Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma

Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarılma ve Tazminat Hakkı Nedir? Hırsızlık nedeniyle iş akdinin feshi işverenin bildirim yapmasına gerek olmadan işçiyi haklı nedenlerle işten çıkarma nedenleri arasında yer almaktadır. Bildirimsiz fesih, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin haklı nedenlere bağlı olarak doğrudan feshedilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kanunlarda belirlenen şartların ortaya çıkması halinde taraflar haklı nedenle iş akdini feshedebilir. Hırsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin tazminat talebinde bulunması mümkün değildir.

Belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi için özel şartların oluşması gerekmektedir. Bu özel şartların oluştuğu durumlarda işveren tarafından işçinin işine son verilebilir. Bu durumda işçi haksız konumda olacağı için tazminat yoluna gidemez.

Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarılmaya Tazminat Davası Açılabilir Mi?

İş akdinin feshini gerektiren haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde hem işçi hem de işveren tarafından sözleşme feshedilebilir. İşveren ve işçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilmesi kanunlarda her iki taraf için bazı şartlar sayılmıştır. İşverenin haklı nedenle sözleşmeyi feshi durumunda işçiler tazminat talep edemezler. Hırsızlık işveren tarafından bildirimsiz olarak haklı fesih nedeni sayıldığı için işçiler tazminat talep edemezler.

Hırsızlık nedeniyle iş akdinin feshi işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsam doğrultusunda işçinin hırsızlık yapması haklı nedenle fesih sebebidir. İşçinin hırsızlık yapması ispatlandığı takdirde işverence feshi yapılabilir.

Hangi Durumlarda Bildirimsiz Olarak İş Akdi Feshedilebilir?

Kanunlarımızda sınırlı sayıda şartların oluşması halinde iş akdi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Benzer şekilde işçiler tarafında da iş akdinin haklı nedenle feshi mümkündür. İşverence haklı nedene bağlı olarak yapılan fesihler için tazminat davası açılamaz. Eğer işçi tarafından iş akdi feshedilmişse bu durumda işveren tazminat ödemek zorundadır. İş akdinin işverence haklı nedenle feshedilme nedenleri arasında;

 • Sağlık nedenleri
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar
 • Zorlayıcı nedenler
 • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması

Yer almaktadır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar başlığı altında hırsızlık nedeniyle fesih durumu açıklanmıştır. Hırsızlık yapan işçinin çıkış kodu yazılarak iş akdinin feshi sağlanır. Bu durumda işçinin tazminat hakkı ortadan kalkmaktadır.

Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarılma Fesih Süresi

Hırsızlık nedeniyle iş akdinin feshedilmesi için söz konusu iddianın ispatlanmış olması gerekmektedir. İşçinin hırsızlık yaptığına dair yeterli sebebin olması halinde işveren tarafından haklı nedenlerle iş akdinin feshi mümkündür. Haklı nedenlerle feshi durumunda işverenin bildirim yapmasına gerek olmadan işten çıkarma işlemi yapması mümkündür.

İş akdinin bildirimsiz feshi için süre kanunlarımızda sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlarda geçerli olmaktadır. Söz konusu eylemin ortaya çıkmasının ardından öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde fesih yapılmalıdır. Her halde hırsızlığın gerçekleşmesinin ardından 1 yıl içinde bu hakkın kullanılması gerekir. İşten çıkarma tutanağı ile yasal süreç başlatılabilir.

Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYININ OLDUĞU GÜN VE MESAİ SAATLERİNDE DAVACININ ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI – DAVACIYA BİR KUSUR YÜKLENİP YÜKLENEMEYECEĞİ KONUSUNDA RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda davalı tanıkları hırsızlık sebebi ile o gün görev yapan güvenlik elemanlarının çıkarıldığını beyan etmişlerdir. Davacı tanığı ise kendilerinin işten ayrılmasından sonra hırsızlık olayının meydana geldiğini açıklamıştır. Mahkemece işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının olduğu gün ve mesai saatlerinde davacının çalışıp çalışmadığı, şantiyede bulunan güvenlikçilerin çalışma düzeni, işverenin gerekli ve yeterli önlemleri alıp almadığı irdelenerek, olay sebebi ile davacıya bir kusur yüklenip yüklenemeyeceği konusunda gerektiğinde uzman bilirkişiden rapor alınarak, kıdem ve ihbar tazminatı istekleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 41, 46)

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili, yıllık izin, fazla mesai ücreti ile asgari geçim indirimi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı – Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma

Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ile asgari geçim indirimi ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıların Cevap Özeti: Davalı, güvenlik görevlisi olan davacının çalıştığı şantiyede hırsızlık olduğu 13.312,00 TL değerinde kablonun çalındığını, davacının görevini yerine getirmediğinden haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini alacak isteklerinin yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Karar davalı tarafından temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının, davalı işyerinde 20.6.2007 tarihinden beri güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, 3.10.2011 tarihli tutanakla işyerinden 250 metre uzunluğunda 13.312,00 TL değerinde enerji kablosunun kesilerek çalındığının tespit edilmesi üzerine 7.10.2011 tarihli fesih bildirimi ile olay nedeniyle davacının görevini yapmadığından bahisle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin bildirildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Somut olayda davalı tanıkları hırsızlık sebebi ile o gün görev yapan güvenlik elemanlarının çıkarıldığını beyan etmişlerdir. Davacı tanığı ise kendilerinin işten ayrılmasından sonra hırsızlık olayının meydana geldiğini açıklamıştır. Mahkemece işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının olduğu gün ve mesai saatlerinde davacının çalışıp çalışmadığı, şantiyede bulunan güvenlikçilerin çalışma düzeni, işverenin gerekli ve yeterli önlemleri alıp almadığı irdelenerek, olay sebebi ile davacıya bir kusur yüklenip yüklenemeyeceği konusunda gerektiğinde uzman bilirkişiden rapor alınarak, kıdem ve ihbar tazminatı istekleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.

13 SORULAR

 1. EMİNE ALPER dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. GİZEM EKMEN dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. ZARİFE OR dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. HÜSNÜ ŞENER dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. LAL AYRIM dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. SİMAY OLGUN dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. ERDAL EDİZ dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 9. SABİHA İSPİR dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 10. KUMSAL HIZARCI dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 11. NEBİ USLU dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 12. BESTE DERTLİ dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 13. SELİMCAN ÇEÇEN dedi ki:

  Hırsızlık Nedeniyle İşten Çıkarma Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri