Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır? Muvazaa, herhangi bir gerçeklik barındırmayan 3. kişilerin aldanması amacıyla oluşturulmuş anlaşmadır. Bunun gibi durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne muris davası için de başvurulabilinir. Bu davada aşağıda yer alan unsurlar araştırılır:

 • Görünüşteki işlem (sözleşme)
 • Muvazaa anlaşması
 • Üçüncü kişileri (mirasçıları) aldatma amacı
 • Gizli sözleşme

Muris Muvazaası Davasının Açılması

Mirastan mal kaçırma davasını yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar açabilir. Bunun aksine mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişilerin bu davayı açma hakları yoktur.

Muris Muvazaası Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Davada dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda yer alır. Bu unsular şunlardır:

 • Muris muvazaası nispi muvazaa çeşididir.
 • Muvazaalı sözleşmenin düzenlendiği zaman diliminde mirasçı olmayıp ölümün gerçekleştiği zaman mirasçı olan kişiler de  muvazaa iddiasında bulunabilir.
 • Miras bırakan kişinin amacının mirası paylaştırmak ise mirastan mal kaçırma durumu olmaz.
 • Tenkis davasında hüküm, saklı pay oranında el atılan tasarrufun iptaline veya bedelin tahsili şekilde oluşturulur.
 • Kendi murisine ait mirası reddeden kişiler muris muvazaasına dayalı dava açamaz.
 • Hem taraf muvazaası hem de takma ad (nam-ı müstear ) davalarında yazılı delilerin olmaması durumunda iddia kanıtlanmaz.
 • Taşınabilir malların mülkiyetinin devir işlemleri Borçlar Kanunu’nda yer alan maddelere göre yapılır.

Mal Kaçırma Davalarında Neler Göz Önünde Bulundurulur?

Davalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda yer alır:

 • Toplumsal eğilimler
 • Ülkede ya da bölgede bulunan gelenek ve görenekler
 • Olaylarda meydana gelen olağan akış
 • Davalı kişinin alım gücünün ne kadar olduğu
 • Tapuda gösterilen satış bedelinin ne kadar olduğu

Muris Muvazaası Davasının Açılması İçin İstenen Şartlar

Aşağıda Muvazaa durumunun olması için koşullar yer alır. Bu koşullar şu şekildedir:

 • Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olması gerekir.
 • Üçüncü kişileri aldatma amacı olması gerekir.
 • Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmalar olması gerekir.

Ne Zaman Muris Muvazaası Davası Açılır?

Aşağıda yer alan durumlarda Muris Muvazaası davası açılabilir. Bu durumlar şunlardır:

 • Babanın veya annenin, taşınmazını (ev, arsa, apartman, daire, bağ, bahçe vs.) mirasçılardan birisine devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını önceki evliliğinden olan çocuklarına devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını ikinci evliliğinden olan eşine veya çocuklarına devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını kız çocuklarından kaçırarak erkek çocuklara devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını ikinci eşine devretmesi/satması halinde dava açılabilir.

Mirasçılar Kimlerdir?

Muris Muvazaası davasının açılmasında mirasçılar olarak tanımlanan kişiler aşağıda yer alır:

 • Yasal Mirasçılar
 • Atanmış Mirasçılar
 • Evlatlıklar ve onun alt soyu

Yukarıda yer alan kişiler mirası bırakan kişinin ölümünün gerçekleşmesinden sonra dava açabilir. Kişi hayatta iken dava açılamaz.

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır . Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır.

Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır. Miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir.

Yargıtay Kararları – Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MİRAS BIRAKANIN PARAYA VEYA MAL SATMAYA İHTİYACININ BULUNMADIĞI – TANIK İFADELERİNDEN TAŞINMAZ DEVRİNİN MUVAZAALI OLDUĞU SONUCUNA VARILMASI – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Olayda miras bırakanın .. parsel sayılı taşınmazını temlik ettiği M…’ün beyanından ve diğer tanık beyanlarından anılan taşınmazın davalı Ş…’ye aracı kullanılmak suretiyle bedelsiz devredildiği, her ne kadar Ş… ikinci el konumunda ise de miras bırakanın gelini olması nedeniyle muvazaalı işlemi bilebilecek durumda olduğundan Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacağı açıktır. Diğer taraftan … parsel bakımında ise, miras bırakanın yurt dışında çalıştığı, paraya veya mal satmaya ihtiyacının bulunmadığı, yine tanık ifadelerinden davalı M…’ya yapılan taşınmaz devrinin de mal kaçırmaya yönelik ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile karar verilmiş olması doğru değildir.

 YARGITAY: MURİSİN TAŞINMAZ SATMAYA İHTİYACI OLMAMASI, MUVAZAALI SATIŞ.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MİRAS BIRAKANIN MAL SATMAYA İHTİYACININ OLMADIĞI – MİRASBIRAKANIN MAL KAÇIRMA KASTIYLA DAVAYA KONU EDİLEN TEMLİKİ YAPTIĞININ ANLAŞILMASI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda açıklanan olgular ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde, miras bırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığı, tapuda satış biçiminde gösterilen temlik karşılığında davalının bedel ödemediğini tanıkların beyan ettikleri, murisin diğer kızına yaptığı temliklerin mal kaçırma kastı taşıdığından iptaline ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının bu dava bakımından da güçlü delil niteliğinde olduğu gözetildiğinde, mirasbırakanın asıl irade ve amacının satış olmayıp, mal kaçırma kastıyla davaya konu edilen temliki yaptığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

YARGITAY: MURİSİN KENDİSİNE YILLARCA BAKAN GELİNİNE TAŞINMAZI TEMLİKİ

TAPU İPTAL TESCİL İSTEMİ – MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL İSTEĞİ – MİRAS BIRAKANIN GERÇEK İRADE VE AMACININ DİĞER MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA OLMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal tescil isteğine ilişkindir. Yukarıda değinilen somut olgular, açıklanan ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde miras bırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılardan mal kaçırma olmadığı, kendisine yıllarca bakan gelinine minnet duygusu ile temliki yaptığı satış işleminin muvazaalı olarak gerçekleştirilmediği kabul edilmelidir. Hal böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Kabule göre de davada pay oranında istekte bulunulduğu halde, terekeye iade şeklinde karar verilmesi doğru değildir.

YARGITAY: MURİS MUVAZAASINDA İSPAT YÜKÜ, PAY ORANINDA TESCİL

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MİRAS BIRAKAN İLE DAVACILARIN BABALARININ KÜS OLDUKLARI – DAVALININ MURİSLE ALTLI ÜSTLÜ OTURDUĞU – MİRAS BIRAKANIN TAŞINMAZLARINI SATMASINI GEREKTİRECEK NEDENİNİN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve pay oranında tescil isteğine ilişkindir. Somut olaya gelince; miras bırakan ile davacıların babalarının küs oldukları, miras bırakan ile görüşmedikleri, davalının ise murisle altlı üstlü oturduğu, davalının ödendiğini iddia ettiği Bağ-kur prim borçlarının tek kalemde değil, … tarihinden … tarihine kadar yayılan vadelerle ödendiği, öte yandan yine murisin eşi H.’nin hastane masraflarının Bağ-kur tarafından karşılandığı, miras bırakanın çekişme konusu taşınmazlarını satmasını gerektirecek nedeninin bulunmadığı, özellikle çekişme konusu taşınmazların hepsinin mirasçı olan davalıya satılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, diğer taraftan değerler arasında aşırı fark bulunduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

 YARGITAY: MURİS MUVAZAASININ HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACILARIN EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI İDDİASINDA BULUNMASI – DAVACILARIN İDDİALARININ İSPATINA YARAR DELİL SUNAMADIKLARI – KANITLANAMAYAN DAVANIN REDDİ GEREĞİ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Somut olayda herkes davasını ispatla mükelleftir. Davacılar ehliyetsizlik ve muris muvazaası iddiasında bulunmuşlar ise de; miras bırakanın hastalığı ve yaşlılığı nedeniyle satım ihtiyacının bulunduğu, buna mukabil davalının ise alım gücünün olduğu, tanık beyanlarına göre murisin başkaca taşınmazlarının da bulunduğu, davacıların iddialarının ispatına yarar delil sunamadıkları, ileri sürülen delillerin ve tanık beyanlarının davanın ispatına yeter oranda olmadığı sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca, kanıtlanamayan davanın reddi gerekir iken, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. Hal böyle olunca, kanıtlanamayan davanın reddi gerekir iken, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu davanın kabulüne karar verilmiş olması Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır doğru değildir.

23 SORULAR

 1. RENAN HARMANKAYA dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. SERPİL BUDAK dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. DOĞAÇ AYDOĞDU dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. GÜLİZ KESEN dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. HÜSEYİNCAN AKDAĞ dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Davayı açma şartları nelerdir..

 7. BERKE AYVA dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 8. BEYHAN SARAÇLI dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. YASİN ER dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 10. BERNA ALTUNKESER dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 11. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. ÜMRAN YURDAKUL dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 13. ZEMZEM YEŞİLKAYA dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 14. MAKBULE İLTER dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 15. ECENUR DURUM dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 16. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 17. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 18. MUHAMMET İMRE dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 19. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 20. ÇAĞLAR ÖZUĞU dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 21. RÜYA DİKER dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 22. ATA BARAN dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 23. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri