Alacağın Muvazaalı Temliki

Alacağın Muvazaalı Temliki

Alacağın Muvazaalı Temliki, Öncelikle belirtilmelidir ki, kanun koyucu ilke olarak borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacı ile yaptığı işlemleri ne muvazaa nedeniyle; ne de mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu(BK)’nun 20. maddesi gereğince hükümsüz kabul etmemiştir. Zira kanun, mal kaçırmak suretiyle alacaklılara zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı saymamış; sadece bu tip devirleri bazı özel hükümlere tabi kılmakla yetinmiştir. (Andreas Von Thur: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Çev-Cevat Edege, Yargıtay Yayını, No:15-Ankara 1980, s:200/201). Bu tür işlemlerin muvazaalı olarak değil, fakat inançlı olarak kabulü gerekir. Çünkü cebri icra tehlikesinden kurtulmak, ancak mülkiyetin devrini ciddi olarak istemekle kabildir (a.g.e s:276).

Bu doğrultuda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK)’nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen iptal davaları, borçlu tarafından ciddi ve geçerli olarak yapılmış bazı tasarruf muamelelerinin hükümsüz kılınması için açılır.

Tasarrufun iptali davası, borçlu tarafından alacaklısını zarara uğratmak kastıyla gerçekleştirilen tasarruftan zarar gören alacaklının, borçlunun mal varlığından çıkarmış olduğu, mal ve hakların veya bunların yerine geçen kıymetlerin, tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlamak ve bu yolla alacağını elde etmek amacıyla açtığı davadır.

Alacaklı tarafından açılan böyle bir dava ile cebri icra yolunun tamamlanması amaçlanır. Önemle belirtmelidir ki, amaç; yapılan tasarrufların butlanına hükmedilmesi olmakla birlikte, burada maddi hukuk anlamında bir butlan söz konusu değildir. Zira sözü edilen tasarruf, temelinde geçerli bir tasarruftur. Açılan dava kanıtlandığı takdirde tasarruf tamamen iptal edilmez. Sadece dava konusu mal borçlunun mal varlığından hiç çıkmamış addedilerek, alacaklı bu malı haczettirerek sattırıp, satış bedelinden alacağını elde etme olanağını bulur.

Diğer bir ifadeyle iptal davası ve iptal kararının, müktesibin borçludan yaptığı iktisaba etkisi bulunmayıp, dava sonunda mülkiyetin el değiştirmesi söz konusu değildir.

Dolayısıyla, tasarrufun iptali sadece, bu davayı açan alacaklının, kendisini zarara uğratmak kastıyla hareket eden borçludan cebri icra yoluyla alacağını tahsiline olanak sağlayan bir yoldur.

Belirtildiği üzere, davacının bu tür davalardaki amacı, elde edemediği alacağını tahsil edebilmek için hukuksal işlemin kendisi yönünden geçersizliğini sağlamaktır.

   YARGITAY: ALACAĞIN TEMLİKİNİN MUVAZAALI OLMASI, İSPAT YÜKÜ

 • T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 6894 Karar: 2013 / 1200 Karar Tarihi: 01.03.2013
 • SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – ÖDEMENİN BORCU SONA ERDİRMEK AMACIYLA YAPILDIĞI FAKAT BUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI VARLIĞINI KORUYOR GİBİ GÖSTERİLMESİ İÇİN TEMLİK İVAZI OLARAK BANKAYA YATIRILDIĞINI İSPAT YÜKÜNÜN ALACAKLIDA OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Mahkemece yapılacak iş, ödemenin dava dışı borçlu tarafından borcu sona erdirmek amacıyla yapıldığı fakat bunun üçüncü kişilere karşı varlığını koruyor gibi gösterilmesi için temlik ivazı olarak bankaya yatırıldığını ispat yükünün davacı alacaklıda olduğu gözetilerek bir karar verilmek gerekirken, bilirkişinin uygulamadan bahisle dile getirdiği hususların muvazaayı ispata yeterli delil sayılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş iken kararın onandığı anlaşıldığından davalı İ… vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

   YARGITAY: ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASIYLA SIRA CETVELİNE İTİRAZ.

 • T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 1139 Karar: 2013 / 1701 Karar Tarihi: 20.03.2013
 • SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ – ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI – GENEL MAHKEMEDE GÖRÜLEN DAVADA SIRA CETVELİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Dava, davalının alacağının muvazaalı olduğu iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz istemine ilişkindir. Haciz yolu ile takiplerde kıyasen uygulanması gereken İİK’nın maddesi uyarınca genel mahkemede görülen davada sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi mümkün olmayıp, sadece sıra cetvelinde davalıya ayrılan satış bedelinin dava masrafları da dahil edilmek üzere davacıya ödenmesine, kalan paranın ise davalıya ödenmesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu esaslara uygun olarak bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

   YARGITAY: TAHSİLİ ENGELLEMEK İÇİN SAHTE BONOYU TAKİBE KOYDURAN BORÇLU

 • T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 366 Karar: 2013 / 1395 Karar Tarihi: 08.03.2013
 • SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – DAVALININ TAKİBİNE DAYANAK OLARAK GÖSTERDİĞİ BONONUN MUVAZAALI OLARAK DÜZENLENDİĞİNİN KABULÜ GEREĞİ – MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Somut olayda, ispat yükü kendisinden olan davalının, alacağının gerçek bir borç ilişkisine dayandığını, ispat edememiş olmasına ve özellikle davacı takibinin dayanağı olan ilamın dava tarihinin 31.06.2006 tarihi olmasına, davalının takibine dayanak teşkil eden bononun ise 20.03.2008 tarihinde düzenlenmiş olmasına göre, davalının takibine dayanak olarak gösterdiği bononun muvazaalı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle reddi doğru olmamıştır.

 

15 SORULAR

 1. ÜMRAN YURDAKUL dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. GÖKŞAH MERİÇ dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. MEHMETCAN KORUN dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. NİL GÖRGÜLÜ dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 7. BERK KİRİŞ dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. ERHAN KARAGÖL dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. YAREN BOYSAN dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. BERKE AYVA dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 11. PELİN EMMEZ dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 12. GURBET SALEH dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 13. YÜSRA CAVALI dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. BERNA ALTUNKESER dedi ki:

  Alacağın Muvazaalı Temliki Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 15. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri