İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Takibi Nedir?

Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır.

Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra takibi başlatılmaktadır. Bir diğer icra takibi ise ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde ise mahkeme kararı olmaksızın borcun tahsili yoluna gidilmesi anlamına gelmektedir.

İlamsız İcra Takibi

Alacaklının elinde çek, senet ve poliçe gibi bir kambiyo senedi bulunmuyor ise veya ilam, yani mahkeme kararı bulunmuyor ise ve aynı zamanda alacağı ipotek ve rehin gibi yollar ile alacağı temin edememiş durumda ise İlamsız icra takibi başlatabilmektedir. İlamsız icra takibi başlatmak için icra müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

İlamsız icra takibi başlatmak için icra müdürlüğüne bir alacağın olduğunu kanıtlayan belge vermek zorunda değildir. Ancak alacağı ispat eden bir belgenin olması durumunda başvuruya eklenmesinin faydası olacaktır.

İlamsız icra takipleri yetkili olan icra dairelerine açılabilmektedir. Alacaklının elinde bir sözleşme ve yetki belgesi bulunmuyor ise ikamet adresindeki icra dairesi yetkili olmaktadır. Eğer alacak bir sözleşme ile belirtilmiş ise bu sözleşmenin ifa edildiği yerdeki icra müdürlüğüne icra takibi başlatılmalıdır. Ayrıca icra takibinin yetkisiz bir icra dairesinden açılması sonrasında borçlunun yetkisiz icra dairesine bu konuda bir itirazda bulunmaması durumunda da bu icra dairesi yetkili olmaktadır.

Borçlu olmadığının İspatı – Menfi Tespit Davası

İcra müdürlükleri genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takiplerinde borçlu olan taraf, kendisine ulaşan ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz edildiğinde takip durdurulmuş olmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz gerçekleşmez ise ödeme emri kesinleşmiş olur. İtiraz için verilen bu yedi günlük süre hak düşürücü süre olmaktadır. Bu sürenin hesaplanmasında borçluya gönderilen tebliğ tarihi esas alınmaktadır.

Tarafına bir ödeme emri gelen kişi borçlu olmadığını düşünüyor ise bu konuda itirazını yapmalıdır. Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız ödeme emrine itirazlar, ödeme emrinin geldiği ve ilamsız icra takibinin yapıldığı icra dairesine yapılmalıdır. Ancak başka bir icra dairesinden de bu itiraz yapılabilmektedir. Nöbetçi icra daireleri icra itiraz dilekçelerini kabul ederek ilgili olan icra dairesine göndermektedir. Bu durum genel olarak farklı bir ilden gelen ödeme emirleri için kullanılmaktadır.

Ankara’da yaşayan birisine İstanbul ilinden bir ödeme emri geldiğin İstanbul’da bulunan icra dairesine gitmeden  Ankara’daki nöbetçi icra dairesinden itirazını sunabilmektedir. Aynı şekilde Ankara da  diğer icra daireleri için de geçerli bir durum olmaktadır. İtirazlarda borca itiraz ve icra dairesinin yetkisiz olmasına itiraz aynı zamanda yapılmalıdır.

İtirazlar yazılı olarak dilekçe ile yapılabileceği gibi tutanaklara geçmesi kaydı ile sözlü olarak da yapılabilmektedir. Ancak yazılı yapılmasında fayda vardır. İtirazlar tüzel kişiler yani şirketler tarafından yapılıyor ise, bir avukat tarafından temsil edilmedikleri sürece şirketlerin imza sirkülerinde bulunan yetkilere uyacak şekilde dilekçelere imza atılması gerekmektedir.

Borçlu yapılacak itirazda icra takibine itiraz iradesini açıkça belirtmelidir. Yapılacak itirazlarda borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilmektedir. Borcun bir kısmına itiraz edilmesi durumunda bu itirazın ne kadar olduğu, yani tutarı açık bir şekilde belirtilmelidir. Böyle bir durumda borcun itiraz edilmeyen kısmı için icra takibi kesinleşmiş olmaktadır.

Borçlu yapacağı itirazlarda alacaklının gösterdiği belgedeki imzaya itiraz etmek istediği durumlarda, imzanın kendisine ait olmadığı düzenlediği itiraz dilekçesinde açıkça belirtmelidir. Ödeme emrinin gelmesi sonrasında 7 gün içerisinde borçlu olduğu konuda, icra dairesinin yetkisiz olduğu konuda ve imzanın kendisine ait olmadığı konularda bir itirazda bulunmayan kişi mal beyanında bulunmalıdır.

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Borçlu Alacaklının Ödeme Emrinde Belirttiği Borca İtiraz Ederse Ne Olur?

İcra dairesinden yapılacak ilamsız icra takibinde borçlunun yapacağı itirazın doğru, borçlunun haklı veya haksız olduğu konularına bakılmadan takip durdurulmaktadır. Alacaklı bu itirazın kaldırılmasını sağlamak istediğinde ise mahkemeye başvurması gerekmektedir. Alacaklı borçlunun yaptığı itiraz ile icra takibini durdurması sonucunda mahkemeye başvurarak itirazın kaldırılması davası açabilmektedir. Bu dava ile itirazın tamamen veya kısmen kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Alacaklı borçlunun yaptığı itirazın ve icra takibinin durdurulmasının iptal edilmesi için icra mahkemelerine başvurarak dava açabilmektedir. Bu dava altı ay içerisinde açılmalıdır. Borçlunun yapacağı itirazı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde alacaklı bu itirazın ve takibin durdurulmasının iptali için dava açabilmektedir. İtirazın kaldırılması davaları itirazın kesin kaldırılması ve itirazın geçici kaldırılması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayırımda borcun türü önemli olmaktadır.

Borçlu alacağın belgesindeki imzaya itiraz etmiş olması durumunda alacaklı itirazın geçici kaldırılması davası açabilmektedir. Ancak borcu borcun tamamına itiraz etmiş ise itirazın kesin kaldırılması davası açılmaktadır. İtirazın kaldırılması davası açan kişinin alacağını İcra ve İflas Kanununda bulunan 68.madde içeriğinde belirtilen belgelerden birisi ile kanıtlamak zorundadır.

Yasada belirtilen bu maddeler sınırlı şekilde sayılmış olarak genişletilemez ve farklı belgeler bu konuda geçerlilik ifade edemez. İtiraz iptal davaları itirazın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten başlamaktadır. İtirazın haksız olduğu ortaya çıkartılır ise icra takibi kaldığı yerden devam etmeye başlar.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Başlatılması

Elinde kambiyo senedi bulunan, alacağı kambiyo senedine bağlı olan ve alacağı rehinle temin etmiş olsa bile, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılması mümkün olabilmektedir. Kambiyo senetleri poliçe, çek, bono ve emre muharrer senettir.

Kambiyo senetlerine özel haciz yolu ile yapılacak icra takibinde alacaklı icra takibi başlatabilmek için kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra dairesi sunulan senedin kambiyo senedi olduğunu kontrol ederek, ödeme tarihine bakmaktadır. Sunulan kambiyo senedi ise ve ödeme tarihi geçmiş ise borçluya ödeme emri gönderecektir. Borçlu eline geçecek olan ödeme emrine 10 gün içerisinde karşılık vermek zorundadır. Borçlu ödemeyi icra dairesine veya bankaya yapabilmektedir.

Borçluya ulaşacak ödeme emrine konu olan belgenin kambiyo senedini belirtmesi durumunda 5 gün içerisinde İcra Mahkemesine itiraz gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun yanında konu kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını savunması durumunda da açıkça imzanın kendisine ait olmadığını belirterek İcra Mahkemesine itiraz edebilmektedir. İmza konusunda bir itiraz yapılmaması durumunda imzanın borçluya ait olduğu kabul edilmektedir.

Bunun yanında kendisine ait olan imzanın itirazında bulunan kişi borç tutarının %10’u oranında bir cezaya çarptırılır. Bunların yanında borçlu ödemenin yapıldığı, borçlu olmadığı, alacağın zaman aşımına uğradığı, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve ödemenin yapılması konusunda kendisine mehil verildiği gibi konuları ispatlayabilmesi durumunda beş gün içerisinde İcra Mahkemesine itirazda bulunabilmektedir.

Kambiyo senetlerindeki icra takibi başlatılması diğer ilamsız icra takibinden farklı olarak satış işlemleri haricindeki tüm işlemler devam etmektedir. Bu konuda önlem alınması için yapılacak itirazlarda mahkemeden tüm işlemlerin takibinin geçici olarak durdurulması istene bilmektedir. Bu durum esas karar verilinceye kadar geçerli olacak bir durum olmaktadır.

İcra Avukatı Ankara ile ilgili olarak yazımızda açıklamalara yer verilmiştir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde İcra avukatı ücret

İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tanıma gereğince ayrı olarak avukatlık fiyatına hükmedilir.
Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci bölümünün ikinci kısmının doğrultu ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla alakalı adli yardımlara ait çoğu, Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenecek avukatlık fiyatı bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Maktu fiyatı gerektiren işlerde de bu karar yapılır.
Tahliyeye ait icra takiplerinde bir senelik kira bedeli tutarı üstünden üçüncü bölüm gereğince hesaplanacak fiyata hükmolunur.
İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık fiyatı kararlaştırılmamış ya da kararlaştırılan akdi avukatlık fiyatının geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık fiyatı, Tarifenin İkinci Bölümünde belirti edilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir.
Ancak tespit edilen ücret esas alacağı geçemez.
  1. İlamlı veya  İlamsız – Kambiyo Senedi Takipleri
  2. İtiraz – İtirazın kaldırılması Davaları
  3. Takibin İptali Davaları
  4. Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları 5. İstirdat Davası
  5. İstihkak Davası
  6. Borçtan Kurtulma Davası
  7. İcra davaları İcra iflas davaları
  8. İcra Avukatı Ankara
İcra Avukatı Ankara – İcra Avukatlık Ücretleri Avukatlık Ücretleri Yargıtay Kararları

YARGITAY :  İHALENİN FESHİ İSTEMİ VE TEBLİGATIN AVUKAT VEKİLE YAPILMASI

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2013/35520 Karar: 2014/1384 Karar Tarihi: 22.01.2014 – İcra Avukatı Ankara

KONUSU: İHALENİN FESHİ İSTEMİ – TEBLİGATIN VEKİL TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILACAĞI – ASİLE TEBLİĞ YAPILMASININ USULSÜZ OLUP BU HUSUSUN BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLUŞTURACAĞI – İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Satış ilanın borçlunun vekiline tebliğ edilmesi gerekirken asile tebliği usulsüz olup bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebidir. O halde mahkeme ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Karar: 7201 Sayılı Tebligat Kanun’unun 11, Avukatlık Kanun’unun 41. ve HMK.nun 73 üncü maddeleri gereğince vekil takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

YARGITAY : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3278 Karar: 2014/7 Karar Tarihi: 06.01.2014

KONUSU : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVALININ HÜKÜM ÇERÇEVESİNDE TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR İHTARIN BULUNMADIĞI. TAKİBİN İŞLEMİŞ FAİZE İLİŞKİN KISMININ REDDİ GEREĞİ. DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI – KARARIN DÜZELTİLEREK ONANMASI.

ÖZET: Olayda icra takibinden önce faize hak kazanabilmesi için Borçlar Kanununun ilgili maddesi uyarınca alacağın muaccel olmasının yanında alacaklının bir ihtar ile borçluyu temerrüde düşürmesi gereklidir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekirse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. yürürlükte bulunan Avukat Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 191,66 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

YARGITAY : ALACAK DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ HAKKINDA

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/25742 Karar: 2013/30381 Karar Tarihi: 24.12.2013 – İcra Avukatı Ankara

ALACAK DAVASI – DAVACININ MAZERET BİLDİREREK DURUŞMAYA KATILMAMASI. MAZERETİN KABULÜNE KARAR VERİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ.

ÖZET: Davacı vekili, mazeret bildirerek duruşmaya katılmamış, mahkemece mazeretin kabulüne karar verilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. Buna göre, davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca … TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken … TL dilekçe yazma ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.İcra Hukuku Davası Avukatı Ankara gerekmiştir.

YARGITAY : ŞİKAYET DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN TESPİTİ

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/12917 Karar: 2013/20429 Karar Tarihi: 23.12.2013 – İcra Avukatı Ankara

ŞİKAYET DAVASI – İCRA MAHKEMESİNCE ÖNCELİKLE ADLARINA İCRA TAKİBİNE GEÇİLEN ALACAKLILAR İÇİN İSTENEBİLECEK VEKALET ÜCRETİ MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ.EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: İcra Mahkemesince öncelikle adlarına icra takibine geçilen alacaklılar için istenebilecek vekalet ücreti miktarı belirlenmelidir. Bilahare ilk dosya nedeniyle yapılan … TL ödeme mahsup edilmek suretiyle ikinci takipte istenebilecek miktarın gerektiğinde bilirkişi aracılığıyla tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayete konu icra dosyasında mükerrer olmayan istenebilir miktar belirlenmeksizin mükerrer takip yapılmadığından bahisle şikayetin reddi isabetsizdir. İcra Avukatı Ankara