Ağustos, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Ağustos 2016

//Ağustos
­

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı
Hakaret Suçu Yargıtay Kararı olarak verilen kararın özeti; Hakaret suçu yükletilen sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Kararı – Hakaret Suçu Yargıtay Kararı
T.C. YARGITAY

18.Ceza Dairesi

Esas:  2015/11587

Karar: 2015/11024

Karar Tarihi: 12.11.2015

HAKARET SUÇU – SANIĞIN HANGİ SÖZLERİNİN […]

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış
ZAMAŞIM SÜRESİ

İİK. nun 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya 7 gün süre verilir. İstihkak iddiası davası sürerken icranın durması yönünde mahkemece  bir karar verilmediği sürece  istihkak davasının […]

Taşınmazın Tescili Davası

Taşınmazın Tescili Davası
Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak […]

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur?

Tüketici Davalarında Hangi Durumlarda Nerelere Başvurulur
Ülkemizde tüketiciler Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanunu ile Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından yürütülen tüketici davaları ile korunmaktadır. Satın aldığınız ürün ya da hizmetlerin satın aldığınız kişi ya da firmalarla aranızda doğabilecek uyuşmazlıklarda bu mahkeme ve heyetlerde hakkınızı arayabilirsiniz. Bu mahkemeler ile hakkınızı aramanız toplum içerisinde bu […]

İhtarname Nasıl Çekilir

İhtarname Nasıl Çekilir
İhtarname, alacaklının, borcunu tahsil etmek için kanuni yaptırım uygulamadan önce, ona borçlu olan kişiye borcunu belirli bir süre içerisinde ödemesi gerektiği hakkında uyarı niteliğindeki belgedir. Genellikle noter aracılığı ile gönderilir. Talep sonucunda, alacağın ödenmemesi durumunda karşılaşacağı hukuki işlemlere karşı bir uyarı niteliğindedir. İhtarnamenin hukuki bir sonuca ulaşabilmesi için, yasaya uygun olması gerekmektedir. Örneğin […]

Velayet Davaları Velayet Nedir

Velayet Davaları Velayet Nedir
Velayet çocuğun bakımı korunması ve temsil edilmesi için verilmiş hukuksal bir haktır. Çocuklarda velayet hakkı anne babaya aittir. Eşlerin boşanmasından sonra çocukların kiminle kalacağı, velayetin kimde olacağı gibi kararların verildiği  aile mahkemelerine velayet davası açılmaktadır

Velayet davaları ne kadar sürer?

Velayet davaları,  hukuk içerisinde yer alan diğer davalar gibi ne kadar süreceği belirlenemez. Bu konuda […]

Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır

Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır
Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri […]

Aynen İfa Davası

Aynen İfa Davası
Aynen İfa Davasında görevli mahkeme genel görev kurallarına göre belirlenir.

Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla, temerrüde düşmüş olur. Borcun ifa edileceği gün anlaşarak belirlenmiş veya saklı tutulan bir hakka dayanılarak iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, mücerret bugünün hitamı ile borçlu mütemerrit olur.

Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede […]

Boşanma Davasında Ayrılık Kararı

Boşanma Davasında Ayrılık Kararı
Boşanma Davasında Ayrılık Kararı verilmesi hususunda, boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.  Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin […]