İş Hukuku Yargıtay Kararları

1. T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi 

E:2013/2220 K:2013/12450 T:04.06.2013

•    İş Kazası
•    Asıl İşverenin Sorumluluğu

Özet: Yapı Kooperatifi tarafından yükleniciye yaptırılan mesken inşaatında 11.06.2003 tarihinde, kalıp montaj işi yapmakta olan sigortalı, inşaatın birinci katından düşerek yaralanmıştır. Hükme dayanak yapılan kusur tespitine ilişkin raporda davalı yüklenicinin %65, sigortalının %35 oranında kusurlu olduğu, Yapı Kooperatifinin ise kusurunun bulunmadığı bildirilmiş ise de, Yapı Kooperatifi olarak kurulan ve faaliyet alanı yapı işleri olan davalının, yaptırdığı inşaat işi nedeniyle asıl işveren olduğu gözetilip, yeniden alınacak rapor ile kusur aidiyeti belirlenip, 506 sayılı Kanun’un 26 ve 87. maddeleri değerlendirilerek bir karar verilmelidir.
(506 s. SSK m. 26, 87)

2. T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi

E:2011/14537 K: 2013/16471 T: 24.09.2013

•    İşyeri Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat 
•    Halefiyet Kuralı
•    Bina Sahibinin Sorumluluğu
•    Objektif Sorumluluk

Özet:    818 sayılı BK’nın 58. maddesinde düzenlenen sorumluluğun, kusur esasına dayanmayan objektif sorumluluk niteliğinde olduğu, bina veya imal olunan şeydeki bozukluğun veya eksikliğin malikten kaynaklanmasına gerek olmadığı, ancak, böyle bir davada öncelikle zarar gören davacının, zarar gördüğünü ve bu zararının bina veya yapı eserinin yapılışındaki bozukluk veya bakım eksikliğinden kaynaklandığını ispat etmesinin zorunlu olduğu, ispat yükü yerine getirildiği takdirde kural olarak bina veya imal olunan şeyin malikinin sorumluluğunun söz konusu olacağı, malikin, mücbir sebep, zarar görenin veya üçüncü kişinin kusuru nedeniyle illiyet bağının kesildiğini kanıtlaması halinde sorumluluktan kurtulabileceği gözetilmelidir.
(6762 s. TTK m. 1301)
(818 s. BK m. 58)

3. T.C.YARGITAY Yirmibirinci Hukuk Dairesi

E:2012/17383 K:2013/8374 T:30.04.2013
•    İş Kazası Sonucu Ölüm Nedenine Dayalı Maddi Tazminat
•    Sigorta Şirketinin Sorumluluğu
Özet: Davalı sigorta şirketi, işverenin iş kazası sonunda oluşacak maddi zararlarını sigorta ettiğinden, davalı işverenin kusuru kapsamında maddi tazminat yönünden sorumludur.
(506 s. SSK m. 26)

İş Hukuku Yargıtay Kararları – T.C. YARGITAY Yirmi ikinci Hukuk Dairesi

E: 2012/21801 K:2013/9238 T:30.04.2013

•    İhbar Tazminatı
•    Kanuni İhbar Sürelerine Uyulması
•    İş Arama İzinlerinin Kullandırılmaması

Özet:    Davacının iş sözleşmesi kanuni ihbar sürelerine uyularak feshedilmiştir. Mahkemece fesih bildiriminde iki saatlik iş arama izinlerinin kullandırılmaması gerekçesiyle bildirimin ihbar mahiyetinde olmadığı kabul edilmiş ise de, iş arama izni verilmemesi yasada ayrı bir hukuki sonuca bağlanmış olup, bu husus bildirimin geçersizliği sonucunu doğurmayacağından mahkemece ihbar tazminatı isteminin reddine karar verilmelidir.
(4857 s. İş K. m. 27)

5. T.C. YARGITAY Yirmiikinci Hukuk Dairesi

E:2013/4968 K:2013/13759 T: 07.06.2013

•    Feshin Geçersizliği 
•    Şüphe Feshi
•    Haklı Neden
•    Feshin Geçerli Nedene Dayanması

Özet:    Davacının bedelini ödemeden işyerinden ürün çıkardığı açık ve net bir şekilde kanıtlanmamışsa da, işçinin suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı davranışta bulunduğundan şüphe ediliyorsa ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güven yıkılmış veya ağır biçimde zedelenmiş ise, iş sözleşmesi şüphe nedeniyle feshedilebilir. Ancak, şüphe fesih anında mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanmalı, işçinin şüphe edilen eylemi işlediği büyük bir ihtimal dâhilinde olmalıdır. Tanık beyanlarıyla işçinin eyleminin iş ilişkisinin devamı için gerekli güveni yıkmaya elverişli bir şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmasa da, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir.
(4857 s. İş K. m. 25/2, 20/3)

6. T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E: 2013/4621 K:2013/22557 T: 16.09.2013

•    Gemi Adamının Ödenmeyen Fazla Mesai, Genel Tatil, Ücret ve İaşe Bedelinin Tahsili
Özet: Gemi adamı davalıya ait feribotta 24 saat çalışma, 48 saat dinlenme esası ile çalışmakta olup, gemide bulunduğu süre ilk hafta 3 gün, takip eden iki hafta ise 2 gündür. Davacının çalışma düzenine göre günlük 8 saati aşan çalışması fazla çalışmadır.
Davacının 24 saat gemide bulunması tek başına fazla mesai için yeterli olmayacağından sunulan kayıtlara göre çalıştığı veya vardiya tuttuğu saatler ile dinlenme saatleri belirlenmeli, günlük çalışma süresi somut olarak açıklığa kavuşturulmalı, kayda göre tespit edilmediği takdirde ise ara dinlenmede yönetmelik hükmü dikkate alınmalıdır.
Kabul edilen veya kayda dayanan çalışmasına göre ödenen fazla mesai ücretleri kabul edildiği gibi hesaplanacak fazla mesaiden mahsup edilmeli, kayda dayandığı için ise indirim yoluna gidilmemelidir.
Ücret ve ücretin ekleri için en yüksek banka mevduat faizi düzenlenmediğinden, mahkemece hesaplanan fazla mesai ücretine bu faiz türünün uygulanması isabetsizdir.
(854 s. DİK m. 26/2, 3, 28/1, son)