Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret tazminat davası; Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. madde hükümlerinde düzenlenmiş hakaret suçundan mağdur olan kimsenin, yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi talebiyle açtığı maddi ve manevi tazminat türüdür. Hakaret davasında her ne kadar manevi tazminat talebi yaygın bir şekilde görülse de maddi tazminat talebi de mümkün olabilmektedir.

Hakaret suçu, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat etmekle sözlü, yazılı, hareketli bir şekilde saldırmaktır. Hakaret suçunda mağdura isnat edilen fiilin gerçeğe uygun olması ve yani gerçekleri yansıtması ya da yansıtmaması önemli değildir. Fakat isnat edilen olgunun gerçekliği ispat olunursa failin cezalandırılmaması da mümkün olabilmektedir.

Hukuk sistemimizde hakaret suçuna ilişkin ilgili kanun ve mevzuatlarda korunan yarar, haksız fiilden mağdur olan kişinin şeref ve haysiyetidir. İlgili kanunda şeref, toplumun bir kişinin itibar ve saygınlığı konusundaki düşüncesi ile bir insana tanınan değer olarak tanımlanmıştır.

Hakaret suçunun faili veya mağduru herhangi bir kimse olabilmektedir. Fakat bu suçun hayatta olmayan bir kişiye karşı işlenmesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi yerine 130. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “kişinin hatırasına hakaret” suçunun unsurları oluşmuş kabul edilir. Bu kapsamda tüzel kişiler suçun faili olamasalar da mağduru olabilmektedir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hukuk sistemimizde hakaret suçu, şikayete tabi bir suç olarak kabul edilmektedir. Hakaret davasının açılabilmesi için suç unsuru teşkil eden bir fiilin olması ve bu fiilin işlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Hakaret suçundan mağdur olan kişiler, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi ile hakaret davası açabilirler. Savcılık şikayet edilen fiilin hakaret suçunu oluşturduğu kanaatine varırsa faile karşı kamu davası açacaktır. Kamu davasının sonucunda faile verilecek olan ceza belirlenmiş olur.

Hakaret davası açmak için herhangi bir harç ya da dilekçe ücreti bulunmamaktadır. Çünkü bu tür davalarda, haksız fiilden kaynaklanan bir suç unsurunun savcılığa bildirimi söz konusu olduğundan bu işlem ücrete tabi değildir.

Hakaret Davasında Tazminat Talebi

Hakaret suçundan kaynaklı tazminat davası, mağdurun kişilik haklarının zarar gördüğü iddiası ile açabileceği bir dava türüdür. Çünkü hakaret unsuru haksız fiil olarak kabul edildiğinden, söz konusu haksız fiilin neden olduğu zararların tazmin edilmesi gerekmektedir. Genel itibarıyla manevi tazminat olarak karşımıza çıkan tazminat talepleri maddi olarak da gündeme getirilebilir. Bir tacire karşı işlenen hakaret suçu, tacirin ticari kazancına olumsuz etki etmesi durumunda maddi tazminat talebini doğurabilmektedir.

Hakaret davasında manevi tazminat miktarı, somut olayın durumuna göre yapılan değerlendirme sonucu belirlenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tazminata hükmedilirken göz önünde bulundurulacak unsurun, hakaret eyleminin meydana getirdiği zarar olduğudur. Hakaret davası tazminat talebinde başvuruda bulunulması gereken yer Cumhuriyet Savcılığı’dır.

HAKARET TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Hakaret Tazminat Davası açılmasındaki amaç, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında dava açılmak suretiyle bir miktar para ödenmesini isteyebilir, Hakaret Tazminat Davası Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

HAKARET NEDENİYLE CEZA DAVASI

Hakaret Ceza Davası, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur

Yargıtay Kararı – Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – ISLAHIN YENİ BİR DAVA NİTELİĞİNDE OLMAYIP DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İSTEK SONUCUNUN ARTIRILMASI OLDUĞU – ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULAMAYACAĞI

ÖZET: Islaha karşı zamanaşımı definde bulunulamaz. Zira ıslah, yeni bir dava olmayıp sadece dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Mahkemece, ıslah ile artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ HAKARET VE İFTİRA İÇERİKLİ BİR ŞİKAYET MAİLİ GÖNDERDİĞİ – DAVANIN HAKSIZ EYLEME DAYALI OLARAK AÇILMASI – TARAFLAR ARASINDA İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI – GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Dava konusu olayda taraflar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı, davacıların işveren vekili olduğu yönünde ise dosyada bir iddia veya veri bulunmadığına göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5521 sayılı İş Mahkemesi Kanunu gereğince İş Mahkemeleri görevli değildir. Dava haksız eyleme dayalı olarak açılmıştır. Görev hususu kamu düzeni ile ilgili olup taraflar ileri sürmese bile re’sen her aşamada göz önüne alınması gerekir. İşin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA–MİRAS BIRAKANIN ÇIKARMA SEBEBİ ANNESİNİ DÖVDÜĞÜ VE HAKARET ETTİĞİ–İSPAT YÜKÜ

ÖZET : Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısına aittir. Miras bırakan çıkarma sebebi hakkında açık bir yanılgıya düşmüşse çıkarma geçersiz olur. Davacının yetmişdört yaşındaki annesini dövdüğü ve hakaret ettiği, bu suçtan dolayı mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Tasarrufta gösterilen çıkarma sebebinin varlığı davalılarca ispat edilmiştir.

7 SORULAR

 1. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. GÜLCAN HACIEFENDİOĞLU dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. YURDAGÜL KALAY dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. RUKİYE DEMİRCİOĞLU dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri