Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır?

yurtdışı borçlanması nasıl yapılır

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır? Yurtdışı borçlanması, vatandaşların yurtdışında geçirdikleri sürelerin, Türkiye’de sigortalı olarak geçirilmiş gibi sayılmasına olanak tanıyan kanuni bir borçlanma türüdür. Özellikle yurtdışında yaşayan gurbetçiler tarafından sıklıkla başvurulan bu yöntem, yurtdışında geçirilen sürelerin kanıtlanması ile mümkündür. Yurtdışı borçlanması için gerekli hesaplamaların yapılması halinde SGK’ya borç ödenerek emekli olunabilir.

Yurtdışında geçen sürelerin Türkiye’de borçlanılması için kanunlarımızda farklı şartlar sayılmıştır. Yurtdışı borçlanması yapabilmek için söz konusu sürelerin ve şartların taşındığının belgelenerek ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Yurtdışında geçirilen sürelerin SGK’ya bildirilmesi ile emeklilik hakkı elde edilebilir.

Yurtdışı Borçlanması Nedir?

Yurtdışında yaşamış ve yurtdışında kaldıkları sürelerin Türkiye’de geçmiş sigortalılık sürelerine eklenmesini isteyen vatandaşlar tarafından yurtdışı borçlanması yapılması mümkündür. Yurtdışı borçlanması ile vatandaşların, yurtdışında geçirdikleri sürelerin Türkiye’deki sigortalılık sürelerine sayılarak, ortaya çıkan borcun ödenmesi ile emeklilik hakkı doğmaktadır.

Yurtdışı borçlanmasının yapılabilmesi için borçlanma sürelerinin sağlanması gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı hakkına sahip olmuş ancak çıkma izni ile vatandaşlığına son verilmiş kişiler, 18 yaşını tamamlandıktan sonra yurtdışında geçen süreler borçlanılabilir. SGK yurtdışı borçlanma formu ve diğer belgelerle birlikte borçlanma yapılabilir.

Hangi Süreler İçin Yurtdışı Borçlanması Yapılabilir?

Uzun süredir yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de geçmiş sigortalılık sürelerini saydırabilmeleri için ilgili kurumlara yurtdışı borçlanması taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Yurtdışında geçen sürelerin gösterildiği belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Ancak, borçlanma için farklı süreler belirlenmiştir. Buna göre yurtdışı borçlanması için süreler;

 • Sigortalılık süreleri,
 • Sigortalılık süreleriyle birlikte ya da sonunda 1 yıla kadar olan işsiz geçen süreler,
 • Yurtdışında ev kadını olarak geçmiş süreler,

Yurtdışı borçlanması için gereklidir. Yurtdışında geçirilen süreler için borçlanma talebinde bulunan kişilerin emekli olabilmeleri için bazı şartlar belirlenmiştir. Yurtdışı borçlanması için bu şartların da sağlanması gerekmektedir. Yurtdışında geçirilen hemen hemen tüm süreler için borçlanma yapılması mümkündür. Bu yolla ev kadınlarının da borçlanmalarına imkân sağlanmıştır.

Yurtdışı Borçlanması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışı borçlanmasının yapılması için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruları sırasında gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve borçlanma sürelerinin belgelenmesi gerekir. Yurtdışı borçlanması için gerekli evraklar arasında;

 • Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi,
 • Borçlanılacak süreleri gösteren belgeler,
 • Ev kadını olarak geçirilmiş süreleri gösteren belgeler

Yer almaktadır. Bu belgelerin yanı sıra, yurtdışında geçen sürelerine borçlanarak Türkiye’de emeklilik hakkı kazanmak isteyen kişilerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması ile emekli olma şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türkiye’ye dönüş yapmış olmak,
 • Borcun tamamının ödenmiş olması,
 • Yaş, prim, sigortalılık vb. sürelerin sağlanması,
 • Yazılı talebin yapılmış olması

Gerekmektedir. Aylık bağlanması adına yapılacak başvurular söz konusu şartların taşınması ile mümkündür. Aksi takdirde kişiler yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı elde edemezler.

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır?

Yargıtay Kararları ışığında Yurtdışı borçlanması ile ilgili olarak alıntı “…Belirtmek gerekir ki, yurt dışındaki vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanması bakımından, ülkemizde olanağı vardır. Yurt dışındaki vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik ilk düzenleme, 1978 yılında çıkarılan 2147 sayılı dur. Bu Kanuna göre, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, yabancı ülkelerde çalışmış ve çalışmakta olan Türk vatandaşlarına, yurt dışında geçen hizmetlerinin tamamını borçlanma imkanı tanınmıştır.Ancak uygulamada ortaya çıkan sorunlara yeteri kadar çözüm getirmediği için 2147 Sayılı Kanunun yerine, halen yürürlükte bulunan ve önceki kanundan yararlananların kazanılmış haklarını saklı tutan 3201 sayılı <Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun> çıkarılmıştır. 3201 Sayılı Kanunun 3. maddesinde yurtdışı borçlanma hakkının kullanılması bakımından başvurulacak kuruluşlar gösterilmiştir.

1) Halen yurt dışında bulunanlar;

a) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Ev kadınları Bağ-Kur’a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

2) Türkiye’ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler;

a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e) Ev kadınları Bağ-Kur’a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

3) Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar hükmünü içermektedir...”

“….. kavramının açıklanmasında yarar vardır: Kişi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim, kesenek veya karşılık ödemiş ise o kuruluşa sayılır. Bunun karşıt anlamından, kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim, kesenek veya karşılık ödememiş olması halinde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayacağı sonucu ortaya çıkar. Öyleyse, bir kimse, yurt dışına çıkmadan veya borçlanma isteminden önce hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilse, Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurmalıdır. Borçlanacak kimse yurt dışına çıkmadan veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra Bağ-Kur’lu ya da Emekli Sandığı iştirakçisi ise borçlanmak için bu kuruluşlardan birisine başvurmalıdır. Yurda döndükten sonra Bağ-Kur sigortalısı olmuşsa Bağ-Kur’a borçlanabilir (m.3/a). Diğer taraftan, ilgili kişi, yurt dışına çıkmadan önce SSK.’ya, ne kadar olursa olsun prim ödemişse, dönüşte ancak SSK.’ya başvurabilir. Bağ-Kur’a prim, Emekli Sandığına kesenek ödemiş ise, borçlanma isteminin bu kuruluşlara iletilmesi gerekir.

Dolayısıyla prim, kesenek ve karşılığın yurt dışına çıkmadan önce ödenmesi ile kesin dönüşten sonra ödenmesi arasında bir fark yoktur (Aslanköylü, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara 2003, sahife: 1269).  kavramının somut uyuşmazlığın çözümü bakımından yapılan değerlendirilmesi sonucunda; 3201 Sayılı Yasa’nın 3. maddesi 2. bendinin (a) fıkrasında yer alan ibaresini; şeklinde anlamak gerekir. Yukarıdaki açıklamaların ışığında somut olayın incelenmesinde; davacının 15.01.1971-30.11.2001 tarihleri arasında Almanya’da çalıştığı, 07.04.2008 tarihinde yurda döndüğünü beyan ederek 16.04.2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’ne borçlanma talebinde bulunduğu, davacının yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de 24.01.1969-01.12.1970 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığı, 27.11.2000 tarihli talebine istinaden T.C. Emekli Sandığı tarafından Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uyarınca sandıklarına tabi 1 yıl 11 aylık hizmeti ile yurt dışındaki 24 yıl 9 aylık çalışması nazara alınarak 01.12.2000 tarihi itibariyle kısmi yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır.

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır?- İş Mahkemesine Dava

İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar. İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.

Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısıyla iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukardaki fıkra hükmü uygulanır. Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır? Nedir? Nasıl Olur

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri sigortalının Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.

YURTDIŞI BORÇLANMASI İŞLEMLERİ

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır. (3201 S. K. m. 3). Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde, bunu belirten ve istek sahibinin ibraz edeceği ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün hesaplanır.  Sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları ile ilgili hizmetlerine katılır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.  (3201 S. K. m. 5)

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir. (3201 S. K. m. 5). Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (3201 S. K. m. 5)

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, bu Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. (3201 S. K. m. 5)Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılır.

YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ VE ŞARTLARI NELERDİR

 1. 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında sigortalı ve ev kadını olarak geçen süreler,
 2.  Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında sigortalı veya ev kadını olarak geçen süreler,
 3.  İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri,
 4.  Sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri , borçlandırılmaz.(Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.6)

Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurtdışında geçen sürelerinin tamamını veya istediği kadarını borçlanabilirler. Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanacakları süreleri gün, ay ve yıl olarak belirtmek zorundadırlar. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.6)

Başvuru sahibince borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınır. Bu tespitte bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak hesaplanır. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.12)

Yurtdışında hizmet borçlanmasına dair sürelerin 5510 sayılı Kanun kapsamında hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde söz konusu süreler, başvuru sahiplerinin Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.12)

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.12)

Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere;

 1. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
 2. Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan başvuru sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.12)

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m.12)

YURTDIŞI BORÇLANMASI HİZMET TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

YURTDIŞI BORÇLANMASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR HAZIRLANIR

Yurtdışı borçlanması ile ilgili, Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

Mahkemenin adı.  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,  Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,  Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler,  Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

YARGITAY   : YURTDIŞI BORÇLANMASI VE TESPİT DAVASI

TESPİT DAVASI – YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI – KAZANILMIŞ HAKLARI ORTADAN KALDIRICI NİTELİKTE YORUM YAPILAMAYACAĞI

ÖZET: Somut olaya gelince; 06.03.1962 tarihinde, doğumla Türk vatandaşı olup, Türkiye’de, 10.01.1989 – 30.11.1989 tarihleri arasında hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları bulunan, Bakanlar Kurulu’nun 23.12.1998 gün ve 1998/12263 sayılı kararı ile Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen ve vatandaşlıktan çıkma belgesini teslim aldığı 26.08.1999 tarihi itibariyle Türk vatandaşlığını kaybedip, halen Türk vatandaşı olmadığı anlaşılan davacının; 28.11.2005 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Almanya’da geçen çalışmalarının 3201 sayılı Kanuna göre değerlendirilmesi için borçlanma talebinde bulunduğu, davalı Kurum tarafından, yurtdışında geçen çalışma sürelerini borçlanma hakkının sadece Türk vatandaşlığına haiz olanlara tanındığı gerekçesiyle isteğinin reddedildiği hususları tartışmasızdır. Kanunun uygulama yönetmeliği borçlanmanın kabul edilebilmesi için davalı kuruma başvuru tarihinde hak sahibinin Türk vatandaşı olma şartını aramış ise de; Anayasa, Türk Vatandaşlık Kanunu ve 3201 sayılı Kanunun amaç ve özü gözetilerek yukarıda açıklanan maddeler birlikte değerlendirildiğinde, Türk vatandaşlığından izinle çıkan ve borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşlığını haiz olmayan davacıyı, Türk Vatandaşlık Kanunu’nun sosyal haklar bakımından vatandaş gibi kabul ettiği, ayrıca Türk vatandaşlığından izinle çıkmadan önce yurtdışında gerçekleşen çalışma sürelerine ilişkin borçlanma hakkının, Türk Vatandaşlık Kanunu ile kazanılmış hak sayılarak korunması ve Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanması gerektiği belirgindir. Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş bir haktır. Kazanılmış haklar, Hukuk Devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan yorumlar toplumsal kararlılığı, hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez.

(403 S. K. m. 20, 28, 29, 33, 35) (5901 S. K. m. 25, 28) (3201 S. K. m. 1, 2, 6) (2709 S. K. m. 2, 60, 61, 62) (Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik m. 2, 6) (YHGK. 08.03.2006 T. 2006/21-6 E. 2006/56 K.) (YHGK. 08.03.2006 T. 2006/21-15 E. 2006/58 K.) (YHGK. 23.11.2005 T. 2005/10-492 E. 2005/646 K.) (YHGK. 06.11.2005 T. 2005/21-682 E. 2005/618 K.) (10. HD. 14.07.2009 T. 2008/18641 E. 2009/13146 K.) (10. HD. 20.11.2006 T. 2006/11422 E. 2006/14955 K.) (10. HD. 20.06.2006 T. 2006/2251 E. 2006/9376 K.)

YARGITAY  : YURTDIŞI BORÇLANMA HAKKININ TESPİTİ İSTEMİ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2010/21-534 Karar: 2010/591 Karar Tarihi: 10.11.2010

YURTDIŞI BORÇLANMA HAKKININ TESPİTİ İSTEMİ – YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE TÜRKİYEDE EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU OLARAK ÇALIŞMA – EMEKLİ KESENEĞİ ÖDENMİŞ OLDUĞU – SİGORTALININ YASA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ –  BORÇLANMA YAPILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacının yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığı sırada emekli keseneği ödemiş olmakla, Emekli Sandığına açıktır. Öyleyse, davacı yurt dışına çıkmadan önce sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olması nedeniyle, borçlanma için yapılan başvuru tarihi itibariyle yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Emekli Sandığına yurt dışı borçlanması yapması gerekir.(3201 S. K. m. 1, 3) (YHGK. 22.10.1997 T. 1997/10-588 E. 1997/857 K.) (YHGK. 28.04.1999 T. 1998/10-645 E. 1999-237 K.)

9 SORULAR

 1. KAAN TUNAY dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. GÖKBERK KULA dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 4. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. ŞEYMA GEZEK dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 6. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 7. YAREN BOYSAN dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 8. BADE ÖZDAMAR dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 9. TUNAHAN SUBAŞI dedi ki:

  Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri