Miras Kira Davası

Miras Kira Davası Nedir? Miras kira davası, kira geliri getiren bir taşınır ya da taşınmaz malın miras kalması ve bazı paydaşların bu maldan elde edilen kira gelirini tahsil etmesine rağmen diğer mirasçılara yani paydaşlara payları oranında ödeme yapmaması halinde gündeme getirilmektedir. Hukuk sistemimizde miras olarak intikal eden gayrimenkulün kira geliri, mirasçıların pay hakları oranında paylaşılması gerekmektedir. Fakat uygulamada bazı mirasçıların, tahsil ettikleri kira bedelinden diğer paydaşlara hak ettikleri oranlarda kira bedeli payı vermemektedir. Bu ve benzeri durumlarda payını alamayan mirasçılar, kira gelirini tahsil eden davalı mirasçı aleyhinde ecrimisil davası açarak yetkili mahkemeden miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren hissesine düşen kira bedelini faizi ile talep edebilme hakkına sahiptir.

Miras kira davası veya hukuki literatürdeki tanımıyla ecrimisil, bir malın kullanımından doğan yararların para birimiyle takdiri anlamına gelmektedir. Temel anlamda ecrimisil bedeli ya da ecrimisil talebi esasında kira bedeli olmayıp, gayrimenkulün izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminat türüdür. Bir başka deyişle ecrimisil kira değil, haksız işgal tazminatıdır. Bu sebeple ecrimisil hesaplamasında geri dönük uygulama yapılabilmektedir.

Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kira bir mülkün idare şekli olarak tanımlanabilirken, ecrimisil ise idare şekli değildir. Kirada sözleşme esas alınırken, ecrimisilde tazminat yolu esas alınmaktadır. Kira geleceğe yönelik bir bedel iken ecrimisil ise geçmişe yöneliktir. Kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklarda adli yargıya gidilirken ecrimisil davalarında idari yargıya başvurulur.

Miras Kira Davası Açmak İçin Aranan Genel Şartları Nelerdir?

Miras kalan bir taşınmazın kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirini payı oranında alamayan mirasçılar, bu bedeli tahsil eden diğer mirasçılar aleyhinde ecrimisil davası açarak hakkını arayabilir. Ancak bu davayı açmak için şu şartların mevcut olmasına dikkat edilmelidir:

 • Davalı mirasçı, davacının rızası olmadan gayrimenkulü kullanmış (haksız işgal) olmalıdır.
 • Davalı mirasçı kötü niyetli olmalıdır. Bilerek ve isteyerek haksız işgalde bulunmalıdır.

Haksız ve kötü niyetle taşınmazı diğer mirasçıların rızası dışında kullanan kişiye dava açmadan önce mutlaka ihtarname ile durumu bildirmiş olmak gerekir. Fakat mirasçılar arasında açılan ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır, Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Miras kira davası ya da ecrimisil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davacının ya da davalının veya gayrimenkulün bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Dava nispi harca tabidir. Ecrimisil talebinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ecrimisil davasında talepler geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. Ecrimisil davalarında dava tarihine kadar gerçekleşmiş zarar talep edilebilir. Dava tarihinden sonra gerçekleşmesi muhtemel zararlar ise talep edilemez.

Miras kalan taşınmazla ilgili kira geliri uyuşmazlıkları ve ecrimisil talepleri için hukuk büromuzda uzman miras hukuku avukatları desteğine başvurabilir, yine ofisimizden bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Miras Kira Davası

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas Kararı

ECRİMİSİL DAVASI – KİRA ESASINA GÖRE BELİRLEME YAPILMASI – TARAFLARIN İBRAZ EDECEĞİ EMSALLER İNCELENEREK DENETLENEBİLİR RAPOR ALINMASI VE OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık olmalı ve değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere uygun şekilde HMK’nın 266 vd. maddelerine uygun olarak açıklanması gereklidir. Bu nedenle, özellikle tarım arazilerin haksız kullanımı nedeniyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler getirtilmeli, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için birim fiyatlar getirtilmeli, bölgede münavebeli ekim yapılıp yapılmadığı, taşınmazın nadasa bırakılıp bırakılmadığı tespit edilmelidir. Eğer, özellikle arsa ve binalarda kira esasına göre talep varsa, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, gerekirse benzer nitelikli yerlerin işgal tarihindeki kira bedelleri araştırılıp, varsa emsal kira sözleşmeleri de getirtilmeli, dava konusu taşınmaz ile emsalin somut karşılaştırması yapılmalı, üstün veya eksik tarafları belirlenmelidir.

İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.Yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde hükme esas alınan bilirkişi raporu irdelendiğinde; bilirkişi raporunun hükme yeterli olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. Şöyle ki, ecrimisil isteğine konu ilk dönem olan 03.06.2005 tarihi ile 02.06.2006 tarihi arasında dava konusu taşınmazların getireceği kira bedeli belirlenirken herhangi bir emsal incelemesi yapılmadığı gibi, taraflarca emsal kira sözleşmesi de sunulmamıştır.

Hal böyle olunca, mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca araştırma ve inceleme yapılması, kira esasına göre belirleme yapılırken tarafların ibraz edeceği emsaller incelenerek, denetlenebilir rapor alınması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, hükme yeterli olmayan rapora itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsizdir.

MİRAS KİRA DAVASI ECRİMİSİL YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas Kararı

ECRİMİSİL DAVASI – TARAFLARDAN EMSAL KİRA SÖZLEŞMELERİ İSTENECEĞİ – İLK DÖNEM İÇİN ECRİMİSİL BELİRLENİP SONRAKİ DÖNEMLER İÇİN BELİRLENEN MİKTARA ÜFE ORANI YANSITILARAK BELİRLENECEK ECRİMİSİLE DAVACILARIN PAYI ORANINDA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, somut emsaller incelenerek taşınmazın tamamı için dava konusu ecrimisil istenilen ilk dönemi başlangıç tarihi olarak baz alınarak bilirkişilerce ilk dönem için ecrimisil belirlenmesi, sonraki dönemler için bu miktara ÜFE oranının tamamının yansıtılması suretiyle belirlenecek ecrimisile davacıların payı oranında hükmedilmesi gerekir..

4 SORULAR

 1. ÖZGE TANINDI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Miras Kira Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. AHMET TOK dedi ki:

  Miras Kira Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. ECECAN BADIR dedi ki:

  Miras Kira Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. YUNUS SARAL dedi ki:

  Miras Kira Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri