İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

İtirazın İptali Davası:  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtirzın Kaldırılması Davası:  İtiraz vukuunda kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Yargıtay Kararları – İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, İMZAYA İTİRAZ, İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12935 Karar: 2013 / 21855 Karar Tarihi: 11.06.2013
 • ŞİKAYET DAVASI – İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMADIĞINA KANAAT GETİRİRSE İTİRAZIN KABULÜNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ – TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASINA KARAR VERİLDİĞİ – ALACAĞIN YÜZDE YİRMİSİNDEN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ.
 • ÖZET: İcra mahkemesi, ilgili maddesine göre yapacağı, inceleme sonunda inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itirazla birlikte takip durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir ve itiraz reddedilir. Somut olayda, takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş ise de, yukarda özetlenen açık yasa hükmüne göre, mahkemece İ.İ.K.ilgili maddesine göre yapılacak bir imza incelemesi neticesinde tarafların tazminatla sorumlu tutulacakları düzenlendiğinden ve mahkemece herhangi bir imza incelemesi yapılmaksızın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporuna dayanılarak sonuca gidildiği anlaşıldığından borçlunun inkar tazminatı ve para cezasıyla sorumlu tutulması doğru değildir.

    YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, ASIL ALACAĞA İTİRAZ, BORCUN FER’İLERİNE DE İTİRAZ SAYILACAĞI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 13179 Karar: 2013 / 22040 Karar Tarihi: 11.06.2013
 • İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – BORÇLUNUN BORCUN TAMAMINA VE FERİLERİNE İTİRAZDA BULUNMASI – İTİRAZIN KALDIRILMASINA VE TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ – İTİRAZ EDİLEN ASIL ALACAK KISMI ÜZERİNDEN ALACAKLI YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Olayda takip konusu asıl alacağa itiraz edilen hallerde, bunun eklentilerine de karşı çıkılması itirazın doğal sonucu olup, inkar tazminatının asıl alacak üzerinden hesaplanması zorunludur. Somut olayda borçlu … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı takip dosyasına yaptığı … tarihli itirazında, borcun tamamına ve fer’ilerine itirazda bulunmuş, mahkemece, itirazın kaldırılmasına, tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Bu durumda, mahkemece, itiraz edilen asıl alacak kısmı üzerinden alacaklı yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken tazminat isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

 YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ BELİRLENEMEMESİ DURUMU

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14168 Karar: 2013 / 23293 Karar Tarihi: 20.06.2013
 • TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ – ÇEKTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEN ALACAKLININ İSPAT KÜLFETİNİN DE KENDİSİNDE OLDUĞU – İTİRAZIN KABULÜ GEREĞİ
 • ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunda imzanın borçlu şirket yetkilisi eli ürünü olduğu ya da olmadığı yönünde kesin bir görüş bildiriminde bulunulmadığı görülmektedir. Bu durumda bilirkişi raporunda yer alan belirsizliğin borçlu lehine yorumlanması zorunludur, zira takibe başlayan ve icra dosyasına sunduğu çekteki imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklı olup, bu iddiayı ispat külfeti de alacaklıya aittir. O halde Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 04.04.2012 tarihli rapor içeriğine göre borçlu şirketin itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir.
 • İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır

  YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, İMZAYA İTİRAZ, NAFAKA ALACAĞI TAKİBİNE İTİRAZ, İCRA İNKAR TAZMİNATI.

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16299 Karar: 2013 / 24902 Karar Tarihi: 02.07.2013
 • İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – HÜKÜM ALTINA ALINAN TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULDUĞU – İTİRAZIN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE KALDIRILDIĞI – İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ – TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
 • ÖZET: Olayda dava tarihinin … olarak dikkate alındığı şekilde hesaplama yapılan ek bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir. Kabule göre; Mahkemece, hüküm altına alınan tedbir nafakası alacağı esas alınarak hüküm kurulduğuna göre 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca itirazın esasa ilişkin nedenlerle kaldırıldığından alacaklının talebi de dikkate alınarak adı geçen yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken tazminat isteminin reddine karar verilmesi de isabetsizdir.

 YARGITAY: İCRAYA İTİRAZ DAVASI, TAKİP KESİNLEŞTİKTEN SONRA İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURU

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17000 Karar: 2013 / 25257 Karar Tarihi: 04.07.2013
 • İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – TAKİP KESİNLEŞTİĞİ HALDE İTİRAZIN KALDIRILMASI İÇİN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUNU FUZULİ BİR İŞLEM OLUŞU – TAKİBİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ GEÇERSİZ İTİRAZ NEDENİ İLE İPTALİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Takip kesinleştiği halde, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine yaptığı başvuru fuzuli bir işlemdir. Bu durumda mahkemece, başvuru şikayet olarak vasıflandırılıp, takibin durdurulmasına ilişkin icra müdürlüğü kararının geçersiz itiraz nedeni ile iptaline karar verilmesi gerekirken itirazın kaldırılmasına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.

25 SORULAR

 1. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 2. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. YALMAN BALKANAL dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 4. BERKE ERSOY dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. CEMİLE GÖLEN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. GÜLFİDAN SERVİ dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 9. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 10. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 11. VEDAT BERKTAY dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 12. EMİRCAN SEVİMKAN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 13. Hüseyin can dedi ki:

  Bankalardan çekilen 4 adet kredim var..Daha sonra anladım ki bu bankaların kurduğu bir tuzaktı..İçeriye alma tuzağı..Gelir belgesiz ve çalışma şartsız verilen krediler,,Yine gelire göre belirlenmesi gerekirken, gelire göre belirlenmeyip 5000 lerde olan kredi kart limitleri…Bankalar beni icraya verdi. Ben ise, iki madde var ki; müşterinin gelirine göre kredi verilmesi ve yine gelire göre kart limitlerinin oluşturulması konusunda kendimi haklı bularak, tazminat davası açmak istiyorum..Şansım nedir?

 14. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 15. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 16. GÖKŞAH BIYIK dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 17. EKİN AKYON dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 18. YASİN ER dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 19. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 20. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 21. SERTAÇ ERKAN dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 22. AYSUN AYRANCI dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 23. NEHİR KALKANCI dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 24. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. (Ovidius)

 25. ALPARSLAN KUVANÇ dedi ki:

  İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri