Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu

MAL BEYANINDA BULUNMA

Mal Beyanın Usule Uygun Olması Gereği , Ayrıca kararda gecen iik madde 74 yürürlükten kaldırılmış olup,İİK Madde 76 mal beyanında bulununcaya kadar 3 aya kadar hapsen tazyik kararı yürülüktedir.

GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU CEZASI

HAPİS İLE TAZYİK:  Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.

Yargıtay Kararı – Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2005/17-109 KARAR NO. 2005/105 KARAR T. 27.9.2005

GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA—USULE UYGUN MAL BEYANINDA BULUNMAMA —MAL BEYANININ USULE UYGUN OLMASI —MAL BEYANI DİLEKÇESİ

ÖZET : Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma, borçlunun başkasına ait mal, alacak ve hakları kendisine aitmiş gibi göstermesi veya kendisine ait mal, alacak ve hakları gizlemesidir. Anılan suçun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması ve mal beyanın usule uygun olması gerekir. Mal beyanının usule uygun olması için de çeşit, mahiyet ve vasıflarını da göstermek suretiyle borca yetecek miktarda mal ve hak belirtilmiş olmalıdır. Her türlü kazanç ve gelirler ile yaşayış tarzına göre geçim kaynakları gösterilmelidir. Öte yandan mal beyanı dilekçesinde borcun ne surette ödeneceği de belirtilmelidir. Somut olayda borçlu taşınmazını beyan etmiş ise de değerini belirtmemiştir. Dolayısıyla beyan edilen malın borca yetecek miktarda olup olmadığı belli değildir. Mal beyanı dilekçesi diğer koşulları da taşımadığından usule uygun değildir. Bu duruma rağmen gerçeğe aykırı mal beyanından ceza verilmesi hatalıdır.

Haciz yoluyla cebri İcra takibine uğrayan borçluların bir kısım eylemleri İcra ve İflas Yasası’nın çeşitli maddelerinde yaptırımı gerektiren ihlaller olarak düzenlenmiştir. Bu cümleden olarak, borçlunun mal beyanında bulunma yükümlülüğüne uymaması yasanın 337. maddesinde, istenen beyanı gerçeğe aykırı surette yapması 338. maddesinde, beyandan sonra mal ve kazancındaki artışı bildirmemesi 339. maddesinde ve malvarlığı mevcudunu alacaklıyı zarara sokmak maksadıyla azaltması ise 331. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır.
Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçunu düzenleyen 338. maddede ise; “Bu kanuna göre istenen beyanı hakikate muhalif surette yapan kimse, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından cezalandırılır” hükmüne yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere bu hükümle, İİY’nın 74’üncü maddesine göre İcra dairesine bildirilmesi gerekli beyanın gerçeğe aykırı surette yapılmış olması bağımsız suç olarak düzenlenmiştir. Koruduğu hukuki yarar “kamu güveni” olan bu suç, yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğün yasadaki koşullara uygun, ancak gerçeğe aykırı biçimde yerine getirilmesi suretiyle işlenmekte ve suç tipinde kusur sorumluluğuna dayanılmaktadır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ise, borçlunun “başkasına ait mal, alacak ve hakları kendisine aitmiş gibi göstermesi” veya “kendisine ait mal, alacak ve haklan” gizlemesidir. Ancak bu suçun oluşabilmesi için, bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması ve aynı zamanda bu bildirimin İİY’nın 74′ üncü maddesinde gösterilen hususları da içermesi gerekir.

Anılan maddede ise mal beyanının içeriği; ” … borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nev’ini, mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen İcra dairesine bildirmesi” olarak açıklanmıştır.
Madde metninden de anlaşıldığı üzere, içeriği itibariyle yasaya uygun bir bildirimden sözedilebilmesi için, borçlunun bu beyanında;
a ) Çeşit, mahiyet ve vasıflarını da göstermek suretiyle, borcuna yetecek miktardaki mal, alacak ve haklarını,
b ) Her türlü kazanç ve gelirlerini,c ) Yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını,
d ) Borcunu ne surette ödeyebileceğini, bildirmiş olması gerekir.

YARGITAY KARARI: GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU 

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2012/24089 Karar: 2013/15165 Karar Tarihi: 23.10.2013

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU – ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ŞİRKETİN BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ TARİHİNDE ASIL BORÇLU ŞİRKETE BORÇLU OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ – SUÇ OLUŞMADIĞINDAN TAZMİNAT İSTEMİNİN DE REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Somut olayda, üçüncü şahıs şirketin birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde, asıl borçlu şirkete borçlu olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre hukuki durumun takdiri yerine, İİK’nun 338. maddesindeki suçun oluşmadığından tazminat isteminin de reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

 

9 SORULAR

 1. GÜLBİN ALAN dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. NİHAL KALE dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

 4. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. OĞUZ CAYMAZ dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. BEKİR TAMER dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. SEVTAP GÜNDOĞMUŞ dedi ki:

  İleti Konusu: Mal Beyanı
  Mesaj: Merhaba Hocam
  Benim sorum icra mal beyanı her yıl mı yapılır yok 1 defa yapılması yeterlimidir.Geçen yıl yaptık avukat bu yıl tekrar arayarak mal beyanı yapılmadığını söyleyerek hapis kararı çıkartmışlar.Gelen cevaba göre bimere şikayette bulunacak.
  Teşekkür Ederim.
  İyi çalışmalar dilerim.

 8. NURCAN SÖĞÜT dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 9. ŞERİFE ERTURAN dedi ki:

  Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri