ankara | İlk-Ay Hukuk

ankara

/Tag:ankara
­

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış
ZAMAŞIM SÜRESİ

İİK. nun 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya 7 gün süre verilir. İstihkak iddiası davası sürerken icranın durması yönünde mahkemece  bir karar verilmediği sürece  istihkak davasının […]