İcra Takibi Çek Tazminatı

İcra Takibi Çek Tazminatı Nedir Ne Kadardır? Çek tazminatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre çekin karşılıksız çıkması veya çekle yapılan icra takibine karşı kişiler yargı yoluna gidebilirler. Çek veya senetlerle ortaya çıkan bir borç ilişkisinde, borçlunun ödeme yapmaması halinde icra takibi başlatılabilmektedir. Bunun yanı sıra, çek ve senetler aracılığıyla başlatılan haksız icra takipleri içinde kişiler için yargı yolu açıktır.

Çek ve senetlere karşı icra takibi ilamlı veya ilamsız olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Şayet kişi haksız nedenle bir icra takibi başlatmışsa, borçlunun itiraz etmesi üzerine tazminat alınabilir. Kanunlarımızda bu durum için alacaklıların ödemesi gerken oranlar düzenlenmiştir.

Çek Tazminatı Nedir?

İcra takibinde çek tazminatı, hukuk sistemimiz içinde Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Çek ile karşılığı tamamen veya kısmen bulunmayan bir çek için, çekin karşılıksız kısmına %10 bedel ödemek zorundadır. Bu tazminatın ödenmesi için borçlu sayılan kişinin iddiasında haklı olması ve yasal süreler içinde yargı yoluna başvurmuş olması gerekmektedir. Çek hamilinin çeki ödememesinden dolayı ortaya çıkan zarar tazmin edilebilmektedir.

Karşılıksız çek için çek tazminat oranı hakkında düzenleme 6102 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan çek için karşılıksız çıkan %10’luk kısmı
 • Çek yüzünden hamilin uğradığı zararın tazmini

Çeki karşılıksız olarak düzenleyen kişi tarafından ödenmektedir. Senet veya çekin vadesi içinde ödenmemesi halinde alacaklı için icra takibi yapma hakkı tanınmıştır. Çek için başlatılan icra takibi için borçlunun hukuki açıdan itiraz hakkı bulunmaktadır.

Çek İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kambiyo senetleri içinde yer alan çekin ödenmemesi ya da karşılıksız çıkması halinde icra takibi yapılması mümkündür. Söz konusu çekin kanunlara uygun olarak düzenlenmiş olması ve ibraz tarihinin bulunması bu takipler için oldukça önemlidir. Çek için icra takibi başlatılmadan önce banka tarafından düzenleyene ihtar çekilmektedir. 7 gün içinde gecikme faizi ile banka tarafından çekin hamili adına açılan hesaba bedel yatırılması gerekir. Şayet bu bedel yatırılmadığı takdirde çek hamili icra takibi başlatabilir.

Çek için bu unsurlara göre başlatılan icra takibi ilamsız icra takibi olarak değerlendirilmektedir. Kambiyo senetleri için kanunlarımızda farklı haciz yolu belirtilmiştir. İcra takibi çek tazminatı için söz konusu çekin belirli şartlara göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Karşılıksız Çek İçin Hangi Davalar Açılabilir?

Çekin karşılıksız çıkması halinde çekin yasal hamili tarafından farklı yollara başvurulabilir. Karşılıksız çek için hamilin başvurabileceği yöntemler;

 • Çekin ödenmemiş bedeli talep edebilir
 • Çekin ibraz gününden itibaren başlayan temerrüt faizi talep edebilir
 • İhbarname ve diğer çekin ödenmesine ilişkin yapılan masraflar talep edilebilir
 • Çek bedelinin en fazla %3’ü kadar komisyon ücreti istenebilir

Kısmen veya tamamen ödenmeyen karşılıksız çek için ödenmemiş bedelin %10 kadarı borçlu tarafından ödenmek zorundadır.

İcra Takibi Çek Tazminatı

İcra Takibi Çek Tazminatı, TTK’nın 783/3 maddesine göre “Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olduktan başka, çek hamilin çekin ödenmemesinden uğradığı zararı da tazmin eder.” İcra Takibi Çek Tazminatı, 6762 sayılı TTK’nun 695/3 maddesince %5 olan çek tazminatı oranı 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 783/3. maddesince % 10’a çıkarılmıştır.

ÇEK İCRA TAKİBİ VE ÖNCESİ YASAL DÜZENLEME

Çek ile ilgili  yapılan yasal düzenlemde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Vade” başlıklı 707. maddesinde; “Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.” denilmekte;

708. maddesinde de “Ödeme İçin İbraz” başlığı altında; “Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.

Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un “Çekten Cayma” başlıklı 711. maddesi uyarınca; “Çekten cayma, ancak ibraz müddeti geçtikten sonra hüküm ifade eder.

Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahi çeki ödeyebilir. Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir.”,

“Ödemeden İmtina”, “Hamilin Müracaat Hakları” başlıklı 720. maddesinde (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 808. maddesi) ise; “Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödenmeden imtina keyfiyeti:

1. Resmi bir vesika ile (Protesto);

2. Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla;

3. Bir takas odasının, çek vaktinde teslim edildiği halde ödenmediğini tesbit eden tarihli bir beyanı ile; sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yargıtay Kararı – İcra Takibi Çek Tazminatı

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE MÜŞTEKİ BORÇLU TARAFINDAN KARŞILIĞI BULUNDURULAN ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULUNAMAYACAĞI – KARŞILIKSIZ ÇEK TAZMİNATI YÖNÜNDEN TAKİBİN İPTALİNİN İSABETLİ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece, takipte talep edilen karşılıksız çek tazminatı yönünden takibin iptaline karar verilmesi doğru ise de; işlemiş faiz, komisyon, icra masrafları ve vekalet ücreti yönünden de takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. (6102 S. K. m. 783)

YARGITAY KARARI: ÇEK İCRA TAKİBİ VE ŞİKAYET

ŞİKAYET DAVASI – ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN MENFİ TESPİT DAVASINDA ÇEKİN İBRAZI HALİNDE ÖDENMEMESİ YÖNÜNDE TEDBİR KARARI VERİLDİĞİ – TAKİP YAPILMAMASI YÖNÜNDE VERİLEN BİR TEDBİR KARARININ BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen menfi tespit davasında da çekin ibrazı halinde ödenmemesi yönünde tedbir kararı verildiği, takip yapılmaması yönünde verilen bir tedbir kararının da bulunmadığı görülmüştür. Hal böyle olunca, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, aksi şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

 

20 SORULAR

 1. GÜLNAZ DOĞAN dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. ETHEM KAMIŞ dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 3. DERYA BELGİN dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. EBRU TOPÇAM dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. EGECAN HARAS dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. NAİLE GÜL dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. ENGİN ŞAŞMAZ dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. TUBA HAPOĞLU dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 10. DURSUN KANGÜLEÇ dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 11. BEGÜM PAMUK dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 12. YAPRAK UZUNLU dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 13. İMREN AYDINCI dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 14. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 15. SEMANUR ÖZEN dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 16. ŞÜKRĞ dedi ki:

  163 TAKİPLERDE TAZMİNATI %2 KOMİSYONU 10 OLARAK GİRİP FAİZ İŞLETMİYORZ. BU BİLGİ DOĞRUMUDUR

 17. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 18. SALİH TOZUN dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 19. KEMAL EVLER dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 20. BUĞRA ACAR dedi ki:

  İcra Takibi Çek Tazminatı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri