İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Hukuku Avukatı

İcra Hukuku Avukat ve Danışmanlık İcra Davaları Hakkında bilgiler. İcra avukatı danışma ve avukatlık hizmetleri için alanında uzman avukatların tercih edilmesi gerekmektedir. İcra hukuku, borç ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından, alacaklı tarafından borcunu ödemeyen kişinin devlet eliyle borcunu almaya yönelik başlattığı işlemleri kapsayan hukuk dalıdır. İcra hukuku kapsamında birçok farklı konunun yargıda görülmesi mümkündür.

İcra Avukatı Soru Sor: TIKLAYINIZ

İcra ve İflas Kanunu kapsamında Türk yargı sisteminde görülen davalar için profesyonel danışmanlık hizmetinin alınması davalarda başarının sağlanması için gereklidir. İcra hukuku oldukça geniş bir kapsamda değerlendirildiği için davaların takibi oldukça önemlidir.

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku, borcunu ödemeyen kişi veya kişiler için borcun tahsiline yönelik başlatılan tüm hukuki işlemleri konu edinen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde icra hukukuna dair kanuni düzenlemeler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılmıştır. İcra hukuku kapsamında borç ilişkisinden doğan anlaşmazlıkların yargı yoluyla çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.

İcra hukuku kapsamında yer alan tüm işlemler için avukatlardan veya hukuk bürolarından danışmanlık ve avukatlık hizmeti almanız mümkündür. İcra hukuk bürosu ve avukatlarından yardım almanız davaların sonuçlandırılması için gereklidir. İcra hukuku kapsamında çok sayıda dava görülebilir.

İcra İflas Kanunu Kapsamında Hangi Davalar Görülür?

İcra hukukundan doğan tüm hukuki işlemlerin çözümü için icra davası, davaları açılabilmektedir. İcraya neden olan söz konusu alacağın tahsili için açılan davalarda verilen kararlar sonucu alacaklının borcunda haklı olması durumunda lehte karar verilmektedir. Ülkemizde yargıya en çok konu olan icra davaları arasında;

 • İtirazın iptali davası
 • Menfi tespit davası
 • İhtiyati haciz kararı davası
 • İstihkak davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Tazminat davaları
 • Haksız icra takibi davası vb.

Yer almaktadır. Söz konusu davaların açılabilmesi için gerekli ilk şartlar icraya konu olacak bir borç ilişkisinin doğmasıdır. Borcun doğumdan sonra icra hukuku kapsamında dava açılabilmektedir. İcra davalarının yanı sıra, icra takibine ilişkin hukuki işlemlerde avukatlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

İcra Takibi Avukatlık Hizmetleri Nelerdir?

İcra hukuku kapsamında icra dairelerinden borcun tahsili için icra takibi başlatılabilmektedir. İcra davalarında olduğu gibi icra takibine ilişkin tüm adımlarında avukatlar aracılığıyla yapılması süreci kısaltacaktır. İcra takibi kapsamında yapılabilecek bazı işlemler;

 • İcra takibi talebi
 • Ödeme emri alınması
 • İhalenin feshi
 • Sıra cetveli
 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi vb.

Olarak sınıflandırılabilmektedir. İcra takip işlemlerinin başlatılmasından davaların sonuçlanmasına kadar olan tüm sürecin icra avukatları tarafından takip edilmesi mümkündür. İcra takibi avukat hizmetlerinin yanı sıra, icra takibi başlatılmadan önce danışmanlık hizmeti alarak sürecin profesyonel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

İcra hukuku kapsamında yapılan tüm işlemler için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu içinde yer alan hükümlere göre karar verilmektedir. İcraya ilişkin işlemler, icra dairelerinden başlatılarak mahkemelere kadar devam edebilmektedir.

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Takibi Nedir? Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır.

Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra takibi başlatılmaktadır. Bir diğer icra takibi ise ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takibinde ise mahkeme kararı olmaksızın borcun tahsili yoluna gidilmesi anlamına gelmektedir.

İlamsız İcra Takibi

Alacaklının elinde çek, senet ve poliçe gibi bir kambiyo senedi bulunmuyor ise veya ilam, yani mahkeme kararı bulunmuyor ise ve aynı zamanda alacağı ipotek ve rehin gibi yollar ile alacağı temin edememiş durumda ise İlamsız icra takibi başlatabilmektedir. İlamsız icra takibi başlatmak için icra müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

İlamsız icra takibi başlatmak için icra müdürlüğüne bir alacağın olduğunu kanıtlayan belge vermek zorunda değildir. Ancak alacağı ispat eden bir belgenin olması durumunda başvuruya eklenmesinin faydası olacaktır.

İlamsız icra takipleri yetkili olan icra dairelerine açılabilmektedir. Alacaklının elinde bir sözleşme ve yetki belgesi bulunmuyor ise ikamet adresindeki icra dairesi yetkili olmaktadır. Eğer alacak bir sözleşme ile belirtilmiş ise bu sözleşmenin ifa edildiği yerdeki icra müdürlüğüne icra takibi başlatılmalıdır. Ayrıca icra takibinin yetkisiz bir icra dairesinden açılması sonrasında borçlunun yetkisiz icra dairesine bu konuda bir itirazda bulunmaması durumunda da bu icra dairesi yetkili olmaktadır.

Borçlu olmadığının İspatı – Menfi Tespit Davası

İcra müdürlükleri genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takiplerinde borçlu olan taraf, kendisine ulaşan ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz edildiğinde takip durdurulmuş olmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz gerçekleşmez ise ödeme emri kesinleşmiş olur. İtiraz için verilen bu yedi günlük süre hak düşürücü süre olmaktadır. Bu sürenin hesaplanmasında borçluya gönderilen tebliğ tarihi esas alınmaktadır.

Tarafına bir ödeme emri gelen kişi borçlu olmadığını düşünüyor ise bu konuda itirazını yapmalıdır. Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız ödeme emrine itirazlar, ödeme emrinin geldiği ve ilamsız icra takibinin yapıldığı icra dairesine yapılmalıdır. Ancak başka bir icra dairesinden de bu itiraz yapılabilmektedir. Nöbetçi icra daireleri icra itiraz dilekçelerini kabul ederek ilgili olan icra dairesine göndermektedir. Bu durum genel olarak farklı bir ilden gelen ödeme emirleri için kullanılmaktadır.

Ankara’da yaşayan birisine İstanbul ilinden bir ödeme emri geldiğin İstanbul’da bulunan icra dairesine gitmeden  Ankara’daki nöbetçi icra dairesinden itirazını sunabilmektedir. Aynı şekilde Ankara da  diğer icra daireleri için de geçerli bir durum olmaktadır. İtirazlarda borca itiraz ve icra dairesinin yetkisiz olmasına itiraz aynı zamanda yapılmalıdır.

İtirazlar yazılı olarak dilekçe ile yapılabileceği gibi tutanaklara geçmesi kaydı ile sözlü olarak da yapılabilmektedir. Ancak yazılı yapılmasında fayda vardır. İtirazlar tüzel kişiler yani şirketler tarafından yapılıyor ise, bir avukat tarafından temsil edilmedikleri sürece şirketlerin imza sirkülerinde bulunan yetkilere uyacak şekilde dilekçelere imza atılması gerekmektedir.

Borçlu yapılacak itirazda icra takibine itiraz iradesini açıkça belirtmelidir. Yapılacak itirazlarda borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilmektedir. Borcun bir kısmına itiraz edilmesi durumunda bu itirazın ne kadar olduğu, yani tutarı açık bir şekilde belirtilmelidir. Böyle bir durumda borcun itiraz edilmeyen kısmı için icra takibi kesinleşmiş olmaktadır.

Borçlu yapacağı itirazlarda alacaklının gösterdiği belgedeki imzaya itiraz etmek istediği durumlarda, imzanın kendisine ait olmadığı düzenlediği itiraz dilekçesinde açıkça belirtmelidir. Ödeme emrinin gelmesi sonrasında 7 gün içerisinde borçlu olduğu konuda, icra dairesinin yetkisiz olduğu konuda ve imzanın kendisine ait olmadığı konularda bir itirazda bulunmayan kişi mal beyanında bulunmalıdır.

Borçlu Alacaklının Ödeme Emrinde Belirttiği Borca İtiraz Ederse Ne Olur?

İcra dairesinden yapılacak ilamsız icra takibinde borçlunun yapacağı itirazın doğru, borçlunun haklı veya haksız olduğu konularına bakılmadan takip durdurulmaktadır. Alacaklı bu itirazın kaldırılmasını sağlamak istediğinde ise mahkemeye başvurması gerekmektedir. Alacaklı borçlunun yaptığı itiraz ile icra takibini durdurması sonucunda mahkemeye başvurarak itirazın kaldırılması davası açabilmektedir. Bu dava ile itirazın tamamen veya kısmen kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Alacaklı borçlunun yaptığı itirazın ve icra takibinin durdurulmasının iptal edilmesi için icra mahkemelerine başvurarak dava açabilmektedir. Bu dava altı ay içerisinde açılmalıdır. Borçlunun yapacağı itirazı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde alacaklı bu itirazın ve takibin durdurulmasının iptali için dava açabilmektedir. İtirazın kaldırılması davaları itirazın kesin kaldırılması ve itirazın geçici kaldırılması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayırımda borcun türü önemli olmaktadır.

Borçlu alacağın belgesindeki imzaya itiraz etmiş olması durumunda alacaklı itirazın geçici kaldırılması davası açabilmektedir. Ancak borcu borcun tamamına itiraz etmiş ise itirazın kesin kaldırılması davası açılmaktadır. İtirazın kaldırılması davası açan kişinin alacağını İcra ve İflas Kanununda bulunan 68.madde içeriğinde belirtilen belgelerden birisi ile kanıtlamak zorundadır.

Yasada belirtilen bu maddeler sınırlı şekilde sayılmış olarak genişletilemez ve farklı belgeler bu konuda geçerlilik ifade edemez. İtiraz iptal davaları itirazın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten başlamaktadır. İtirazın haksız olduğu ortaya çıkartılır ise icra takibi kaldığı yerden devam etmeye başlar.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Başlatılması

Elinde kambiyo senedi bulunan, alacağı kambiyo senedine bağlı olan ve alacağı rehinle temin etmiş olsa bile, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılması mümkün olabilmektedir. Kambiyo senetleri poliçe, çek, bono ve emre muharrer senettir.

Kambiyo senetlerine özel haciz yolu ile yapılacak icra takibinde alacaklı icra takibi başlatabilmek için kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra dairesi sunulan senedin kambiyo senedi olduğunu kontrol ederek, ödeme tarihine bakmaktadır. Sunulan kambiyo senedi ise ve ödeme tarihi geçmiş ise borçluya ödeme emri gönderecektir. Borçlu eline geçecek olan ödeme emrine 10 gün içerisinde karşılık vermek zorundadır. Borçlu ödemeyi icra dairesine veya bankaya yapabilmektedir.

Borçluya ulaşacak ödeme emrine konu olan belgenin kambiyo senedini belirtmesi durumunda 5 gün içerisinde İcra Mahkemesine itiraz gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun yanında konu kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını savunması durumunda da açıkça imzanın kendisine ait olmadığını belirterek İcra Mahkemesine itiraz edebilmektedir. İmza konusunda bir itiraz yapılmaması durumunda imzanın borçluya ait olduğu kabul edilmektedir.

Bunun yanında kendisine ait olan imzanın itirazında bulunan kişi borç tutarının %10’u oranında bir cezaya çarptırılır. Bunların yanında borçlu ödemenin yapıldığı, borçlu olmadığı, alacağın zaman aşımına uğradığı, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve ödemenin yapılması konusunda kendisine mehil verildiği gibi konuları ispatlayabilmesi durumunda beş gün içerisinde İcra Mahkemesine itirazda bulunabilmektedir.

Kambiyo senetlerindeki icra takibi başlatılması diğer ilamsız icra takibinden farklı olarak satış işlemleri haricindeki tüm işlemler devam etmektedir. Bu konuda önlem alınması için yapılacak itirazlarda mahkemeden tüm işlemlerin takibinin geçici olarak durdurulması istene bilmektedir. Bu durum esas karar verilinceye kadar geçerli olacak bir durum olmaktadır.

İcra Avukatı Ankara ile ilgili olarak yazımızda açıklamalara yer verilmiştir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde İcra avukatı ücret

İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tanıma gereğince ayrı olarak avukatlık fiyatına hükmedilir.
Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci bölümünün ikinci kısmının doğrultu ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla alakalı adli yardımlara ait çoğu, Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenecek avukatlık fiyatı bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Maktu fiyatı gerektiren işlerde de bu karar yapılır.
Tahliyeye ait icra takiplerinde bir senelik kira bedeli tutarı üstünden üçüncü bölüm gereğince hesaplanacak fiyata hükmolunur.
İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık fiyatı kararlaştırılmamış ya da kararlaştırılan akdi avukatlık fiyatının geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık fiyatı, Tarifenin İkinci Bölümünde belirti edilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir.
Ancak tespit edilen ücret esas alacağı geçemez.
 1. İlamlı veya  İlamsız – Kambiyo Senedi Takipleri
 2. İtiraz – İtirazın kaldırılması Davaları
 3. Takibin İptali Davaları
 4. Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları 5. İstirdat Davası
 5. İstihkak Davası
 6. Borçtan Kurtulma Davası
 7. İcra davaları İcra iflas davaları
 8. İcra Avukatı Ankara

İcra Avukatı Ankara – İcra Avukatlık Ücretleri Avukatlık Ücretleri Yargıtay Kararları

YARGITAY :  İHALENİN FESHİ İSTEMİ VE TEBLİGATIN AVUKAT VEKİLE YAPILMASI

KONUSU: İHALENİN FESHİ İSTEMİ – TEBLİGATIN VEKİL TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILACAĞI – ASİLE TEBLİĞ YAPILMASININ USULSÜZ OLUP BU HUSUSUN BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLUŞTURACAĞI – İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Satış ilanın borçlunun vekiline tebliğ edilmesi gerekirken asile tebliği usulsüz olup bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebidir. O halde mahkeme ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Karar: 7201 Sayılı Tebligat Kanun’unun 11, Avukatlık Kanun’unun 41. ve HMK.nun 73 üncü maddeleri gereğince vekil takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

YARGITAY : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA

KONUSU : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVALININ HÜKÜM ÇERÇEVESİNDE TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR İHTARIN BULUNMADIĞI. TAKİBİN İŞLEMİŞ FAİZE İLİŞKİN KISMININ REDDİ GEREĞİ. DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI – KARARIN DÜZELTİLEREK ONANMASI.

ÖZET: Olayda icra takibinden önce faize hak kazanabilmesi için Borçlar Kanununun ilgili maddesi uyarınca alacağın muaccel olmasının yanında alacaklının bir ihtar ile borçluyu temerrüde düşürmesi gereklidir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekirse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. yürürlükte bulunan Avukat Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 191,66 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

YARGITAY : ALACAK DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ HAKKINDA

ALACAK DAVASI – DAVACININ MAZERET BİLDİREREK DURUŞMAYA KATILMAMASI. MAZERETİN KABULÜNE KARAR VERİLEREK DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – DAVACI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ.

ÖZET: Davacı vekili, mazeret bildirerek duruşmaya katılmamış, mahkemece mazeretin kabulüne karar verilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. Buna göre, davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca … TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken … TL dilekçe yazma ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.İcra Hukuku Davası Avukatı Ankara gerekmiştir.

YARGITAY : ŞİKAYET DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN TESPİTİ

ŞİKAYET DAVASI – İCRA MAHKEMESİNCE ÖNCELİKLE ADLARINA İCRA TAKİBİNE GEÇİLEN ALACAKLILAR İÇİN İSTENEBİLECEK VEKALET ÜCRETİ MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ.EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: İcra Mahkemesince öncelikle adlarına icra takibine geçilen alacaklılar için istenebilecek vekalet ücreti miktarı belirlenmelidir. Bilahare ilk dosya nedeniyle yapılan … TL ödeme mahsup edilmek suretiyle ikinci takipte istenebilecek miktarın gerektiğinde bilirkişi aracılığıyla tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayete konu icra dosyasında mükerrer olmayan istenebilir miktar belirlenmeksizin mükerrer takip yapılmadığından bahisle şikayetin reddi isabetsizdir. İcra Avukatı Ankara

151 SORULAR

 1. RANA DORLAY dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. MUNKH-ALDAR AĞCA dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. HARUN KİRİŞCİ dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. BEYHAN SARAÇLI dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. RUTKAY DENER dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 7. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 8. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 10. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. MAKBULE YORULMAZ dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. HAMDİYE HAZAR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 14. AKAY PİYADE dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 15. EDA PURTUL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 16. NURETTİN ARBAĞ dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 17. SERRA KÖYBAŞIOĞLU dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 18. BİNNUR BAKAN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 19. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 20. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 21. MAŞALLAH BOYLU dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 22. MHAIDI AKPINAR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 23. FİRDEVS KURU dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 24. ÇAYAN SÜNER dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 25. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 26. MERTAY ERDEM dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 27. ONURHAN OĞUZTÜRK dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 28. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 29. BERFİN KÖKSAL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 30. ÖNDER ERYILMAZ dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 31. AKİF TUNÇKOL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 32. MELİKE ÜNSAL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 33. NİHAL SEVİL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 34. HAMİT BOZDEMİR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 35. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 36. CEREN AKAR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 37. SABİHA İSPİR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 38. ERDAL TOKATLIOĞLU dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 39. TUNAHAN KURAN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 40. SIRRI ERDEN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 41. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 42. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 43. ONURCAN SONCU dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 44. GÖKHAN ANADOL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 45. NAİLE GÜL dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 46. SARUHAN YENER dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 47. GÜLBİN ALAN dedi ki:

  İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 48. KIVANÇ CANKURTARAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri