İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku davaları, gün geçtikçe önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. İş Hukuku davalarının önem kazanmasındaki en büyük etki, Kanunların her geçen gün daha kapsayıcı bir şekilde hak teslim etme gayretidir. Zayıf olanın korunması hususu her gün kanunlarda daha fazla yer edinmektedir. İşçi ile işveren arasında da böyle bir ilişki vardır. İşçi ile işveren arasında ücrete dayalı bir hizmet akdi kurulur. Bu ilişkiye İş Sözleşmesi denir. İş sözleşmelerinin hemen hemen hepsi İş Hukuku dayanaklıdır. Ancak hizmet sözleşmelerinde Borçlar Kanununun da etkisi büyüktür.

İş Hukukunun Kapsamı:

İş Hukuku her ne kadar Özel Hukukun alanı içerisinde yer alsa da, birçok açıdan Kamu Hukukunun da konusunu oluşturmaktadır. Bu açıdan, Yargıtay kararlarında da hem Özel Hukuk hem kamu Hukuku atıflarında bulunulmaktadır. İş Hukukunun kapsamı içerisine iş sözleşmeleri, iş kazaları ve hukuki uyuşmazlıklar girmektedir. İş Hukuku kararlarına sık sık konu olan olayların başında ise tazminat davaları gelir. Diğer karar tipleri de şu şekilde sıralanabilir:

 1. İşe iade davaları
 2. Tazminatlar
 3. İş sözleşmesinde esaslı değişiklikler
 4. Alt işverenlik ilişkisi
 5. İş kazaları

Bu konular en sık gündeme gelen başlıklardır.

İş Davalarının Görülmesi:

İş davalarının görülmesi, İş Hukukunun kapsamında olsa da ayrıca düzenlenmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu gereğince, iş davalarının nerede görüleceği ve hangi usulle görüleceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İş davalarının görülmesinde genel olarak İş Mahkemeleri yetkilidir. Ancak bazı hallerde arabulucuya başvuru zorunluluğu da getirilmiştir. Arabulucuya başvuruda bulunmak zorunlu dava şartıdır. Bu yüzden arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı takdirde, dava reddedilecektir. İş davalarında davalı taraf genel olarak işverendir. Ancak özellikle iş kazası ve alacak davalarında Sosyal Güvenlik Kurumunun da taraf olduğu haller görülmektedir.

Yargıtay Kararlarında İş Davaları:

Yargıtay kararlarında İş Hukuku kapsamındaki konulara da yer verilmektedir. İş Hukukunda en önemli karar tartışmalarını iş kazaları oluşturmaktadır. İş kazalarının, iş kazası niteliğinde olabilmesi için bazı şartlar taşıması gerekmektedir. Bu şartların başında 30 işçi çalışan işyerinde çalışmak, iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi gibi haller mevcuttur. Ancak bu şartların tespitinde tartışmalı konular doğmaktadır. Tartışmalı kararların Yargıtay’a taşınmasının ardından yerleşik içtihatlar oluşmaya başlar. Son birkaç yılın en önemli Yargıtay Kararlarından biri İş Hukuku konusunda gündeme gelmiştir. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusunda Yargıtay Hukuk Daireleri arasında ikilik vardı. Ancak bu ikilik çözüldü ve kıdem tazminatının alınamayacağı yönünde karar verildi. Bu gibi İş Hukuku konularının Yargıtay kararlarına konu olması sık sık görülmektedir. Yargıtay kararlarına konu olan bir diğer konu ise Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası tanımıyla işverenler için geçerli olan iş kazası tanımının farklı olmasından doğmaktadır.

İş Hukuku Yargıtay Kararları

Özet: Yapı Kooperatifi tarafından yükleniciye yaptırılan mesken inşaatında 11.06.2003 tarihinde, kalıp montaj işi yapmakta olan sigortalı, inşaatın birinci katından düşerek yaralanmıştır. Hükme dayanak yapılan kusur tespitine ilişkin raporda davalı yüklenicinin %65, sigortalının %35 oranında kusurlu olduğu, Yapı Kooperatifinin ise kusurunun bulunmadığı bildirilmiş ise de, Yapı Kooperatifi olarak kurulan ve faaliyet alanı yapı işleri olan davalının, yaptırdığı inşaat işi nedeniyle asıl işveren olduğu gözetilip, yeniden alınacak rapor ile kusur aidiyeti belirlenip, 506 sayılı Kanun’un 26 ve 87. maddeleri değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

Özet:    818 sayılı BK’nın 58. maddesinde düzenlenen sorumluluğun, kusur esasına dayanmayan objektif sorumluluk niteliğinde olduğu, bina veya imal olunan şeydeki bozukluğun veya eksikliğin malikten kaynaklanmasına gerek olmadığı, ancak, böyle bir davada öncelikle zarar gören davacının, zarar gördüğünü ve bu zararının bina veya yapı eserinin yapılışındaki bozukluk veya bakım eksikliğinden kaynaklandığını ispat etmesinin zorunlu olduğu, ispat yükü yerine getirildiği takdirde kural olarak bina veya imal olunan şeyin malikinin sorumluluğunun söz konusu olacağı, malikin, mücbir sebep, zarar görenin veya üçüncü kişinin kusuru nedeniyle illiyet bağının kesildiğini kanıtlaması halinde sorumluluktan kurtulabileceği gözetilmelidir.

İş Hukuku Yargıtay Kararları 

Özet:    Davacının iş sözleşmesi kanuni ihbar sürelerine uyularak feshedilmiştir. Mahkemece fesih bildiriminde iki saatlik iş arama izinlerinin kullandırılmaması gerekçesiyle bildirimin ihbar mahiyetinde olmadığı kabul edilmiş ise de, iş arama izni verilmemesi yasada ayrı bir hukuki sonuca bağlanmış olup, bu husus bildirimin geçersizliği sonucunu doğurmayacağından mahkemece ihbar tazminatı isteminin reddine karar verilmelidir.

Özet:    Davacının bedelini ödemeden işyerinden ürün çıkardığı açık ve net bir şekilde kanıtlanmamışsa da, işçinin suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı davranışta bulunduğundan şüphe ediliyorsa ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güven yıkılmış veya ağır biçimde zedelenmiş ise, iş sözleşmesi şüphe nedeniyle feshedilebilir. Ancak, şüphe fesih anında mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanmalı, işçinin şüphe edilen eylemi işlediği büyük bir ihtimal dâhilinde olmalıdır. Tanık beyanlarıyla işçinin eyleminin iş ilişkisinin devamı için gerekli güveni yıkmaya elverişli bir şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmasa da, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir.

Gemi Adamının Ödenmeyen Fazla Mesai, Genel Tatil, Ücret ve İaşe Bedelinin Tahsili
Özet: Gemi adamı davalıya ait feribotta 24 saat çalışma, 48 saat dinlenme esası ile çalışmakta olup, gemide bulunduğu süre ilk hafta 3 gün, takip eden iki hafta ise 2 gündür. Davacının çalışma düzenine göre günlük 8 saati aşan çalışması fazla çalışmadır.

Davacının 24 saat gemide bulunması tek başına fazla mesai için yeterli olmayacağından sunulan kayıtlara göre çalıştığı veya vardiya tuttuğu saatler ile dinlenme saatleri belirlenmeli, günlük çalışma süresi somut olarak açıklığa kavuşturulmalı, kayda göre tespit edilmediği takdirde ise ara dinlenmede yönetmelik hükmü dikkate alınmalıdır.
Kabul edilen veya kayda dayanan çalışmasına göre ödenen fazla mesai ücretleri kabul edildiği gibi hesaplanacak fazla mesaiden mahsup edilmeli, kayda dayandığı için ise indirim yoluna gidilmemelidir.

23 SORULAR

 1. ÇAĞAN ÇAKAL dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. MERVE DÖĞER dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Davayı açma şartları nelerdir..

 3. FEHMİ BABAOĞLU dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. EMEL SİVRİ dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. IŞIK BORA dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 6. GÜLİZ KESEN dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 7. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. BARIŞ ZİNNUROĞLU dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 9. NİLSU KANDAŞ dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 10. DİLA ALGÖK dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 12. EYÜPCAN NİŞANCI dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 13. ABDULLAH YAYMAN dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 14. KADER ÖZYAZICI dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 15. GÜNEŞ İBİŞ dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 16. OKAY AKASYA dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 17. SUNA ÇAPAR dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 18. CEM UĞUR dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 19. YONCA ÖZATA dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 20. EYÜPCAN ÇİLOĞLU dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Davayı açma şartları nelerdir..

 21. HACER HAMOOD dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 22. BERK KİRİŞ dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 23. ŞEVVAL BAYRAKTAR dedi ki:

  İş Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri