Miras Tapu İptal Davası

Miras Tapu İptal Davası

Miras Tapu İptal Davası ile ilgili olarak yargıtay kararları ışığında yapılan incelemede miras ile ilgili sorunlar ve  kanun maddeleri anlatılmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) m. 611. maddesine (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 511. maddesine) göre ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi, taraflarına karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir akittir. Başka bir anlatımla ivazlı sözleşme türlerindendir. Bu sözleşme ile bakım alacaklısı, sözleşme konusu malın mülkiyetini bakım borçlusuna geçirme; bakım borçlusu da bakım alacaklısına yasanın öngördüğü anlamda ölünceye kadar bakıp gözetme yükümlülüğü altına girer. (TBK m. 614 (BK) m. 514)).

Hemen belirtmek gerekir ki, bakıp gözetme koşulu ile yapılan temliki işlemin geçerliliği için sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bakım gereksinimi içerisinde bulunması zorunlu değildir. Bu gereksinmenin sözleşmeden sonra doğması ya da alacaklının ölümüne kadar çok kısa bir süre sürmüş bulunması da sözleşmenin geçerliliğine etkili olamaz.
Kural olarak, bu tür sözleşmeye dayalı bir temlikin de muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında, asıl olan tarafların akitteki gerçek ve müşterek amaçlarının saptanmasıdır (TBK m. 19 (BK m. 18)). Şayet bakım alacaklısının temliki işlemde bakıp gözetilme koşulunun değil de, bir başka amacı gerçekleştirme iradesini taşıdığı belirlenirse (örneğin mirasçılarından mal kaçırma düşüncesinde ise), bu takdirde akdin ivazlı (bedel karşılığı) olduğundan söz edilemez; akitte bağış amacının üstün tutulduğu sonucuna varılır. Bu halde de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 1.4.1974 günlü ve 1/2 sayılı kararı olayda, uygulama yeri bulur.

Miras bırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin muvazaa ile illetli olup olmadığının belirlenebilmesi içinde, sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile koşulları ve ilişkileri, elinde bulunan mal varlığının miktarı, temlik edilen malın, tüm mamelekine oranı, bunun makul karşılanabilecek bir sınırda kalıp kalmadığı gibi bilgi ve olguların göz önünde tutulması gerekir.

Ayrıca muris muvazaası iddiasına dayalı miras tapu iptal davaları, terekeye karşı yapılan haksız fiil niteliğini taşıdığından herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği, dava hakkının murisin ölümüyle ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Başka bir anlatımla muvazaalı işlem hiçbir hüküm doğurmaz ve muvazaa nedeninin ortadan kalkması ya da bir zamanın geçmesi ile görünürdeki batıl işlem geçerli hale gelmez

Yargıtay Kararı – Miras Tapu İptal Davası

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/21995 Karar: 2014/14341 Karar Tarihi: 17.09.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – MİRASBIRAKANIN ÖLÜM TARİHİ – MİRASBIRAKAN TARAFINDAN DAVALILARA YAPILAN TEMLİKLERİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Miras bırakanın ölüm tarihi gözetildiğinde, işin esasına girilerek inceleme ve araştırmanın yapılması, dava konusu taşınmazların kadastro tespitine dayanak alınan tapu kayıtlarının ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleriyle birlikte getirtilmesi, mirasbırakan tarafından davalılara yapılan temliklerin tespit edilmesi, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI : MİRAS TAPU İPTAL DAVASI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/22222 Karar: 2014/14018 Karar Tarihi: 11.09.2014

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI – EHLİYETSİZLİK İDDİASININ ÖNCELİKLE İNCELENMESİ LÜZUMU – MİRAS BIRAKANIN EHLİYETLİ OLDUĞUNUN SAPTANMASI HALİNDE MURİS MUVAZAASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREĞİ

ÖZET: Hukuki ehliyetsizliğin kamu düzeni ile ilgili olduğu, ehliyetsizliğin saptanması halinde öteki nedenlerin incelenmesi gereğinin ortadan kalkacağı gözetilerek ehliyetsizlik iddiasının öncelikle incelenmesi, tarafların bu yönde bildirecekleri tüm delillerin toplanması, varsa miras bırakana ait sağlık kurulu raporları, hasta müşahede kayıtları, reçeteler vs. istenmesi, tüm dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi, akit tarihinde miras bırakanın ehliyetli olup-olmadığı yönünde rapor alınması, miras bırakanın ehliyetli olduğunun saptanması halinde muris muvazaası yönünden değerlendirme yapılması gerekir.

 

2 SORULAR

  1. DEĞER BOZ dedi ki:

    Miras Tapu İptal Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  2. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

    Miras Tapu İptal Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri