Konu: eser sözleşmesi zamanaşımı

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir? Nasıl Açılır? Eser sözleşmesine dayanan alacak davası, sözleşmelerin feshi ile sözleşmenin tarafları arasında meydana gelen alacak davasını konu edinmektedir. Eser sözleşmesinin hukuki usul ve esaslara aykırı bir şekilde oluşturulması ve  sözleşmenin feshinden kaynaklı uyuşmazlıkları alacak davasını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davalarının boyutu ele alındığında sıklıkla görülen dava türleri; estetik ameliyat nedeniyle alacak davası ile inşaat hukukunda görülen eser sözleşmesi davalarıdır. Eser sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin taraflarından biri olan yüklenici kişi veya kişiler bir eser meydana getirme yükümlülüğündedir. Bunun karşılığında iş sahibi de söz konusu eser karşılığı olarak maddi bir bedel…

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Süresi Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar TBK m.478’de belli bir süreye tabi kılınmıştır. “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” Eser sözleşmesinden doğan alacaklar hakkında zamanaşımı süresi öngören bir diğer hüküm de TBK’nın genel hükümler kısmında yer alan m.147 b.6’dır. Bu hükme göre “Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar…

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir. Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir ifade ile somut olayda eserin teslim edildiği tarihte başlar. Yargıtay Kararı – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/2678 Karar: 2015/4251 Karar Tarihi: 09.09.2015 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ – AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENİP SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri