HAKARET TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Hakaret Tazminat Davası açılmasındaki amaç, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında dava açılmak suretiyle bir miktar para ödenmesini isteyebilir, Hakaret Tazminat Davası Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

HAKARET NEDENİYLE CEZA DAVASI

Hakaret Ceza Davası, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur

Yargıtay Kararı – Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2011/11327 Karar: 2012/2564 Karar Tarihi: 21.02.2012 – Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – ISLAHIN YENİ BİR DAVA NİTELİĞİNDE OLMAYIP DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İSTEK SONUCUNUN ARTIRILMASI OLDUĞU – ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULAMAYACAĞI

ÖZET: Islaha karşı zamanaşımı definde bulunulamaz. Zira ıslah, yeni bir dava olmayıp sadece dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Mahkemece, ıslah ile artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2011/10084 Karar: 2011/10876 Karar Tarihi: 20.10.2011 – Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ HAKARET VE İFTİRA İÇERİKLİ BİR ŞİKAYET MAİLİ GÖNDERDİĞİ – DAVANIN HAKSIZ EYLEME DAYALI OLARAK AÇILMASI – TARAFLAR ARASINDA İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI – GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Dava konusu olayda taraflar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı, davacıların işveren vekili olduğu yönünde ise dosyada bir iddia veya veri bulunmadığına göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5521 sayılı İş Mahkemesi Kanunu gereğince İş Mahkemeleri görevli değildir. Dava haksız eyleme dayalı olarak açılmıştır. Görev hususu kamu düzeni ile ilgili olup taraflar ileri sürmese bile re’sen her aşamada göz önüne alınması gerekir. İşin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2010/553 Karar: 2010/2901 Karar Tarihi 18.2.2010 – Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA–MİRAS BIRAKANIN ÇIKARMA SEBEBİ ANNESİNİ DÖVDÜĞÜ VE HAKARET ETTİĞİ–İSPAT YÜKÜ

ÖZET : Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısına aittir. Miras bırakan çıkarma sebebi hakkında açık bir yanılgıya düşmüşse çıkarma geçersiz olur. Davacının yetmişdört yaşındaki annesini dövdüğü ve hakaret ettiği, bu suçtan dolayı mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Tasarrufta gösterilen çıkarma sebebinin varlığı davalılarca ispat edilmiştir.