Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır ve Nedir? Alacak davası açılması konusunda en yaygın konulardan biri de faturaya dayalı alacak davası açılmasıdır. Sözleşmeler tarafların ortak iradesi çerçevesinde kurulur ve her iki tarafa da borç yükler. Sözleşme gereğince alacağın tespit edildiği her türlü belge, delil niteliği taşıyacaktır. Günümüzde fatura da önemli yazılı belgelerdendir. Faturaya dayanarak alacak davası açılması mümkündür. Mahkemeden talep edildiği takdirde alacağın alınması mümkün olacaktır.

Alacak Davalarında Alacağın Talep Edilebilmesinin Şartları:

Alacak davaları sonucunda bir alacağın alınması hedeflenmektedir. Ancak her şeyden önce söz konusu alacağın talep edilebilmesi için de belli başlı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Borçlunun borcun ödenmemesinde kusurlu olmaması
 2. Borcun vadesinin geçmiş olması
 3. Borçlunun borcunu ifa etmekte direnmesi

Bu şartların bulunması halinde, alacaklının alacağını talep etmesi mümkündür. Bu davada dayanacağı belgenin fatura olmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Faturaya Dayalı Alacak Davasında Koşullar:

Faturaya dayalı alacak davasında bazı hususların ispat edilmesi gerekmektedir. İspatın en kolay yolu yazılı belgelere dayanmaktadır. Faturaya dayalı alacak davasında ispat edilmesi gereken belli başlı hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Davacının malları tesliminin hangi yolla yapıldığını belgelemesi
 2. Söz konusu malların davalıya teslim edildiği
 3. Karşı tarafın faturaya 8 gün içinde itiraz etmemiş bulunması
 4. Malların alındığının ispat edilmesine yarayan deliller

Tüm bu durumlar, alacağın doğmasına sebebiyet veren olayın kanıtlanması için gerekmektedir. Alacağı olduğunu ve alamadığını iddia eden kişi, iddiasını ispatla mükelleftir.

Faturaya Dayalı Alacak Davasında Başvurulacak Makam:

Faturaya dayalı alacak davasında görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi önemlidir. Burada malın değerine bakılmaksızın bir belirlenme yapılmaktadır. Tüketici davalarının aksine burada bir alacak davası vardır ve malın değeri ne olursa olsun görevli mahkeme bellidir. Faturaya dayalı alacak davasında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetki belirlenmesi yapılırken, borçlunun yerleşim yeri dikkate alınmaktadır. Borçlunun yerleşim yerinin bağlı olduğu Asliye Ticaret Mahkemesi görevli ve yetkili mahkeme olacaktır. Buradan başka mahkemelere başvurularda, görev ve yetkiye dair itirazlar gündeme gelecektir.

Faturaya Dayalı Alacak Davasında İcra Takibi:

Faturaya dayalı alacak davasında, alacağın alınabilmesi yollarından biri de icra takibi yapmaktır. Borç fatura ile belgelenebildiği takdirde, icra takibi de yapılabilecektir. Öncesinde ihtar yapılacaktır. Ancak ihtara rağmen borcun ödenmemesi söz konusu olursa, dava açılarak ya da ilamsız icra yoluyla takip yapılması mümkün olacaktır. İlamsız icra takibinde bulunmak bazı hallerde daha hızlı sonuçlar verebilmektedir. İcra takibinde bulunurken, takibin belgesine mutlaka faturanın fotokopisi de eklenmelidir. Burada borcu belgeleyen yegane belge faturadır ve kişiye ödeme emri gittiğinde borcunun ispatını kanıtlar nitelikte bir belge görmesi önemli olacaktır. Borçlu itirazlarını da bu faturaya yönelterek veya icra takibine yönelterek gerçekleştirebilir.

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası aksi hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.  Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.

FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Fatura bedelinin ödenmemesi durumunda karşı tarafa bir ihtar çekilmesi ve ödemenin yapılması istenir. İhtarnameye rağmen fatura bedelinin ödenmemesi durumunda lacak davası veya faturaya dayalı ilamsız icra takibi yapılır. Faturaya dayalı icra takibine itiraz edilmesi durumunda icra takibi durur. Fbu durumda faturaya dayalı icra takibine yapılan itirazın iptali davası açılır. İcra takibine haksız itiraz edilmesi durumunda% 20 fatura alacağı icra inkar tazminatı öder.

Dava Dilekçesi – Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır

Faturaya dayalı alacak davasıdava dilekçesi aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak dava dilekçesi yazılır.

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                           :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES                             :

VEKİLİ            : Avukat İlkay Uyar Kaba

ADRES            : Strazburg Cad. 10/9-10-11-12 Çankaya Ankara

DAVALI            :

ADRESİ            :

KONU                       :  ../../…. tarihinde taraflar arasında imzalanan…..FATURA…….

DAVA DEĞERİ         :

AÇIKLAMALAR         :

FATURA BEDELİNİN ÖDENMESİ İHTARNAME

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN             :

TC KİMLİK NUMARASI      :

ADRES                :

VEKİLİ                 :

ADRES                :

İHTAR EDİLEN             :

ADRES                :

KONU                : … sayılı faturan………………fatura ……… bildirilmesi hakkındadır.

Yargıtay Kararları – Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır?

YARGITAY : FATURAYA DAYALI İCRA İNKAR TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – FATURALARA DAYALI ALACAK NEDENİ İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ – DAVACI VE DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNDE YER ALAN ALACAK TUTARININ BİRBİRİ İLE UYUMLU OLDUĞU VE TAKİBİN BU TUTAR ÜZERİNDEN YAPILDIĞI – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, icra yetkili olduğu, davacı ve davalının ticari defterlerinde yer alan alacak tutarının birbiri ile uyumlu olduğunu ve icra takibinin bu alacak tutarı üzerinden yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile takibin devamına ve alacağın % 20’si oranında inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş olması isabetlidir.

YARGITAY KARARI : ALACAK DAVASI VE İHTARNAME 

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas Kararı

ALACAK DAVASI – DAVACININ DAVA TARİHİNDEN ÖNCE İHTARNAME ÇEKEREK DAVALIYI TEMERRÜDE DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA VE İSPAT ETMEDİĞİ – ISLAH EDİLEN KISMA ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı, dava tarihinden önce ihtarname çekerek davalıyı temerrüde düşürdüğünü iddia ve ispat etmemiştir. Öyle olunca mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen ….. TL’sine dava, ıslah edilen ….. TL’sine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

17 SORULAR

 1. FERHAT KAYHAN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. ALİRIZA ÇUHACI dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. METEHAN SAMSA dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. CUMHUR AÇIL dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 5. SERTAÇ ERKAN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. Anonim dedi ki:

  Selem aleyküm ben zozlesme yapmadim işi bitirdim foturayi kestim noterlere gönderdim 8 iş günü geçti itiraz etmedi foturayi geri gondermedi 2 ay sonra icra gönderdim yine 8 günü gecirdi bi kaç gün daha geçsin dedik farkına fardi itiraz ettiler teplikat in uygunsuz olduğunu hakim uygun gördü dava halen devam ediyor bu konuda bir bilginiz varmidir saygilar

 7. İSMAİL ÖZAKGÜN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 8. SIRRI ERDEN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. NAZLI ŞEN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 10. OĞUZ İŞLEK dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. SEVİM KEMİKSİZ dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 13. SEDA TANIŞIK dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 14. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 15. CEYDA ESENER dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 16. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 17. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri