiz üzerinden hesaplanacaktır. Alacaklı açısından herhangi bir hak kaybı yaratmadan borcun tahsil edilmesi için böyle bir yöntem geliştirilmiştir.

Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi

Alacak olarak yabancı para, yani döviz ile ifade edimiş ise alacaklı, döviz olarak ilamsız icra takibi yapamaz. Yabancı para döviz Euro İcra Takibi  alacaklının, isteğine göre döviz alacağını Türk parasına çevirmesi ve Türk parası üzerinden icra takip talebinde bulunması (m.58/3) gerekir (BK m.83, II). Yargıtay  kararlarında, Yabancı para döviz Euro İcra Takibi yapılabileceğini; alacaklının takip talebinde fiili ödeme günündeki Türk parasını isteyebileceğini ve ancak harcın takip tarihindeki Türk parası karşılığı olarak yatırılıp, sonra tamamlanacağına karar vermektedir. Alacak yabancı para döviz Euro  ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiğinin ve faizinin takip talebinde gösterilmesi gerektiği 4949 sayılı kanun tarafından 58 inci maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendinde yapılan değişiklikle düzenlenmiştir. İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Baki Kuru syf. 130-131.

YARGITAY KARARI: YABANCI PARA DÖVİZ DOLAR EURO İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas Kararı

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET – BİLİRKİŞİ RAPORU BENİMSENEREK TAKİP TARİHİNDEN SONRASI İÇİN AVANS FAİZİ İSTENEBİLECEĞİNİN KABUL EDİLMESİ – BAKİYE DOSYA BORCU HESAPLATTIRILARAK SONUCA GİDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI

ÖZET: Bilirkişi raporu benimsenerek takip tarihinden sonrası için alacağın Türk Lira’sına çevrilerek avans faizi istenebileceği kabul edilip, buna göre bakiye dosya borcu hesaplattırılarak sonuca gidilmesi isabetsizdir. Mahkemece, Hukuk Genel Kurulu’nca da, benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu (TTK.)’nun 690. maddesi atfıyla uygulanan 623. maddesi uyarınca, bononun yabancı memleket parası üzerinden düzenlenmesine olanak bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 23.11.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 Sayılı Kanun’un 29. maddesiyle 818 sayılı (mülga) Borçlar Kanunu (BK.)’nun 83. maddesine bir fıkra eklenerek, yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, alacaklının bu alacağını aynen, vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebileceği kabul edilmiştir. Yabancı para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa ilke olarak kambiyo senedinde aynen ödeme şartı bulunsun veya bulunmasın, yabancı para alacaklısı, alacağının, vadesinde ödenmemesi halinde, vade veya fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödenmesini talep edebilecektir.

Bu arada, yabancı para üzerinden tanzim edilmiş kambiyo senedinin icraya konulması halinde olaya uygulanması zorunlu İcra ve İflas Kanunu (İİK.)’nun 58 nci maddesinin 2.fıkrasının 3 ncü bendi hükmünün de irdelenmesi gerekir. Yerleşik görüşe göre, İcra ve İflas Kanunu’nun 58 nci maddesinin 3.bendinin emredici nitelikte olduğu yönündedir. İİK’nun 58/3 ve 3678 Sayılı Kanun ile 818 sayılı (mülga) Borçlar Kanunu’nun 83. maddesine eklenen fıkrası uyarınca, yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre, Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Alacaklı takip talepnamesi ile seçim hakkını vade veya takip tarihi itibariyle kullanmış ise, sonradan fiili ödeme günündeki kur üzerinden hesap yapılmasını isteyemez.

Takip talebinde, alacaklının yabancı parayı Türk parasına çevirme zorunluluğu yanında yabancı para alacağı için temerrüt faizi talep etmek isterse vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yine yabancı para olarak hesaplayıp (3095 sayılı Kanun m.4/a), takip tarihindeki kur üzerinden Türk parası olarak talep etmesi gerekir (Hukuk Genel Kurulu’nun 18.12.2002 gün ve E:2002/12-1058, K:2002/1064 sayılı ilamı). Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Ankara 6.İcra Müdürlüğü’nün 2005/1684 esas sayılı kambiyo senetlerine özgü icra takibinde alacaklı, takip talepnamesinde 1.500 ABD Doları bedelli bonoya dayalı olarak, 1.500 ABD Doları asıl alacak ve 180 ABD Doları işlemiş faizi olmak üzere, 1.680 ABD Doları’nın faiziyle birlikte tahsilini talep ettiği; yine takip talepnamesine sonradan alacaklı vekilinin parafını da içerecek şekilde elle faiz miktarını ‘%24’ ve ‘ödeme tarihindeki kur üzerinden’ ibaresinin yazıldığı, takibin bu şekilde herhangi bir şekilde itiraza uğramadan kesinleştiği anlaşılmaktadır.

21 SORULAR

 1. CANAN BACAKSIZLAR dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. FATİH ANKITÇI dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. PELİN HAKGÖR dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. BENAY KURBAN dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. MİRAY ATAK dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. MUHAMMET ZORLU dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. FARUK EVİZ dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 8. SABİHA İSPİR dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 9. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 10. SEVDA BAHAR dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. YALMAN SERGİN dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 12. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 13. AYSUN ÖZDER dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 14. MURATCAN ŞİRİN dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 15. FUAT BİLİKCİ dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 16. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 17. EMİRHAN KIZILCA dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 18. MERİÇ EREN dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 20. ÖNDER ERYILMAZ dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 21. HAMİT İÇTÜZER dedi ki:

  Yabancı Para Döviz Dolar Euro İcra Takibi Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri